Rejsetidsgaranti for den søværts betjening af Bornholm

Rejsetidsgaranti for den søværts betjening af Bornholm

Ordningen træder i kraft 18/12 2012.
Ordningens lovgrundlag er:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24.november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr.2006/2004
Forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder i alle medlemsstater.
Forordningen kan ses på:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R1177:DA:NOT
Den følgende vejledning baseres på vores (herunder vores juristers) opfattelse af, hvordan teksten i EU forordningen skal fortolkes. En EU forordning er gældende lov i medlemslandene.

Hensigten med forordningen er, at skibspassagerer skal opnå samme forbrugerbeskyttelse som gælder på fly og jernbaneområdet.

Vores beskrivelse kan (af praktiske hensyn) alene anvendes på den passagertransport, der finder sted til og fra Bornholm, dvs. gældende for BornholmerFærgen og Christiansøfarten/BornholmExpress.

Forordningen fastsætter regler for transport til søs med hensyn til følgende:

a) ikke-diskrimination af passagererne hvad angår de transportvilkår, transportørerne tilbyder
b) ikke-diskrimination af og assistance til handicappede og bevægelseshæmmede
c) passagerernes rettigheder i tilfælde af aflysning eller forsinkelse
d) mindstekrav til oplysninger til passagererne
e) behandling af klager
f) generelle regler om håndhævelse

Afsnit, der alene omhandler bestemmelser for handicappede, har vi i første omgang udeladt af vejledningen, idet det forventes, at handicaporganisationerne vil udarbejde en tilsvarende vejledning alene vedrørende bestemmelserne for de handicappede.

Hele forordningen kan ses på det oven for anførte link. Det er naturligvis forordningen, der gælder i tilfælde af en eventuel tvist. Af forordningen fremgår også, hvad der skal forstås ved de enkelte ord, f.eks. en billet. En billet kan således også være elektronisk.

Såfremt transportøren (forstås herefter som BornholmerFærgen/Christiansøfarten/BornholmsExpress) overlader sine forpligtelser til andre, er det fortsat operatøren, som er ansvarlig iht. forordningen.

Forordningen gælder for alle transportørens rejser. Der kan således ikke udstedes »billigbilletter«, der er undtaget for forordningen.

Underretninger, erstatning mv.:

I tilfælde af en aflysning eller en forsinkelse skal transportøren underrette passagererne så hurtigt som muligt (og under alle omstændigheder senest 30 minutter efter afgangstidspunktet ifølge sejlplanen), herunder om det forventede afgangs- og ankomsttidspunkt, så snart sådanne informationer foreligger.

De passagerer, som ikke kan nå en tilslutningsforbindelse (det kan være BAT på Bornholm eller bus/tog i Ystad), skal underrettes af transportøren.

Hvis transportøren forventer, at en afgang bliver aflyst eller forsinket mere end 90 minutter (i afgang), skal der tilbydes gratis snacks, måltider eller forfriskninger.

Ved aflysning eller forsinket afgang, der kræver en eller flere overnatninger, skal transportøren til-byde passagerer gratis egnet indkvartering om bord eller på land og befordring fra og til indkvarte-ringsstedet (foruden snacks, måltider eller forfriskninger). Transportøren kan begrænse de samlede udgifter til indkvartering på land, ekskl. befordring til og fra havneterminalen og indkvarteringsste-det, til 80 EUR pr. nat for hver passager i højst tre nætter.

Omlægning af rejsen og tilbagebetaling mv.:

Ved aflyste eller forsinkede afgange gælder:
1. Hvis det forventes, at en sejlads bliver aflyst eller forsinket mere end 90 minutter i afgang, skal passageren straks tilbydes valget mellem:
a) omlægning af rejsen uden ekstraomkostninger
b) tilbagebetaling af billetprisen og eventuelt en gratis returrejse til det oprindelige afgangssted
2. Ved aflysning eller forsinkelse på mere end 90 minutter har passagererne ret til en omlægning af rejsen eller tilbagebetaling af billetprisen
3. Tilbagebetaling af billettens fulde pris skal ske inden for 7 dage (kalenderdage).

