Vedtægter

Vedtægterne er oprindelig godkendt og stadfæstet af den på Bornholms Centralbibliotek i Rønne den 28. maj 1985 afholdte stiftende generalforsamling.
Sidst er vedtægterne ændret på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2018.

Vedtægter for Bornholms Passagerforening

Marts 2018

§1 Foreningens navn:

Bornholms Passagerforening – en forening for alle passagerer, pendlere og turister.

Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening er en selvstændig integreret del af foreningen i daglig tale ”pendlergruppen”.

§2 Foreningens hjemsted:
Bornholms Regionskommune.

§3 Foreningens formål:

 • At virke som interesseorganisation og kontaktorgan for passagerer og pendlere til fremme af trafikal ligestilling til og fra Bornholm samt styrke samarbejdet mellem brugerne og ledelserne af de kollektive, samfundsbegrundede og kommercielle transportformer.
 • At varetage passagerernes interesse overfor det politiske niveau og de bevilgende myndigheder.
 • Pendlergruppens formål er derudover at arbejde for, at pendlere i arbejdsmæssige sammenhænge økonomisk og transportmæssigt ligestilles i forhold til andre pendlere i regionen.

§4 Foreningens arbejdsområde og ansvar:

 • Varetage alle passagerers interesser, herunder fremme af en rimelig takst- og passagerpolitik, som ikke stiller passagerer, der rejser til og fra Bornholm ringere end passagerer i det øvrige land.
 • Samarbejde med relevante ministerier, myndigheder, organisationer/foreninger, kontaktorganer samt transportleverandører, herunder underleverandører som fx lufthavne og havne. Hvor det er formålstjenligt, kan foreningen samarbejde med alle relevante organisationer/parter på Bornholm og i den øvrige del af landet, når dette fremmer foreningens formål.
 • I samarbejde med medier, organisationer, transportleverandører og andre interessenter kan der arrangeres høringer, informationsmøder, mm.
 • Principielt varetages kun medlemmers henvendelser og ønsker over for de relevante myndigheder og leverandører.
 • Bestyrelsen er ansvarlig for løbende at holde sig orienteret inden for interessefeltet og kan selvstændigt rejse sager i foreningens navn.
 • I det omfang det tjener foreningens formål orienteres offentligheden via de bornholmske medier.
 • Foreningen påtager sig i intet tilfælde rådgiveransvar over for medlemmerne eller andre.

§5 Optagelse af medlemmer:
Enhver, der går ind for foreningens formål, kan optages som medlem.

Personer, der pendler i arbejds- og uddannelsesmæssige sammenhænge kan desuden optages som medlem i ”Pendlergruppen”, hvilket inkluderer medlemskab af foreningen. En pendler forudsættes, at rejse til eller fra Bornholm for at varetage job/arbejde eller deltage i en længerevarende uddannelse andetsteds end i hjemkommunen. Relationernes korrekthed undersøges alene når et medlem anmoder om at blive optaget i Pendlergruppen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for disse betingelser.

§6 Medlemskommunikation:
Al medlemsinformation og -kommunikation i foreningen foregår normalt via elektroniske medier. Medlemmerne forventes således at kunne modtage kommunikation fra foreningen via en personlig e-mailadresse, medlemmerne har ansvar for at informere foreningen om evt. ændringer i den anvendte mailadresse. Foreningens hjemmeside opdateres løbende og foreningen kan have tilstedeværelse på relevante sociale medier.

§7 Kontingent:
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for det efterfølgende kalenderår.
”Pendlergruppens” medlemmer kan – efter aftale med bestyrelsen – indbetale bidrag til særlige formål og initiativer som denne del af foreningen særligt varetager for pendlerne.

§8 Generalforsamling:

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.
 3. For så vidt angår vedtægtsændringer, se §14 stk. 1 og stk. 2.
 4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
 5. Indkaldelse sker ved udsendelse af skriftlig indkaldelse via mail direkte til medlemmerne samt via hjemmesiden og medierne. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel og med angivelse af tid og sted. Dette gælder også ekstraordinære generalforsamlinger.
 6. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten dage før afholdelsen af generalforsamlingen; datoen for generalforsamlingen meldes ud senest ultimo januar i et givent år.
 7. Hvert medlem, der har indbetalt kontingent inden afholdelse af generalforsamlingen har stemmeret med en (1) stemme.
 8. Alene fremmødte stemmeberettigede kan afgive stemme på generalforsamlingen.
 9. Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:
 • Valg af dirigent
 • Aflæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse heraf
 • Pendlergruppen orienterer om gruppens arbejde
 • Aflæggelse af regnskab og godkendelse heraf
 • Drøftelse af økonomi og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen, jf. punkt 10a  
 • Valg af 1 revisor og 1 suppleant, jævnfør punkt 10b
 • Eventuelt.

