Glædelig og positiv udtalelse

Ifølge vedtægterne skal Bornholms Passagerforening arbejde for at »fremme en rimelig takst- og passagerpolitik, som ikke stiller kunderne ringere end passagerer i det øvrige land.«
Ifølge DR Bornholm har transportminister Hans Christian Schmidt i dag i forbindelse med flytransport udtalt:
»Det gælder jo ikke om, at bornholmerne får fordele. De kommer bare på vej op til at have de samme fordele, som alle andre har.«
Det er en helt usædvanlig, glædelig og positiv udtalelse, der giver håb for fremtiden om, at Bornholm transportmæssigt bliver ligestillet med det øvrige Danmark.
Bornholms Passagerforening
25. august 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Dom om flypassagerers rettigheder

Den 19/11 2009 afsagde EF-Domstolen *) en afgørende, »bagvedliggende« dom om fortolkning af erstatning til passagerer ved forsinket ankomst i henhold til EF-forordningen (nr. 261/2004) om luftfartspassagerers rettigheder.
Når vi betegner dommen som »bagvedliggende« skyldes det, at der var tale om dom i en præjudiciel sag. I Domstolens pressemeddelelse hedder det derfor bl.a.:
»Domstolen træffer ikke afgørelse i den nationale sag. Det tilkommer den nationale domstol at træffe afgørelse i sagen i overensstemmelse med Domstolens afgørelse.«
En advokat fra Aalborg har derfor – ud fra en konkret situation – stævnet SAS, fordi selskabet ikke respekterede EF-Domstolens afgørelse ved tildeling af erstatning. I EF-Domstolens pressemeddelelse hedder det videre:
»Passagerer på forsinkede flyafgange kan have en ret til kompensation
Når de ankommer til deres endelige bestemmelsessted tre timer eller mere efter det planlagte ankomsttidspunkt, kan de ligesom passagerer på aflyste flyafgange anmode luftfartsselskabet om en kompensation, medmindre forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder.«
Byretten i Aalborg afsagde den 1/7 2011 sin dom. Den følger EF-Domstolens afgørelse.
Ifølge Ritzau
»påpegede SAS i retten, at EF-Domstolen ved Sturgeondommen, var gået ud over deres beføjelser ved at stramme bestemmelsen om, at flypassagerer har krav på erstatning, hvis deres fly bliver aflyst til også at gælde, hvis deres fly kun er forsinket.«
Det er usikkert, dog næppe sandsynligt, om SAS vil anke dommen.
Bornholmske flypassagerer skal derfor være opmærksomme på, at der nu foreligger en national retsafgørelse, som svarer til EF-Domstolens dom, og derfor er der også god grund til at søge erstatning, når ankomsten forsinkes mindst 3 timer i forhold til det oprindelige ankomsttidspunkt.
Bornholms Passagerforening
3. juli 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
*) fra 1/12 2009 EU-Domstolen

Forklarende tekst til ”Dom om flypassagerers rettigheder”

pressemeddelelse fra ef-domstolen 19112009 om flypassagerers ret til erstatning ved forsinket ankomst

01072011 – aalborg dommen om ret til erstatning ved forsinkelse over 3 timer

Share

Forureningsafgift – en skatteskrue

I den 2020-plan som Socialdemokraterne og SF for nylig udsendte under navnet »Fair Løsning 2020« indgår en afgift på 75 kr. pr. billet. Flyafgiften har imidlertid været med i de oplæg de 2 partier har fremlagt før.
Det er helt klart de 2 partiers hensigt, at miljøet skal forbedres, og det har vi absolut intet imod.
Når det drejer sig om befordring fra Bornholm med andet end fly, er det dog mere end tvivlsomt, at det skulle være mere miljørigtigt at sejle med hurtigfærge til Ystad og derfra benytte bus/tog.
Det er miljømæssigt et skub i den rigtige retning, at Villum Clausen er blevet udskiftet med Leonora Christina. Men S og SF kan ikke – med ærligheden i behold – pålægge bornholmerne en flyafgift med begrundelsen, at det er en miljøafgift. Det er en afgift, der desværre ad åre kan blive en ny skatteskrue.
Skal vi så også betale miljøafgift, når Leonora Christiana benyttes ? Naturligvis ikke !
Den 18/9 2010 udtalte transportminister Hans Chr. Schmidt i øvrigt til de bornholmske medier, at »nylige studier viser, at propelfly er mere miljøvenlige end biler, så miljøargumentet skal de nok være varsomme med at bruge.«
Vi har været i kontakt med flere ledende S og SF-politikere for at forklare, hvorfor Bornholm naturligvis bør fritages for afgiften. Vi har ikke fået en garanti, men forståelse for, at Bornholm bliver fritaget for afgiften.
Det er derfor en stor glæde, at vi og folketingsmand Jeppe Kofod trækker på samme hammel. Jeppe Kofod har til den bornholmske presse netop udtalt, at Bornholm skal fritages for afgiften. Han siger bl.a.:
»Bornholm er den eneste ikke-brofaste landsdel, og derfor skal der findes en særlig løsning for os.
Andre steder i landet er der et alternativ til flytransport, f.eks. både motorveje og jernbanen og det har vi ikke på Bornholm. Derfor er vi en særlig situation, som vi skal finde en løsning på«.
Ja – vi kan slet ikke være mere enige.
Bornholms Passagerforening
26. juni 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Stor glæde over tilsagn