Kompensation i tilfælde af forsinket ankomst:
1. Ved forsinket ankomst til det endelige bestemmelsessted ifølge billetten kan passageren forlange kompensation fra transportøren uden at fortabe retten til befordring. Kompensationen er på mindst 25 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på mindst:
a) en time i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer op til fire timer
b) to timer i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer mere end fire timer, men under otte timer
c) tre timer i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer mere end otte timer, men under 24 timer, eller
d) seks timer i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer mere end 24 timer.
Hvis forsinkelsen overstiger det dobbelte af den tid, der er anført oven for, er kompensationsbeløbet på 50 % af billetprisen.
2. Passagerer, der har abonnementskort eller periodekort, og som rammes af gentagne forsinkelser, kan få kompensation efter særlige bestemmelser, der skal stå i et rimeligt forhold til prisen for rejserne og kompensationsreglerne for almindelige billetter.
3. Kompensation for returrejser beregnes forholdsmæssigt.
4. Kompensationen skal betales senest én måned efter indgivelse af anmodningen.
6. Transportøren kan ikke reducere kompensationen med f.eks. administrationsgebyrer, men kan fastsætte en minimumsgrænse for udbetaling (på maksimalt 6 Euro).

Undtagelser:
1. Åbne billetter uden afgangstidspunkt er ikke omfattet.
2. Der ydes ikke kompensation eller tilbagebetaling, hvis passageren er blevet underrettet om aflysningen
eller forsinkelsen inden billetkøbet, eller hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes passagerens fejl.
3. Der ydes heller ikke kompensation eller tilbagebetaling, hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes
vejrforhold, der bringer en sikker sejlads i fare.
4. Der ydes heller ikke kompensation eller tilbagebetaling, hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes
usædvanlige omstændigheder, der hindrer udførelsen af passagersejladsen, og som ikke kunne have været
undgået, selv om alle rimelige forholdsregler var blevet truffet.

Denne forordning udelukker ikke erstatning i henhold til f.eks. national lovgivning eller EU direktiv 90/314/EØF.

Information og klager

Transportøren skal under hele rejsen give passagererne fyldestgørende oplysninger. Informationen skal være på dansk og tilgængelig for alle.
Information om passagerernes rettigheder:
– Transportøren skal sikre, at passagerernes rettigheder iht. forordningen er offentligt tilgængelige om
bord på færgerne og i terminalerne.
– Transportøren bør tillige sikre, at informationen til passagererne findes i et sammendrag.
– Transportøren skal også give passagerne kontaktoplysninger til det håndhævelsesorgan, som den danske stat
har udpeget til at sikre, at forordningen overholdes her i landet.
Transportøren skal stille en tilgængelig ordning til rådighed for passagererne, når disse ønsker at indberette/klage over rettigheder og forpligtelser iht. forordningen.

Klager til transportøren skal ske inden for 2 måneder fra den dag, hvor sejladsen blev udført eller skulle have været udført. Transportøren skal give passageren besked inden 1 måned derefter om, hvorvidt klagen er imødekommet, afvist eller stadig behandles. Det endelige svar skal gives højst 2 måneder efter modtagelsen af en klage.

Håndhævelse

Ifølge forordningen skal den danske stat udpege et såkaldt håndhævelsesorgan, der skal sikre, at forordningen overholdes her i landet. Vi vender tilbage med flere oplysninger om dette tilsyn.
Tilsynet skal i enhver henseende (organisering, finansiering, retslig form og beslutningstagen) være uafhængig af kommercielle interesser. Tilsynet er tillagt stor bemyndigelse over for transportørerne.
Alle passagerer har ret til at indgive en klage over manglende overholdelse af forordningen. Klagen kan indsendes via transportøren eller direkte til tilsynet.
Tilsynet skal inden for en rimelig frist give klageren et begrundet svar på klagen.
Ca. hvert andet år skal tilsynet offentliggøre, hvad der i den forløbne periode er iværksat for at for-ordningen overholdes, herunder oplysninger om anvendte sanktioner samt statistikker over klager og udfaldet af klagerne.
Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Udarbejdet i september 2012. Senest korrigeret 17. december 2012

