Vedtægter

Vedtægterne er oprindelig godkendt og stadfæstet af den på Bornholms Centralbibliotek i Rønne den 28. maj 1985 afholdte stiftende generalforsamling.
Sidst er vedtægterne ændret på den ordinære generalforsamling den 20. marts 2015.

Foreningens navn er:

Bornholms Passagerforening – en forening for alle passagerer, pendlere og turister.
Den separate gruppe for pendlere anvender navnet »Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening«.

Foreningens hjemsted er:
Bornholms Regionskommune, og adressen er formandens.

Foreningens formål er:
At virke som et kontaktorgan vedrørende transport til fremme af samarbejdet mellem brugerne og ledelsen af den kollektive trafik til, fra og på Bornholm.

Formålets virkeliggørelse:
Foreningen varetager alle passagerers interesser, herunder fremme af en rimelig takst- og passagerpolitik, som ikke stiller brugerne ringere end passagerer i det øvrige land.
Foreningen kan samarbejde med myndigheder, andre organisationer/foreninger, kontaktorganer samt transportleverandører, herunder lufthavne og havne. Når bestyrelsen i øvrigt finder det formålstjenligt, kan foreningen samarbejde med alle relevante organisationer/parter på Bornholm og i den øvrige del af landet.
Arbejdet tilrettelægges og gennemføres i videst muligt omfang i samarbejde med medierne, bl.a. ved at arrangere høringer forskellige steder på Bornholm.
Henvendelse til – eller sager, der ønskes rejst over for – de relevante myndigheder og pressen kan principielt kun rejses af foreningens medlemmer.
Efter beslutning i bestyrelsen kan sager rejses i foreningens navn.
Foreningen påtager sig i intet tilfælde rådgiveransvar over for medlemmerne eller andre.

Medlemsret:
Enhver, der går ind for foreningens formål og er personlig myndig, kan optages som medlem. Uddannelsessøgende, som endnu ikke er personlig myndige, kan efter bestyrelsens godkendelse blive optaget som medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter kriterierne for optagelse i »Pendlergruppen«.
Foreninger og virksomheder kan optages som kollektive medlemmer.

Medlemskommunikation:
Al kommunikation i foreningen foregår normalt via elektroniske medier. Medlemmerne forventes således at kunne modtage kommunikation fra bestyrelsen via en personlig e-mailadresse etc.

Medlemsbidrag:
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
»Pendlergruppens« medlemmer kan – efter aftale med bestyrelsen – indbetale bidrag til særlige formål.

Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Stemmeret med 1 stemme på generalforsamlingen har enkeltmedlemmer. Kollektive medlemskaber har 2 stemmer. Såfremt det kollektive medlemskab omfatter flere end 50 personer, tildeles yderligere 2 stemmer, dvs. i alt 4 stemmer.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar.
Indkaldelse
sker gennem dagspressen eller ved udsendelse af skriftlig indkaldelse direkte til medlemmerne med mindst 8 dages varsel og med angivelse af tid og sted.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Aflæggelse af bestyrelsens beretning (og godkendelse heraf)
  • »Pendlergruppens« bestyrelsesmedlem/suppleant orienterer om gruppens arbejde
  • Aflæggelse af regnskab (og godkendelse heraf)
  • Drøftelse af økonomi og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen: Valget gælder for 2 år. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer; i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Yderligere vælges 3 suppleanter for 1 år. Se dog afsnittet »Bestyrelsen«
  • Valg af revisor for 1 år og valg af 1 suppleant for 1 år
  • Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne skriftligt har begæret dette. Kollektive medlemskaber tæller i den forbindelse som angivet oven for med stemmeret. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel. Af indkaldelsen skal fremgå tid og sted samt baggrund og emne for drøftelsen.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 6 medlemmer og konstituerer sig senest 8 dage efter generalforsamlingen. Konstitueringen omfatter posterne som formand, næstformand og sekretær. Én bestyrelsesplads stilles til rådighed for valg af en pendler. Én suppleantplads stilles ligeledes til rådighed for en pendler. Valget af de 2 pendlerrepræsentanter foregår efter nærmere af bestyrelsen i dennes forretningsorden fastsatte bestemmelser.
Bestyrelsen godkender selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er ansvarlig for disponering af foreningens økonomiske ramme og må ikke disponere ud over den foreliggende kassebeholdning, inkl. indestående på bankkonti. Der kan ikke disponeres over midler hensat til fremtidige forpligtelser. Bestyrelsen tegnes af formanden og – i tilfælde af formandens fravær – af næstformanden. Økonomisk tegnes foreningen af kassereren eller formanden.
Kassereren vælges blandt bestyrelsens medlemmer. Generalforsamlingen kan dog, i særlige tilfælde, bemyndige bestyrelsen til at få kassererfunktionen helt eller delvist udført af en person/en virksomhed, som ikke har sæde i bestyrelsen. En bemyndigelse skal indeholde oplysning om, hvem den pågældende person/virksomhed er samt en periodeangivelse af, hvor længe bemyndigelsen varer.
Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

Regnskabet:
Regnskabsåret er lig med kalenderåret. Revideret regnskab fremlægges på den årlige, ordinære generalforsamling.
I de tilfælde, hvor kassererfunktionen helt eller delvist udføres af en person/en virksomhed, som ikke har sæde i bestyrelsen, udfærdiger bestyrelsen en forretningsorden, hvoraf det klart fremgår, hvilket arbejde personen/virksomheden udfører for foreningen og hvilken afrapportering, der skal finde sted.

Eksklusion:
Medlemmer, der modarbejder foreningens interesser, kan ekskluderes efter bestyrelsens bestemmelse, men har ret til at forelægge deres sag til endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Vedtægtsændringer:
Til gennemførelse af ændringer af nærværende vedtægt kræves 2/3 stemmeflerhed på en ordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringer har været offentliggjort sammen med dagsordenen, f.eks. skriftligt ved udsendelse til medlemmerne.

Opløsning af foreningen:
Beslutning om foreningens opløsning kræver 2/3 flertal på den ordinære generalforsamling og skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling, afholdt tidligst 2 og senest 4 uger derefter. Ved opløsning træffes på den ekstraordinære generalforsamling beslutning om anvendelse af foreningens midler, der skal tilstræbes anvendt i overensstemmelse med foreningens formål.

Praktiske oplysninger:

Foreningens hjemmeside: www.bornholms-passagerforening.dk eller www.bornpass.dk

Bestyrelsens forretningsorden af 22. maj 2017 

———————Forretningsorden for bestyrelsen i Bornholms Passagerforening 2017

Formand Ann Hartl, Store Søstræde 11, 3700 Rønne.
Telefon 40 68 48 88.
E-mail: annhartl@hotmail.com