Den 18/1 2011 sendte vi et brev til Folketingets Trafikudvalg om, at
»Det bornholmske samfund er blevet mere og mere afhængig af flytransport. Denne afhængighed er tiltaget over de seneste år; og det er der god grund til.«
Brevet blev omfattende omtalt i Bornholms Tidende. I brevet indgik også et Synspunkt, som blev bragt den 2/2 2011 i Bornholms Tidende.
Begge dele kan også læses på vores hjemmeside www.bornpass.dk under Debatindlæg.
I brevet skriver vi bl.a. »… der må kunne sikres en model, hvor samfundets interesser vejer så tung, at staten … på en eller anden måde kan sikre opretholdelsen af flydrift, såfremt den kommercielle udbyder ophører.«
» …vi finder, at væsentlige samfundsinteresser for nødvendig transport til det øvrige Danmark tilsidesættes; og det bornholmske samfund vil blive stillet i en yderst vanskelig situation. Det gælder såvel det tidsmæssige (tabt arbejdstid etc.), ligesom det udgiftsmæssige, idet omkostningstunge overnatninger vil være en nødvendighed.«
Vi har i såvel brevet som i Synspunktet gjort rede for, hvorfor situationen har ændret sig så afgørende, at flytransport bør have anden status end hidtil.
Det var på den baggrund helt særligt at opleve, at transportminister Hans Christian Schmidt den 10/5 2011 på Horestas Turismekonference i Aakirkeby afslørede, at han nu arbejder for, at flytransporten mellem Bornholm og København kan opnå status af samfundsbegrundet transport.
Det var også en stor oplevelse, at konstatere at så mange både på konferencen og efterfølgende har givet udtryk for glæde over for idéen og over for transportministerens tilsagn.
Bornholms Passagerforening
11. maj 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Vi holder øje med udviklingen

Som det tidligere er fremgået af Bornholms Tidende, skrev vi den 18/1 2011 til Folketingets Trafikudvalg, at »Nødvendig, alternativ brugbar transport må sikres/garanteres«, hvis det skulle ske, at Bornholm pludselig står uden flyforbindelse.
Det er folketingets partier, der med seneste færgeforlig har skabt en situation, hvor det bornholmske samfund er gjort afhængigt af fly, hvis samfundet skal kunne fungere svarende til andre områder af landet. Natfærgen til Køge var det sidste alternativ til fly i visse situationer. I oktober 2010 blev denne mulighed afskaffet … og det bornholmske samfund blev gjort fuldt ud afhængig af flyforbindelsen. Statistikkerne for antal rejsende viser også dette ganske tydeligt.
Vi har siden 2002 advaret mod denne udvikling, som ikke hænger sammen med, hvad partierne ellers melder ud om offentlig transport.
Det skal i samme forbindelse nævnes, at EU ikke tillader, at der ydes tilskud til en samfundsbegrundet flyforbindelse.
Alle transportleverandører har været belastet af den usædvanlige vinter. Cimber har igennem årene haft en relativ udmærket overholdelse af fartplanen, men igennem flere uger har Cimber været forsinket og aflyst afgange i et omfang, som ikke alene har kunnet forsvares med vintervejret. Det har hele det bornholmske samfund erfaret.
Flyselskabet betjener også mange rejsende under »Patientbefordringen«, som også har haft anstrengende rejser i denne vinter.
Vi er derfor i dialog med Cimber for en afklaring af grundene til forsinkelserne/aflysningerne.
Vi holder fortsat et vågent øje med udviklingen inden for alle transportformer.
Bornholms Passagerforening
24. februar 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Nødvendig, alternativ brugbar transport må sikres/garanteres