Share

Bagtrappen på Leonora Christina

Det er mere end uforståeligt, at et værft i 2010/2011 kan finde på at modtage en ordre på og bygge et skib med en udendørs trappe som bagtrappen på Leonora Christina. Måske kunne det være en udmærket løsning, hvis skibet skulle sejle i Middelhavet eller noget lignende. Men Leonora Christina sejler altså i Østersøen med et til tider hidsigt vejr.
På det seneste har kaptajnen vurderet, at trappen har været så farlig at anvende mellem bildæk og saloner, at den er blevet lukket og passagererne måtte nøjes med at anvende trappen forrest i skibet.
Det tjener virkelig kaptajnen til ære, at han har lukket trappen, når blæst, is og sne vælter ind over færgen.
Den danske kongedatter er altid afbilledet med hat. Så tidligt som 5/7 2011 skrev vi under overskriften »Gi’ dog damen hat på«, bl.a.

»Efterhånden som vores medlemmer har været med vores nye hurtigfærge, konstaterer de med et glimt i øjet – eller et lille smilende ikon på en mail – at BornholmerFærgen har glemt at »Gi’ damen hat på«. Hvordan skal det nu forstås?
Det skal forstås således, at passagerer/bilister fra midtskib til agter skal ud i det fri for at komme ad trappen mellem bildækket og salonerne. Det forekommer som en direkte forringelse i forhold til Villum Clausen. Det er egentlig ret ligegyldigt, hvem der har fundet på idéen, eller skal vi diplomatisk sige, har overset, at »damen ikke har fået hat på i den bagerste del«.
Men mon ikke, at BornholmerFærgen sender »damen til modist«, inden vi når frem til stygge efterårs- og vinterstorme, med regn, rusk og sne.«

Det er snart på tide, at Færgen får etableret en overbygning. Et er, at det ikke er sjovt for passagererne at skulle fra salonerne og ud i det fri i et vejr, som vinteren allerede har præsenteret os for. Et andet er, at der nødigt skulle ske en ulykke, før Færgen får givet »damen en hat på«.

Bornholms Passagerforening
11. december 2012
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Email: b.carlsen@tdcadsl.dk

