Vi er kommet tættere på målet

Vi er kommet tættere på målet 10092014

Vi er kommet tættere på målet

Siden Bornholms Passagerforening blev oprettet i 1985 har foreningen ifølge vedtægterne skullet »varetage såvel enkelt som kollektivt rejsende passagerers interesser, herunder fremme af en rimelig takst- og passagerpolitik, som ikke stiller kunderne ringere end passagerer i det øvrige land.«

I overensstemmelser hermed blev tesen om, at »transport over vand skal koste det samme som transport over land« institueret allerede i 1985.

Det har siden været vores fremmeste opgave at kæmpe for denne ligestilling med det øvrige land.

Siden udliciteringen i 2005 af færgebetjeningen af Bornholm er billetprisernes himmelflugt blevet mere og mere tydelig for alle på Bornholm … og efterhånden også for mange på den anden side af vandet, ja – langt ind bag Christiansborg tykke mure. Urimeligheden i forskellen har efterhånden udstillet sig selv.

Siden udliciteringen er billetpriserne nemlig steget alt for voldsomt i forhold til pristallet/samfundets økonomiske udvikling. Listeprisen for den mest benyttede billettype »Bil + 5« er således steget med 72%, mens pristallet kun er steget godt 20%.

Hvis vi yderligere indregner forskellen mellem udviklingen i den bornholmske samfundsøkonomi/-indtjening i forhold til det øvrige Danmark, er de stigende transportpriser endnu mere udtalte og belastende for det bornholmske samfund.

Bornholm hører til Region Hovedstaden … og dette tilhørsforhold blev ved det netop vedtagne budforlig for 2015 gjort endnu tydeligere, idet vores 2 medlemmer af Regionsrådet, Leila Lindén og Carsten Scheibye fik indarbejdet følgende arbejdserklæring:

»Der er enighed om at arbejde for en trafikal ligestilling af Bornholm således så transport af gods og personer over vand kommer til at koste det samme som over land.«

Via det repræsentative demokrati står 1,8 mio. danskere nu bag denne arbejdserklæring.

Fra Bornholms Passagerforening siger vi tak til de 2 politikere. Det er nu op til de 2 at sørge for, at arbejdserklæringen også kommer til videre bearbejdning i alle de instanser, som Region Hovedstaden har direkte eller indirekte indflydelse på. Deri ligger også et stort arbejde. Arbejdserklæringen skal jo nødigt ende som en vedtagelse af nok så flotte ord, men som arkiveres i den første og bedste skuffe hos nogle embedsmænd. Det kender vi desværre andre eksempler på, at nok så vigtige erklæringer er endt som støvsamlere i diverse skuffer.

Med den efterhånden store indflydelse, som Region Hovedstaden har på transportudviklingen i Regionen, er det værd at overveje Regionens rolle i den fremtidige samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm … vel at mærke en tanke som vi var enige med de kandidater, der blev valgt til Rådet i 2009, om.

Siden 2009 har Rådet udarbejdet flere konkrete forslag om bl.a. letbaner, jernbaner, metrolinjer og veje i Regionen. Regionen er blevet en modvægt til Københavns Kommunes planer, så den trafikale udvikling sker på rimelige vilkår i hele Regionen.

Vi holder nøje øje med de mange planer, fordi de i stort omfang kan have en betydning for Bornholm i fremtiden.

Med vedtagelsen af arbejdserklæringen i Region Hovedstaden er Bornholm kommet tættere på målet om en økonomisk trafikal ligestilling med det øvrige land, men trafikal ligestilling omfatter langt mere end billetpriser. Det drejer sig f.eks. også om sikkerheden for fortsat flybetjening, hvilken frekvens vores færgebetjening har, hvilken tonnage der sejles med, hvor let det i det hele taget er at komme til og fra det øvrige Danmark og meget, meget mere.

Endelig er det også en del af trafikal ligestilling, at de bornholmske distancependleres ringere fradragsmuligheder betyder, at de brandbeskattes i forhold til tilsvarende pendlere i den øvrige del af dronningeriget.

Der er rigeligt at tage fat på for os alle for at skabe bedre forhold for Bornholm i fremtiden.

Bornholms Passagerforening

10. september 2014

Bjørn Carlsen

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ 6 = femten