Bodilsker, den 18. januar 2011
Til medlemmerne af
Folketingets Trafikudvalg
Fremsendes via email ved
Udvalgssekretær Jesper Thinghuss
Nødvendig, alternativ brugbar transport må sikres/garanteres
Vi fremsender det indlæg, vi netop har sendt til optagelse i Bornholms Tidende.
Indlægget taler egentlig for sig selv, men vi ønsker at medlemmerne af Folketingets Trafikudvalg gør sig bekendt med, hvad de ændringer, som de indgåede forlig om samfundsbegrundet færgebetjening af Bornholm gennem årene, har medført.
Pr. 1. oktober 2010 blev der sat et »punktum« for denne udvikling. En udvikling medlemmerne af Folketingets Trafikudvalg næppe kan være uvidende om, at vi alle årene har set de uheldige konsekvenser af og talt imod. Desværre uden held.
Punktummet for denne udvikling blev nemlig sat, da natfærgen fra Bornholm til Sjælland blev nedlagt (1. oktober 2010). Dermed nedlagdes den absolut sidste mulighed for, at bornholmerne (ad søvejen) kan regne med at komme til møder, undersøgelser, møde på arbejdet eller lignende fra morgenstunden i stedet for langt op ad formiddagen. I vinterhalvåret kan passagererne (med den nu kun eksisterende anden færgebetjening) ikke forudsætte at være fremme før omkring middag. Der er intet grundlag for at tro, at de transportmæssige forhold skulle ændre sig, når den nye hurtigfærge indsættes fra 15. juni 2011.
De gennemførte forlig – med samtlige partier i folketinget (med Enhedslisten som eneste undtagelse) – har således beviseligt medført, at den del af transporten, der tidligere blev varetaget af natfærgen i stort omfang er flyttet over til fly. Tallene for stigningen i flytransporten i oktober kvartal 2010 taler (igen) sit tydelige sprog.
Forligenes ikrafttrædelsesdatoer er/har været 1. maj 2005 og 1. september 2011. Imidlertid er dele af det forlig, der skal træde i kraft 1. september 2011, allerede trådt i kraft. Det gælder således nedlæggelsen af natfærgen fra Bornholm til Sjælland. Det har betydet flere flypassagerer og generelt færre færgepassagerer.
Som det også fremgår af det vedhæftede indlæg, er der for os tale om, at folketingets politikere har truffet en noget besynderlig beslutning i relation til miljøpåvirkningen og regeringens/folketingets egne målsætninger/planer om at flytte mest mulig transport fra fly til tog/færge. Her er det gået lige den modsatte vej.
Men når alt det er sagt, må vi på det kraftigste henstille til forligspartierne, at de tager ansvar for den udvikling, de selv har skabt.
Hvad betyder det, og hvad mener vi, at der konkret skal gøres?
Bornholm står nu i en måske ikke latent, så dog i en i allerhøjeste grad eksisterende risiko for, at det kommercielle flyselskab, Cimber Sterling, kan træffe beslutning om at indstille flyvningerne til og fra Bornholm; ja – med dags varsel. Fra 1. december 2010 foretog selskabet en omlægning af billetsystemet og priserne steg betydeligt (dette rammer i udpræget grad pendlere). I den forbindelse gav selskabet udtryk for, at »de skal kunne tjene penge på at betjene Bornholm med fly«.
Vi er fuldt ud bekendt med, at EU (med Korsika – os bekendt – som eneste undtagelse) ikke vil godkende statstilskud til flytransport. Men der må kunne sikres en model, hvor samfundets interesser vejer så tung, at staten (indtil anden løsning findes) på en eller anden måde kan sikre opretholdelsen af flydrift, såfremt den kommercielle udbyder ophører.
Såfremt dette – mod forventning – ikke skulle findes muligt, må politikerne sikre os, at natfærgebetjening kan indføres med dags varsel og opretholdes så længe, der ikke oprettes andre alternativer. I modsat fald finder vi, at væsentlige samfundsinteresser for nødvendig transport til det øvrige Danmark tilsidesættes; og det bornholmske samfund vil blive stillet i en yderst vanskelig situation. Det gælder såvel det tidsmæssige (tabt arbejdstid etc.), ligesom det udgiftsmæssige, idet omkostningstunge overnatninger vil være en nødvendighed.
En sådan beslutning har – for os at se – ingen umiddelbare eller løbende omkostninger. Kun i det tilfælde, hvor/hvis det skulle blive aktuelt, at »nødplanen« iværksættes, vil statskassen (formentlig) blive påført en direkte udgift.
Der findes ingen andre steder i Danmark – af befolkningsmæssigt samme størrelse og med samme afhængighed for samfærdsel – hvor borgerne vil være uden alternative muligheder, hvis deres primære transportmulighed pludselig ophører.
Hvordan garantien i praksis skal føres ud i livet, vil vi overlade til forligspartierne, men vi mener ikke politikerne bør undlade handling; og blot vente til, at situationen opstår.
Med venlig hilsen
Bjørn Carlsen
formand
Share