Share

God plads til cykler, men …

Vi har gennem nogle år gjort opmærksom på, at mulighederne for at få cykler med til Bornholm (især i højsæsonen) er ret begrænsede, medmindre man skal foretage adskillige transport-skumspring. Det står i skærende modsætning til den store investering på 141 mio.kr. i bornholmske cykelstier mv., som netop skulle fremme cykelturismen.
Begrænsningerne rammer også de bornholmere, som netop i højsæsonen ønsker at køre på cykel i den øvrige del af Danmark (typisk på ferie).
Turen via Køge er forholdsvis problemfri, idet cyklen kan tages med S-toget til/fra Køge, ligesom adgangsvejen til færgen i Køge Havn er relativ let. Det samme kan ikke siges om mulighederne for at rejse via Ystad.
Det er ikke færgerne, der har begrænset cykelkapacitet, men de direkte etablerede transportører mellem København og Ystad, ligesom adgangsforholdene til færgen i Ystad endnu ikke er optimale. Det skulle blive bedre i marts 2013, hvor der bliver direkte adgang for cyklister mellem station og færge (bildækket).
Da det ikke er muligt at cykle over Øresundsbron, skal cyklister enten tage over Helsingør-Helsingborg (med en meget lang cykeltur i Sverige) eller benytte sig af transportørerne mellem København og Ystad.
Nogle familier har fundet ud af, at det er en mulighed at tage cyklerne på bilen, og parkere bilen på en af de gratis parkeringspladser langs med vandet på begge sider af Ystad Havn.
Situationen er, at Bornholmerbussen ikke medtager cykler og DSB/IC Bornholm har en begrænsning på 12 cykler pr. afgang. En privat operatør – Bornholm Cykel Xpress – tilbyder at fragte cyklen mellem Bornholm og København, men flere benytter ikke den løsning pga. bagageproblemer. Ingen af delene er optimale … og slet ikke i relation til den store satsning/investering, som der er gjort for netop at fremme cykelturismen på Bornholm.
Desværre har transportministeren ikke udvist den store interesse for at finde en løsning, så IC Bornholm kan medbringe flere cykler. Noget besynderligt set i relation til, at det netop er Transportministeriet, der har sovet i timen mht. mulighederne for transport af cykler, som siden natfærgens nedlæggelse (fra København) 1/10 2004, er blevet mere og mere begrænsede.
»Nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde« og derfor har nogle medlemmer da også peget på, at der findes en mulighed, som ikke har haft den helt store bevågenhed, og som ikke har de helt store begrænsninger i antal cykler pr. afgang.
De pågældende køber billet til dem selv og til cyklen med Øresundstoget og Pågatoget. Der skal skiftes tog i Hyllie. Der er egentlig ret god plads, hvis man benytter den mulighed.
Det er relativt nemt og hurtigt at finde en rejseplan med forbindelserne mellem Hovedstaden og Ystad via www.skanetrafiken.dk. Både billetten til passageren selv og cyklen kan købes i de betjente billetsalg og i de automater, som sælger Øresundsbilletter. Løsningen har den begrænsning, at man ikke kan købe en samlet billet til hele rejsen mellem Hovedstaden og Bornholm. Fra København til Ystad er det en Øresundsbillet, der skal købes. Færgebilletten skal derefter købes ved siden af. Rejsegarantiordningen gælder kun delvis.
Det er mulighed, som skal med i paletten, men det er absolut heller ikke en optimal transportform, og det er igen ret besynderligt at såvel bornholmerne som turister skal finde på de mest løjerlige krumspring for at få løst deres transportproblemer.
Og det viser med al tydelighed, at den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm – med nødvendig viderebefordring – igennem de seneste 10 år er blevet et kludetæppe sat sammen af alt for mange dele og med alt for mange nuancer, som slet ikke passer sammen.

Bornholms Passagerforening
26. november 2012
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Email: b.carlsen@tdcadsl.dk

Share

Vinterdæk – ellers bøde og gå hjem …

Når man læser reglerne om brug af vinterdæk i Sverige, er man ikke særlig meget i tvivl om, hvordan reglerne er, og beskrivelserne omfatter nu også klare eksempler på, hvad der forstås ved vinterdæk.
Alene overskriften på reglerne og den første linje lyder klare:
»Krav på vinterdäck från 1 december – om det är vinterväglag.
Mellan den 1 december och 31 mars är det krav på vinterdäck om det råder vinterväglag.
Problemet er blot, at det er overladt til den enkelte betjent at afgøre, om der »råder vinterväglag.«
De 2 foregående år har medlemmer også oplevet at blive standset for at få kontrolleret dæk uden for den omtalte periode, hvor der var faldet et godt lag sne.
Læs selv reglerne (herunder beskrivelse af, hvad der er vinterdæk) på: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/fordonsregler/Dack/Vinterdack/
Uanset – hvordan reglerne tolkes, kan vi kun anbefale, at alle, der kører i transit Ystad-Øresundsbron, kører med vinterdæk (i hvert fald i perioden 1. december til 31. marts).
Hvis man bliver standset og får bøde for at køre med forkerte dæk, må man selv finde ud af, hvordan man kommer videre uden bil, ligesom man skal sørge for at få transporteret bilen hjem og/eller på værksted.