10 Valg:

a. Valg til bestyrelse: Valget gælder for 2 år. I lige år vælges op til tre bestyrelsesmedlemmer; i ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer. For suppleanter gælder valget i et år, hvorfor der hvert år vælges op til to suppleanter.

Pendlergruppen har mulighed for at udpege en leder i ulige år for en toårige periode og en suppleant for et år. Generalforsamlingen orienteres om disse bestyrelsesmedlemmer.

b. Valg til revisor: Valget gælder for 1 år både for revisor og suppleant.

c. Genvalg kan finde sted til alle valg.

§9 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt har begæret dette.
 2. Indkaldelse skal ske med samme frist som ordinær generalforsamling, jvf. §8 stk. 5
 3. Dagsorden med uddybende begrundelse for indkaldes skal fremgå af indkaldelsen
 4. Stemmeret og afgivelse jævnfør § 8 stk. 7 og stk. 8.

§10 Pendlergruppen

 1. Pendlergruppen er en selvstændig del af foreningen der alene varetager særlige forhold, der vedrører pendling i arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige sammenhænge. Der arbejdes på økonomisk ligestilling svarende til pendling landfast over samme strækning. Alle øvrige passagerforhold varetages integreret i foreningens regi.
 2. Pendlergruppen udpeger/vælger selv en leder, som har sæde i foreningens bestyrelse. Der udpeges/vælges ligeledes en suppleant (viceleder). Udpegning/valg finder sted blandt pendlergruppens medlemmer og skal ske så betids, at dette kan fremgå af dagsordenen, der udsendes til foreningens generalforsamling.

§11 Bestyrelsen:

 1. Bestyrelsen består af fem medlemmer, samt suppleanter. Fire medlemmer og op til to suppleanter vælges på foreningens generalforsamling. Pendlergruppens repræsentant og dennes suppleant vælges af og blandt pendlergruppens medlemmer.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig senest otte dage efter generalforsamlingen. Konstitueringen omfatter formand, næstformand og sekretær.
 3. Bestyrelsen godkender selv sin forretningsorden. Såfremt kassererfunktionen varetages af ekstern person/virksomhed skal forretningsordenen klart beskrive, hvilket arbejde personen/virksomheden udfører for foreningen og i hvilken form løbende afrapportering skal ske.
 4. Bestyrelsen er ansvarlig for disponering af foreningens økonomiske ramme og må ikke disponere ud over den foreliggende kassebeholdning/indestående på bankkonti.
 5. Der kan ikke disponeres over midler hensat til særlige forpligtelser og formål vedtaget på generalforsamlingen udover denne hjemmel.
 6. Bestyrelsen tegnes af formanden og – i tilfælde af formandens fravær – af næstformanden. Økonomisk tegnes foreningen af kassereren eller formanden, ved disposition af midler over kr. 5.000 kræver det kassererens og formandens fælles accept.
 7. Kassereren vælges blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen er dog bemyndiget til at få kassererfunktionen helt eller delvist udført af en person/en virksomhed, som ikke har sæde i bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal der være en skriftlig aftale, som skal indeholde oplysning om, hvem den pågældende person/virksomhed er, samt en periodeangivelse af, hvor længe bemyndigelsen varer og hvilken afrapportering, der skal finde sted løbende og til generalforsamlingen.
 8. Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

§12 Regnskabet:

 1. Regnskabsåret er lig med kalenderåret.
 2. Revideret regnskab fremlægges på den årlige, ordinære generalforsamling.

§13 Eksklusion:
Medlemmer, der modarbejder foreningens interesser, kan ekskluderes efter bestyrelsens beslutning og skal være skriftlig begrundet. Ekskluderede medlemmer har ret til at forelægge deres sag til endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§14 Vedtægtsændringer:

 1. Ændringer af vedtægter skal fremsættes til en generalforsamling og kan kun vedtages såfremt 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for.
 2. Er der ikke mødt 2/3 af foreningens medlemmer ved generalforsamlingen, men såfremt der er mere end 2/3 stemmeflertal af fremmødte for vedtagelse på den første generalforsamling, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 30 dage efter. Ved den ekstraordinære generalforsamling godkendes ændringerne med almindeligt flertal blandt de fremmødte.

§15 Opløsning af foreningen:

 1. Beslutning om foreningens opløsning kræver 2/3 flertal på to af hinanden følgende ordinære generalforsamlinger eller ved indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling, afholdt tidligst 15 dage og senest 30 dage derefter.
 2. Ved opløsning træffes på den anden ordinære generalforsamling eller på den ekstraordinære generalforsamling beslutning om anvendelse af foreningens midler, der skal tilstræbes anvendt i overensstemmelse med foreningens formål.

Således vedtaget:

på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2018

De oprindelige vedtægter blev godkendt på Bornholms Centralbibliotek i Rønne den 28. maj 1985 ved den stiftende generalforsamling.