Flytransport – nødvendigt for samfundet

Det bornholmske samfund er blevet mere og mere afhængig af flytransport. Denne afhængighed er tiltaget over de seneste år; og det er der god grund til.
En af årsagerne er, at statistikken taler sit tydelige sprog om, at ingen »der skal frem« til et møde eller lign. på den anden side af vandet, i vinterperioden kan basere rejsen på hurtigfærgebetjeningen. Det er ret irrelevant, hvor fantastisk mange millioner rejsende Villum Clausen har sejlet med gennem de seneste godt 10 år.
Det afgørende er, den enkelte i et aktivt samfund skal kunne regne med at være fremme til tiden. I vinterperioden er hurtigfærgebetjeningen kun rettidig eller overhovedet eksisterende i ca. 2/3 af afgangene; og dét får også en uheldig indvirkning på viderebefordringen mellem Ystad og København. I den vinterperiode, vi netop er i, bliver statistikken endnu værre. Det skyldes ud over vejret også i høj grad ombygning af havnen i Ystad. Heller ikke dét, kan den rejsende bruge til noget som helst.
Men det alene er ikke årsagen til, at passagererne nu i større omfang benytter fly i stedet for færge.
Vi bliver også nødt til at medtage bl.a. prisen og manglen af andre transportmuligheder som parametre af afgørende betydning for, at flytransport til og fra Bornholm benyttes i stigende omfang.
Prisen er det ikke nødvendigt at kommentere yderligere, mens vi skal erindre hinanden om, hvad der er forsvundet af andre relevante transportmuligheder de seneste 6-7 år:
  1. 1/10 2004 nedlagdes natsejladsen til København (overflyttet til Køge)
  2. 1/5 2005 fik vi godsfærger i stedet for passagerfærger til Køge
  3. 1/10 2010 var det 100% slut med natsejlads fra Bornholm til Sjælland.
»Natdamperen« til København blev brugt af mange, der havde tidlige møder ovre eller som skulle på arbejde. Og det er lidt paradoksalt (uden sammenligning i øvrigt), at antallet – der benyttede netop den rute – ligger ret tæt på det antal, der i dag benytter fly som transport. Det er især tankevækkende, fordi politikerne i mange år har »tudet befolkningens ører fulde med«, at befolkningen skal anvende det lavest energiforbrugende og mindst forurenende transportmiddel. Men … her har politikerne – med åbne øjne – flyttet transporten for omkring ¼ mio. passagerer lige den modsatte vej.
Skal man – miljømæssigt – sammenligne mellem anvendelse af Villum Clausen og fly, så er det ret ligegyldigt, hvilken en af transportvejene, passagererne anvender.
Når den nye hurtigfærge indsættes vil miljøregnskabet imidlertid igen blive – om ikke så massivt – til fordel for færgetransport (plus tog/bus som viderebefordring).
Flytransport foregår alene på kommercielle vilkår og betingelser; og det har vi hverken noget imod eller ønsker om at ændre på. Men politikerne har, været, om ikke alene afgørende for, så dog stærkt medvirkende til, at en stor del af transporten er flyttet fra samfundsbegrundet transport til transport alene på kommercielle vilkår. Deri ligger en betydelig risiko, som det bornholmske samfund ikke bare kan lade stå uimodsagt, men nu (efter ændringen 1/10 2010) bliver nødt til at få styr på.
Flytransport er blevet en så afgørende del af bornholmernes transport til og fra det øvrige land, at vi ikke kan leve med risikoen for, at transportmuligheden ophører. Derfor skal »Christiansborg« finde en model (som også EU kan acceptere), så flytransport sikres (eller andre relevante muligheder straks sættes i stedet), hvis de kommercielle leverandører på et tidspunkt ikke skulle ønske at varetage flybetjening af øen.
Når politikerne således med åbne øjne har foretaget en sådan »omflytningsmanøvre« og gjort bornholmerne samfundsmæssigt afhængige af flytransporten, er de nu nødt til at tage ansvar for deres »gamle« handlinger. Vi taler hverken om tilskud eller at der skal stå et reservefly parat. Vi taler kun om, at Bornholm sikres »anvendelige alternativer«, hvis det skulle ske.
Bornholms Passagerforening
18. januar 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Orientering om dialog med Cimber