Bornholms Passagerforening
24. november 2012
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Email: b.carlsen@tdcadsl.dk

Share

Rigtige hunde tager toget – til børnepris

Af Jens Stubkjær, Bornholms Tidende
Det har ikke været helt nemt for rejsende hundeejere, at finde informationer om hvilke regler, der gælder, når man skal have hunden med tog og færge til/ fra Bornholm.
Det medgiver strækningsansvarlig for IC Bornholm, Heidi Bornholdt Nielsen, og hun har da også nu – efter en lille dialog med Bornholms Passagerforening – fået gjort det nemmere at finde frem til denne viden på dsb. dk.
På færgen er hunden gratis – uanset størrelse. Men når man er med toget mellem Ystad og København, så afhænger prisen af hundens størrelse, ikke at der betales pr. kilo..
– Men hvis en hund er så lille, at den medbringes på rejsen i en taske, som overholder målene for håndbagage på 1 meter x 30 cm x 60 cm, betragtes den som håndbagage, og der kræves ingen billet. Reglerne for at medbringe hunde gennem Sverige gælder selvfølgelig stadig, fortæller Heidi Bornholdt Nielsen og uddyber: – Er hunden større end det, er det nødvendigt med en børnebillet til og fra Ystad – færgen er som nævnt gratis. Billetten København H – Ystad og omvendt er en lokal Øresundsbillet, som købes i de betjente billetsalg og i Øresundsautomaterne på stationer i Hovedstaden.
Og selv om en voksen normalt må medbringe to børn gratis, så omfatter det altså ikke hunde. De skal have børnebilletter, hvis de ikke kan være i tasken.
– Og hundene skal forøvrigt også have en pladsbillet, hvis altså de rejser på de dage, hvor der kræves pladsbilletter også til mennesker.
Hvor sæderne er vis a vis, anbefaler DSB, at man køber plads til hunden overfor sin egen plads. Hvis sæderne er ved siden af hinanden skal man reservere en plads ved siden af sin egen til vovsen.
Rejser man med mere end en hund, begynder det at blive kompliceret. Hvis du rejser med flere betalende hunde, skal du købe billetter til en hel afdeling i vognen, fortæller DSB. For eksempel de fire pladser rundt om et bord. Ved sæder ved siden af hinanden skal man bruge pladsbillet til alle fire pladser på en række, oplyser DSB.

Share

Største antal orange billetter nogensinde

Den 9/11 2012 havde bestyrelsen i Bornholms Passagerforening et rigtig godt og udbytterigt møde med vores kontaktpersoner i DSB, hvor vi drøftede mange forskellige emner med IC Bornholm som udgangspunkt.
Et af de emner, vi drøftede, var de orange billetter, som har været »fraværende« i eftersommeren/efteråret 2011 og igen i 2012. Det har været en teknisk fejl både i 2011 og 2012, men fejlene har intet med hinanden at gøre.
Vi har nu fået den tilbagemelding, at DSB (internt) har lagt det største antal orange billetter ud på IC Bornholm helt frem til 5/3 2013. Senere vil der blive set på antallet efter dette tidspunkt.
Da billetterne kun kan bestilles 2 måneder frem, vil bornholmerne således ikke kunne se alle mulighederne for orange billetter. Men relativt (dvs. i forhold til det øvrige land og antal brugere) er der tale om den største tildeling af orange billetter til en bestemt strækning hos DSB.
Det er værd at erindre om, at en orange rejse altid skal købes via Internettet: www.dsb.dk/bornholm.
Som vi tidligere har oplyst, gælder de orange billetter alene som togbilletter. Der er således ingen bustilslutning på »Orange Bornholm«. Det gælder både i Hovedstadsområdet og på Bornholm. Busturen på Bornholm betales som supplement til »Orange Bornholm«.
Til gengæld er anvendelse af toget i hele Hovedstadsområdet inkluderet i »Orange Bornholm«, hvis man på forhånd bestiller til en konkret DSB-station, f.eks. til Helsingør. Metro og/eller privatbanestationer i Hovedstadsområdet er dog ikke omfattet af »Orange Bornholm«.

Bornholms Passagerforening
15. november 2012
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Email: b.carlsen@tdcadsl.dk

Share

Mail til medlemmerne af Pendlergruppen om møde den 21. november 2012

Den 11. november 2012 (22:32) er følgende mail-tekst udsendt til medlemmerne af Pendlergruppen:

Kære Pendlerkollegaer

Hermed dagsorden til det varslede møde for Pendlergruppens medlemmer den 21. november 2012.
Mødet afholdes på Københavns Hovedbanegård og begynder kl. 17.00.