Den nye TravelClub ordning

14. december 2010

Kære Medpendler

Nu har vi en samlet tilbagemelding fra vores dialog med Cimber, både i forhold til juli mødet og mødet i november 2011 samt endelig fået oplyst de nye priser dags dato (Referat fra juli-mødet modtog jeg først i mandags).
Hvor vi desværre må erkende, at det ikke lykkedes os at nå det resultat vi gik efter i forhold til den nye Travel Club ordning.
Mødet i november var motiveret af at Cimber ville indføre en ny pendler-ordning til afløsning af TravelCard ordningen. Dette sammenholdt med det faktum, at Cimber havde varsel prisstigning blev vi noget bekymret om, hvilke konsekvens det samlet set ville få for pendlere, der tidligere har haft en TravelCard ordning. Vores hovedformål med gå i dialog med Cimber, var at vi ønskede rejseantal ændret, således at ordningen forsat kunne være attraktiv for alle pendlere, det både i forhold til dem der pendler fra hver anden uge til daglig pendling.
Desværre blev tilbagemelding, at Cimber fastholder Travel Club ordningen, som udmeldt i informationsmail til TravelCard medlemmer den 2. november 2011. Det sammenhold med de nye priser oplyst af Cimber dags dato er resultatet følgende:
Traveller Basics (til dig, der fortager mindst 10 enkeltrejser i kvartalet)
Pris pr. returrejse Rønne – København kr. 831,- (to enkeltrejser)
Traveller Plus (til dig, der foretager mindst 30 enkeltrejser i kvartalet)
Pris pr. returrejse Rønne – København kr. 631,- (to enkeltrejser)
Traveller Premium Plus (til dig der foretager mindst 60 enkeltrejser i kvartalet)
Pris pr. returrejse Rønne – København kr. 531,- (to enkeltrejser)
Rejser du mindre end 10 rejser i kvartalet er der ikke adgang til Cimber Sterling Travel Club.
(Det skal bemærkes at køb af SuperSaver billetter tæller med i antal rejser)
Nogle vil så stille spørgsmål, hvad betyder det for mig – Det er ikke muligt at svare på det, fordi vi ikke kender den enkeltes rejsemønster.
I forhold til en ”normal ugependler” med et rejseantal over 50 enkeltrejser årlige under TravelCard ordningen og ikke kan nå 30 enkeltrejser pr. kvartal efter den nye ordning.
Pris for returrejse pr. 1 november 2010 kr. 531 (TravelCard)
Pris for returrejse med priser oplyst dags dato kr. 831,- (Traveller Basics)
Når der er tale om ”normal dagspendler” bliver stigningen dog mindre. (Traveller Premium Plus)
Endelig har jeg lovet Cimber at oplyse:
I sidste uge opdagede vi, at der var problem med web check-in.  Problemet er blevet rettet, og det burde ikke længere være et problem at checke-in. Dog skal det understreges, at dette gælder for nye reservationer der er foretaget efter fredag den 10/12-2010.  Reservationer der er foretaget inden da kan der fortsat være et problem med.
Referat fra juli-mødet samt svar mail fra novembermødet er vedhæftet.
MVH

Preben Holm
Rådmandsgade 40 C1-91
2200 København N
M 3024 4732
Referat fra mødet d. 7. juli 2010
Imellem
Pendlergruppen og Cimber Sterling
Pendlergruppen var repræsenteret ved Preben Holm og Steen Clausen
Cimber Sterling var repræsenteret ved Lars Borg Christensen
Sort = Pendlergruppens tekst/spørgsmål etc.
Rød = Cimbers svar
Er godt tilfredse med prislejet for TravelCard billet, hvorfor Pendlergruppen ønsker at indgå en ”fastfrysning” af nuværende prisleje. At Cimber husker pendlernes (TravelCard kunderne) trofasthed i konkurrencesituationen.
”Der vil med stor sandsynlighed komme en lille prisstigning i løbet af året. Cimber Sterling ved endnu ikke, hvordan og hvor meget prisen vil stige. – Det vil dog blive meldt ud i god tid inden prisstigningen træder i kraft.
PHO og SCL gav udtryk for, at man vurderer, at selv en mindre prisstigning vil betyde reduktion i pendlernes brug af Cimber, som rejseoperatør.
1.
Ægtefælle bør kunne rejse på pendlerens TravelCard (Ægtefælle-billetter). En særaftale for medlemmer af Pendlergruppen: Pendlergruppen oplyser, hvem der som TravelCard kunde er medlem, for at sikre mod misbrug. (Eller anden person fast tilknyttet TravelCard indehaveren). Det er ikke muligt at tilknytte flere personer (f.eks. ægtefælle) til Travel Club. Pendler klubben os Cimber er baseret på aktive pendlere.
2.
Antallet af rejser for pendlere, der har været medlem af TravelCard ordningen over længere tid, bør nedsættes, hvis pendlermønster ændres (hjemmearbejdsdage/uger). Der henvises til mail dateret 29.11.2010 sendt af Morten Dahl.
3.
Vil det være muligt med fast ”lavpris” til pendlere også selvom antallet af rejser ikke nåede op på 50 på årsbasis – Deltidspendlere eller pendlere, som har et andet rejsemønster?
”Cimber Sterling udarbejder et oplæg på et samarbejde imellem ”Bornholms Passagerforenings Pendlergruppe” og Cimber Sterling, hvor ovenstående 3 punkter vil blive vurderet og indgå som særlig aftale, der kun er gældende for medlemmer” – Bornholms Passagerforenings Pendlergruppe skal så i givet fald sørge for at Cimber Sterling altid har en opdateret liste og relevante medlemmer.”
PHO og SCL er indstillet på og vil sørge for, at Cimber får de relevante oplysninger, samt står inde for at der ikke sker misbrug af ordningen.
1.
Mulighed for online ombookning – I lighed med det der var muligt tidligere – Er stillet i udsigt efteråret 2009. Det er muligt pr. 1/12-2010 at foretage ændringer af reservationer via sit Travel Club login.
2.
Selv kunne foretage ombooking og annullering af booking for TravelCard.
Pendlerne ønsker mulighed for selv at ændre reservationer on-line. Også selv om det betyder ændret billetpris. Se venligst punkt 1 (ovenfor)
3.
Det kan virke lidt komisk, at der nu alene kun kan ændres afgang telefonisk at der i ventetiden bliver “underholdt” med at du på www.cimber.dk selv kan stå for “høflig” selvbetjening?
”Dette bliver muligt i løbet af ca. én måned. – Sidste indstilling fra Cimbers ledelse til tilpasninger sker torsdag d. 8. juli. Derefter skal det ”bare” indstilles/programmeres” – Det burde altså virke i løbet af juli/august (uden at jeg vil lægge hovedet på blokken).
PHO og SCL gør opmærksom på, at det vil være gavnligt med et direkte nummer for Travelkart-kunder i stedet for, at der som nu skal trykkes 9 efter en længere information. Cimber er indstillet på at tilvejebringe en sådan løsning.
Vi har opgraderet vort telefon system, og vi håber I vil opleve en forbedring. Der vil dog altid forekomme ventetider, idet personalet er optaget, men vi har ikke mulighed for at tildele et hotline nummer til Travel Club medlemmer.
Selv kunne ændre betalingskort relateret til TravelCard ordningen.
”Dette er allerede muligt i dag” – Skal ske via mail til Cimber. E-mail adr.: travelclub@cimber.dk
Selv kunne ændre password til TravelCard booking-side.
”Dette er en mulighed vi er ved at kigge på i øjeblikket, men indtil videre kan det kun ændres manuelt ved at sende mail. (Dette er selvfølgelig ikke en optimal løsning)” Vær venlig at sende mail til: travelclub@cimber.dk
Der er på et tidspunkt stillet i udsigt, at der ville blive oprettet en konto for Travelcard kunder.
”Dette er allerede en mulighed nu. – Man indbetaler beløb til Cimber Sterling konto, og kan derved købe på konto.” En Cimber Stirling konto oprettes ved henvendelse via mail til Cimber.
Slippe for indtastning af kortoplysninger ved hver ny booking. Kunne evt. samles, så man kunne reservere flere billetter ad gangen.
”Dette er indtil videre desværre ikke en mulighed, og bliver det nok ikke foreløbig. Grundet PCI-opsætning af servere osv.Endvidere skyldes det også at sikkerhed er en væsentlig faktor således, at misbrug ikke forekommer.
Ændring og vedligeholdelse af kontaktoplysninger fungerer ikke ordentligt i dag.
”Omkring 15. august bliver der strammet op på dette, da Travelcard kommer til at ligge fysisk i vores Service-center. – Der vil der derfor ikke kun være én der sidder med travelcard-håndtering, men derimod en hel gruppe.”
PHO og SCL bad om ved denne ændring, at få en eller to kontaktpersoner, således at den samme service kan fastholdes mellem Cimber og Pendlergruppens medlemmer. Cimber vil sørge for kontaktdata til den person, der vil blive kontaktperson til Pendlergruppen repræsentanter.
Skal være muligt fra at få udprintet en sammenhængende oversigt over reservationsnr., faktura nr., booking nr., datoer og ændringer m.v. fra hjemmeside. Det gælder både aktuelle som gennemførte rejser.
”Disse kan bestilles manuelt ved mail til travelcard@cimber.dk. Cimber Sterling undersøger dog muligheden for at denne kan ”hentes” direkte på siden, når man er logget ind.”
På kontoudtog fra bank vises i dag kun Cimber´s fakturanr.. Ser gerne at reservationsnr. også kommer på. Der bliver plads, hvis www.cimber.dk forkortes.
”Det er ikke muligt at forkorte www.cimber.dk, men vores bogholderi er ved at tjekke, om det kan sættes op til at indeholde PNR (reservationsnummer).”Vort afregningssystem er sat op omkring fakturanummer, hvilket betyder, at det ikke bare lige kan ændres. Vi er ved at kigge på muligheden for at lave det samlet, og håber det kan lykkes i det nye år (2011).
 
Afgangstidspunktet på morgenafgangen fra Bornholm fremrykkes 10-15 min tidligere – Gerne 6.30.
”Cimber Sterling tjekker om det er muligt at fremrykke det i 10-15 min. Grundet crew osv. Er det dog desværre ikke helt let” – vi undersøger løbende muligheder for ændringer og nye tiltag.
Kan der ikke findes en mere fleksibel ordning for TravelCard kunder, når bagagen skal afleveres, således at man ikke skal stå i kø, som pendler – Evt. Quick-drop!
”Cimber Sterling undersøger dette, men sandsynligheden for at det kan lade sig gøre er desværre lille. Cimber Sterling har løbende dialog med Københavns Lufthavn om forskellige tiltag, men pt. er det ikke muligt.
Vil det være muligt med en ordning for gruppen af ”alternative pendlere (Børnependlere fra 5 år og opefter)”. Ofte et pålæg, som kan ramme hårdt for enlige forsørgere. Er det en politik eller system der hindre dette.
”Vi er ved at kigge på disse produkter, som eks. Studerende, pensionister og lign. – Nogle af produkterne er ved at være færdige, men det bliver stadig overvejet, om de skal lanceres, hvornår osv.” 
Status uforandret – Cimber Sterling ser altid på alternative tilbud til vore rejsende.
Vedr. mails fra Cimber Sterling, som indeholder fly-tider osv.
”Cimber Sterling undersøger, hvorfor nogle desværre stadig får disse mails – Disse mail skal ikke sendes til vores Travelcard-kunder”. I oplyste på mødet den 18/11-10 at dette ikke er et problem længere.