Dagsorden er vedhæftet.

Jan og jeg håber, at du vil afsætte tid til at være sammen med os denne aften – også selv om dagsordenen måske kommer ud i sidste øjeblik.
På mødet vil vi orientere om arbejdet i det forløbne år og om planerne for det kommende.

Desuden er det lykkedes at få en unik rundvisning på Hovedbanegården og styringscentralen. Et sted, hvor offentligheden ikke har adgang. Jan siger, at vi virkelig har noget at glæde os til!
Endelig aftale kom først på plads i denne weekend.

Tilmelding senest den 19. november 2012.

Enten via mail til Bjørn Carlsen: b.carlsen@tdcadsl.dk
eller via dette Doodle link: http://doodle.com/x8bzasqqeuzdin52

NB!
Foreningen har nu fået endelig bekræftet, at en flyafgift på 75,- kr. pr. tur ikke indgår i Finanslovsforliget, hvilket vi glæder os meget over.
Der er de sidste dage blevet arbejdet hårdt på, at Bornholm – såfremt det ikke kunne undgås – så blev undtaget eller i det mindste, at pendlerne blev kompenseret.

På gensyn
Jan og Preben

Med kærlig hilsen
Preben Holm
Leder af Pendlergruppen
preben@due-holm.dk
3024 4732

Share

Indkaldelse og dagsorden for Pendlergruppens møde den 21. november 2012

Indkaldelse og dagsorden til møde med Pendlergruppens medlemmer den 21. november 2012 kl. 17.00. Mødet afholdes denne gang hos DSB på Hovedbanegården, København

Som tidligere varslet kommer hermed indkaldelse og dagsorden for møde med Pendlergruppens medlemmer den 21. november 2012 kl. 17.00. (»Pendlergruppens generalforsamling 2013«).
Jan B. Wind har fået job på Bornholm og ønsker derfor at trække sig fra posten som pendlernes repræsentant i bestyrelsen i Bornholms Passagerforening (suppleant). Derfor skal vi denne dag have valgt en ny til denne post. Vi har fundet en, som er villig til at gå ind i arbejdet, det er Pia Engell Winther. Pia er læge og pendler i forbindelse med sin uddannelse. Pias pendlermønster er differentieret. Hun kender derfor en del, om ikke meget, til de vanskeligheder og ønsker pendlerne har.
Selv er jeg villig til at genopstille til bestyrelsesposten med det forbehold, at jeg kan trække mig fra posten om et år. For at sikre kontinuitet vil der blive udpeget en »ambassadør«. Her er Morten Warming villig til at opstille og påtage sig opgaven for et år.

Indstilling til varetagelse pendlernes repræsentation i Bornholms Passagerforeningen finder sted på mødet.

Møde for Pendlergruppens medlemmer:
Tid: Den 21. november 2012 kl. 17.00 – 21.00
Sted: Københavns Hovedbanegård. Billetsalget på Hovedbanen ved udgangen til Vesterbrogade, hvor vi bliver modtaget af Heidi.
Indlægsholdere/rundvisere: Søren Møller, Heidi Bornholdt Nielsen og Dennis A. Jørgensen.

Der vil blive arrangeret noget, vi kan spise sammen ved opstart af mødet. Det bliver desværre mod egenbetaling (her arbejder Jan på at finde en god og acceptabel løsning).

Dagsprogram:
17.00 Velkomst ved Preben og Jan
17.15 Møde i Pendlergruppen
Orientering om arbejdet og drøftelse af pendleranliggender
Indstilling af bestyrelsesmedlem, suppleant og ambassadør til Bornholms Passagerforenings bestyrelse
Hvad skal vægtes fremadrettet i forhold til pendlerne?
18.30 Orientering om DSB’s pendlerprodukter – IC Bornholm mm. og om DSB som organisation samt om driften
19.00 En unik rundvisning på Hovedbanegården (dér hvor passagerne ikke kommer) og besøg på styringscentralen
21.00 Forventet afslutning

Tilmelding til Bjørn Carlsen via mail: b.carlsen@tdcadsl.dk
eller via dette Doodle link: http://doodle.com/x8bzasqqeuzdin52

Preben Holm Jan B. Wind
Leder af Pendlergruppen Suppleant
preben@due-holm.dk
3024 4732

Share

Kontroller bilen

I løbet af 2012 har der været en del debat om stuvning af biler ombord på Leonora Christina.
2. november 2012 havde vi et Synspunkt i Bornholms Tidende om emnet. Siden da har vi fået flere henvendelser, som bl.a. vedrører skader på bilen.
De pågældende er først blevet opmærksomme på skaderne, efter de er kørt fra borde. Der er derfor god grund til at erindre om at befordringsbestemmelserne bl.a. siger:
§11 Reklamationer
Anmeldelse af skader på personlige ejendele, køretøjer, rejsegods eller fragt skal straks rettes til en af færgens besætningsmedlemmer inden færgen forlades.
Klager over forhold vedrørende rejsen, som ikke er løst ved henvendelse til rederiets personale om bord eller i en af rederiets terminaler, kan indsendes via rederiets henvendelsessystem på internettet.
Klagen skal være rederiet i hænde senest 14 dage efter den hændelse, der har givet anledning til klagen. Klagen skal være ledsaget af billet eller bookingnummer.

Undersøg derfor din bil, inden du forlader færgen, og sørg for at få fortalt personalet om, at du vil anmelde en skade.
Typisk er der slet ikke tid til at undersøge bilen, måske heller ikke mulighed for det. Og meldingerne er også, at det slet, slet ikke er muligt at få personalet i tale, når bilerne skal køre fra borde.
Vi vil – på baggrund af de henvendelser vi har fået – og på baggrund af de regler, der er fastsat i Befordringsbestemmelserne, forsøge at få nogle regler, der er til at administrere efter.
Men her og nu er reglerne, som de er, og alle bør undersøge deres bil, inden de forlader færgen, og melde til personalet, hvis der er kommet skader på bilen ombord på færgen.
Vi forudsætter naturligvis, at passagererne i øvrigt varetager de forpligtelser, som påhviler dem i henhold til Befordringsbestemmelserne. Bestemmelserne findes på Færgens hjemmeside.

Bornholms Passagerforening
7. november 2012
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Email: b.carlsen@tdcadsl.dk

Share

Prøvemedlemskab

Vi har ved lodtrækning givet nogle bornholmere et gratis medlemskab for den resterende del af 2012 og 2013. Vi har trukket lod blandt tilgængelige email-adresser (på Internettet).
Ifølge vores egen jurist er projektet helt lovligt. Men for at være helt sikre, har vi også sendt en beskrivelse af vores projekt til Forbrugerombudsmanden med de tekster, vi anvender, samt spurgt om vores måde er lovlig. Det har vi fået bekræftet, at den er.
»Prøvemedlemskabet« koster ikke den pågældende én eneste krone. Projektet kan derimod komme til at koste os 10-11 kr. pr. udtrukket person. Derfor holder vi skarpt øje med, om vi har penge nok i kassen til at trække flere personer ud til gratis medlemskab.
Vi har fået adskillige positive tilbagemeldinger fra personer, som er meget, meget glade for at få et »prøvemedlemskab« frem til 31. december 2013, hvorefter de pågældende er fuldstændig frit stillet.
Nogle ganske få har imidlertid ikke været tilfredse med at blive udtrukket. Det er formentlig, fordi de ikke bryder sig om vores måde at gøre tingene på eller ikke bryder sig om os som forening.
Sådan er det … og så lader vi blot en anden få glæde af »det ledige prøvemedlemskab«.

Bornholms Passagerforening
2. november 2012
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Email: b.carlsen@tdcadsl.dk

Share