Desuden blev font størrelse ved udprintning af onlinebilletter drøftet
Cimber vil undersøge om dette er muligt. Det kræver system udvikling. Vi er glade for jeres input og forsøger at finde løsninger løbende, men har ikke mulighed for på nuværende tidspunkt at sige, hvornår dette er klart.
 
Kastrup Lufthavn:
”Cimber Sterling spørger Kastrup om muligheden for at lave om på indenrigsparkeringen.” I blev ligeledes på mødet den 18. november opfordret til at tage kontakt til Københavns Lufthavn.
 
Godkendt Cimber den 10. december 2010

 

Kære Preben og Steen
Mail af den 29. november 2010
Tak for sidst på mødet d. 18. november 2010 i Københavns Lufthavn mellem Steen, Preben, Britta og undertegnede.
Det var vigtigt for os at få dannet et overblik over den situation jeres bopæl sætter jer i og dermed nødvendiggør en større rejseaktivitet end den almindelige dansker. Samtidig betyder det også at I har et tættere forhold til Cimber Sterling og alternative transportmuligheder mellem Bornholm og København hvilket til tider kan være udfordrende. Det er vi ganske klar over – især når det kan betyde at det er ens privatøkonomi der er ”på spil” og vi lovede derfor at tage samtlige af jeres input, kommentarer og beregninger med i overvejelserne omkring produktet!
Vi har derfor internt i Cimber Sterling benyttet lejligheden til at drøfte jeres konkrete indspil med ledelsen og de produktansvarlige og dette ændrer desværre ikke på holdningen hvorfor produktets udformning. Vi er nødsaget til at holde den linje der ligger for produktets form – Travelclub – og det regelsæt der er sat op for dette pendlerprodukt. Pendlerproduktet er et produkt der gælder for dansk indenrigs og er muligt at kombinere med samtlige indenrigsdestinationer og vi ønsker at honorere den pendler der rejser meget, på mest mulig måde og den pendler der rejser mindst honoreres samtidig i mindre grad. Det betyder selvfølgelig at ikke alle vil føle at produktet lige rimeligt, men dog er det på denne vis muligt at det bliver mest fair!
Der hvor vi tydeligvis ikke bliver enige er i hvorledes betegnelsen ”pendler” defineres da dette således betyder at jeres rejseaktivitet i generel omfang, og til en vis grad, ikke er på et stadie der kan kategoriseres som pendler hos Cimber Sterling. I alle tilfælde vil der være flere af jeres medlemmer der ikke vil kunne opretholde pendlerproduktet, tidligere Travelcard – nu Travelclub, og særligt ikke i det omfang eller udformning produktet hidtil har været!
På mødet d. 18. november 2010 benyttede vi også lejligheden til at præsentere produktet, Travelclub, hvorfor vi er overbevist om at i er velinformerede om de strukturelle ændringer produktet byder på i forhold til det tidligere Travelcard produkt. Derudover har vi også fremsendt en informationsmail d. 1. november til eksisterende Travelcard-medlemmer omkring ændringen til Travelclub, men såfremt i dog fortsat har nogle overordnede spørgsmål til produktet, er i velkommen til at tage fat i Britta Alsing. Såfremt spørgsmålene er at teknisk karakter, er i velkommen til at kontakte: travelclub@cimber.dk
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for den entusiasme og loyalitet især jer to, Preben og Steen, har udvist overfor Cimber Sterling. Vi er taknemmelige for den tid i har brugt på konstruktiv kritik af de tiltag, produkter, strategi og performance af Cimber Sterling på ruten mellem København og Rønne. Det er altid givtigt at modtage kundernes uforbeholdte mening og jeg håber i fortsat vil være aktive deltagere!
Med venlig hilsen | Best regards
Morten Dahl
Director Sales & Account Management
Cimber Sterling A/S
Lufthavnsvej 2
DK-6400 Sønderborg
Denmark
Share

Nix Nick – dur ikke !

I dagens 19.30-nyhedsudsendelse på TV2/Bornholm kom næstformanden for Socialdemokraterne, Nick Hækkerup, med et forsvar for den passagerafgift (på flybilletter) på 75 kr. pr. billet, som partiet har foreslået sammen med SF, f.eks. i det fælles finanslovsforslag for 2011. Nick Hækkerup sagde bl.a. at afgiften ikke skulle indføres for at genere bornholmerne, men at
»det skal bare ikke være sådan, at fordi man er bosiddende på Bornholm, så skal man ikke tage hensyn til miljøet«.
Men argumentet dur blot ikke i Bornholms tilfælde; og det fik os til at skrive til Nick Hækkerup. Vi fremsendte samtidig det brev, vi skrev den 10/9 2010 til Villy Søvndal. Heri skrev vi bl.a.:
» … at der stort set ikke er forskel rent »klimamæssigt« mellem anvendelsen af vores nuværende hurtigfærge og/eller flytransport.«
Imidlertid er der også andre meget essentielle argumenter for at undlade flyafgiften for det bornholmske samfund, hvilket vi har gjort Nick Hækkerup opmærksom på. Vi skrev endvidere:
»Hverken det nuværende forlig (forlængede forlig) eller det fremtidige forlig tager særlige miljøhensyn – tværtimod! Derfor virker dit miljøargument for indførelse af Socialdemokraternes og SF’s flyafgift nærmest boomerangagtigt i relation til Bornholm.
Bornholmske pendlere – som vi repræsenterer via vores Pendlergruppe – har absolut ikke brug for flere udgifter. De bornholmske pendlere er blevet belastet ganske betydeligt af nedsættelsen af fradragsværdien af rejseomkostningerne. Pendlerne har skattemæssigt/økonomisk set meget, meget stor betydning for hele det bornholmske samfund. Pendling til/fra Bornholm har også stor betydning for, at arbejdsløshedskøen på Bornholm ikke er større, end den faktisk er – eller at afvandringen fra øen ikke er større, end den faktisk er.«
Såvel brevet til Villy Søvndal som brevet til Nick Hækkerup kan ses i deres fulde længde på vores hjemmeside www.bornpass.dk.
Bornholms Passagerforening
18. september 2010
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Brev til Villy Søvndal om fly-billetafgift

Bodilsker, den 10. september 2010
Partiformand Villy Søvndal, MF
Folketinget, Christiansborg
1204 København K
Fremsendes via e-mail: villy.sovndal@ft.dk
Øget passagerafgift i »Socialdemokraterne og SF Finanslovsforslag 2011«
Kære Villy Søvndal
For lige godt et år siden fremlagde Socialdemokraterne og SF »Fair Forandring«. I den forbindelse kunne man ringe til dig og/eller Helle Thorning-Schmidt på BT’s telefoner. Det benyttede jeg mig af, og forklarede dig, at den »klimaafgift på 75 kr. pr. flybillet«, som I havde med i oplægget, ikke er rimelig over for bornholmske pendlere, idet man herfra/hertil i mange tilfælde ikke har andre muligheder for transport, hvis man ellers skal have mulighed for at få et blot nogenlunde familieliv til at hænge sammen.
Jeg forklarede dig også, at der stort set ikke er forskel rent »klimamæssigt« mellem anvendelsen af vores nuværende hurtigfærge og/eller flytransport. Hertil kommer, at de bornholmske pendlere endvidere er blevet belastet af nedsættelsen af fradragsværdien af rejseomkostningerne.
Derfor ville en yderligere indførelse af en »klimaafgift på 75 kr. pr. flybillet« være ødelæggende for det bornholmske samfund, idet pendlerne skattemæssigt set har meget, meget stor betydning for Bornholm. Ligeledes har pendling til/fra Bornholm stor betydning for, at arbejdsløshedskøen på Bornholm ikke er større end den faktisk er – eller at afvandringen fra øen ikke er større end den faktisk er.
Du gav under samtalen klart udtryk for, at I burde have undtaget Bornholm for denne flyafgift. Du udtrykte det faktisk så klart, at folketingsmedlem Morten Østergaard (R) kort tid efter brugte samtalen i en munter bemærkning fra folketingets talerstol om, at alle i Det Radikale Venstre var villige til at melde sig ind i Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening på Bornholm, hvis man ad den vej kunne skaffe sig samme politiske forståelse for ændringer i »Fair Forandring«.
Kort tid efter havde jeg en samtale med dig Bornholms Lufthavn, hvor du gentog, at du til fulde forstod argumenterne for, at »klimaafgiften på 75 kr. pr. flybillet« ikke skulle gælde for bornholmske pendlere … og at det nok skulle blive medtaget i fremtiden.
Da I for nogle dage siden fremlagde »Socialdemokraterne og SF Finanslovsforslag 2011«, var jeg helt overbevist om, at der ville stå, at »klimaafgiften på 75 kr. pr. flybillet« ikke skulle gælde for bornholmske pendlere.
Jeg har gennemlæst hele jeres finanslovsforslag og ser ingen steder noget nævnt om denne undtagelse. I skriver:
 
ȯget passagerafgift
Flytrafikken yder et væsentligt bidrag til CO2udledningen. Samtidig er priserne på at flyve gennem de seneste år faldet betydeligt, hvilket trækker i retning af stigende flytrafik. For at øge tilskyndelsen til at anvende andre transportformer indføres en klimaafgift på flytransport fra danske lufthavne.
Afgiften fastsættes til 75 kr. pr. flybillet. En klimaafgift på flytrafik giver et provenu på 700 mio. kr.«
Har jeg ikke ret i, at det er en forglemmelse – eller har I ændret standpunkt?
De venligste hilsner
Bjørn Carlsen
formand
Share