Regeringens nye luftfartstrategi

Kommentar til regeringens nye luftfartstrategi, offentliggjort den 3. juli 2017:

 

Bornholms Passagerforening hilser regeringens nye luftfartsstrategi velkommen. Gode, stabile flyforbindelser er alt afgørende for de trafikale forbindelser mellem Bornholm og omverdenen og det er derfor vigtigt, at regeringen sikrer optimale rammevilkår for den danske luftfart.

Passagerforeningen har aktivt taget del i processen af udformningen af strategien og har således deltaget i den af transportudvalgets arrangerede høring på Christiansborg i december 2016, den konference, som Københavns Lufthavne A/S (CPH) stod for samme sted i februar, samt CPHs interessentinddragelsesseminar i Bornholms Lufthavn ligeledes i februar. I denne forbindelse har vi givet udtryk for, behovet for en mere retfærdig takstpolitik i CPH, som tilgodeser indenrigspassagererne. Bornholm har brug for et økonomisk bæredygtigt flyselskab til at betjene ruten, og det kan ikke nytte noget, at en takstpolitik undergraver denne mulighed. Vi har tidligere desuden udtrykt tvivl omkring at indenrigsflyvningen vil kunne være et særligt attraktivt tilbud for udenlandske turister, når de besøger Danmark, men anerkendte, at der er behov for at synliggøre indenrigsflyvningen, især hvis der skal ske en fortsat vækst i passagertallet på indenrigsruterne. Desuden har vi gjort opmærksom på, at de skattemæssige forhold for flypendlere repræsenterer en hæmsko, og at mere hensigtsmæssige fradragsregler kunne bidrage til øget indenrigsflyvning.

Konkret har vi følgende kommentarer til luftfartsstrategiens fokusområder:

Passagergrundlaget og kapaciteten – her noterer vi os især, at strategien udtrykkeligt nævner behovet for kort ventetid i sikkerhedskontrollen og fremhæver behovet for især indenrigsrejsende her. Det giver os tryghed for, at den særlige adgangsvej, som vi – sammen med pendlerforeningen SK-AAL fra Aalborg – har kæmpet så hårdt for, er kommet for at blive.

Arbejdskraft – det er glædeligt, at der sættes fokus på antal aspiranter på pilotuddannelsen, selvom selve teksten ikke giver håb om, at staten vil involvere sig i uddannelsen af piloter; noget som ellers kunne bidrage til flyselskabernes forbedrede konkurrencevilkår.

Takster og afgifter – vi bemærker især, at regeringen med sin strategi italesætter den samfundsbegrundede del af luftfartstrafikken og vi imødeser kommende takstnedsættelser, som er afgørende for at der kan flyves til Bornholm til priser, som er til at betale og som giver et økonomiske bæredygtigt grundlag for vores flyrute til CPH.

Trafikale rammer – vi anser p.t. ikke den service vi oplever i Bornholms Lufthavn (RNN) som utilfredsstillende, der er kort mødetid, sjælden ventetid og vi sætter pris på, at vi kan ved at sikkerhedskontrollen er helt på højde med de internationale standarder, gå direkte videre til evt. udenrigsfly, når vi skal skifte i CPH.

Markedsføring og myndighedsstøtte – som også nævnt indledningsvis, så hilser vi tiltag, som øger synligheden omkring mulighederne for indenrigsflyvningen velkommen; en balanceret kapacitetsudnyttelse bidrager til høj frekvens og rimelige priser til dem af vores medlemmer, som rejser hyppigt, såvel som dem, som anser flyet som et godt alternativ til færge og offentlig transport.

Så alt i alt er vi meget positive stemte i forhold til den retning der hermed peges på, vi havde dog gerne set, at luftfarten blev anerkendt som kollektiv transportform og dermed øgede muligheder for offentlige støtte, samt at der blev sat fokus på skatteforholdene for flypendlerne.

Ved spørgsmål kontakt:

Formand Ann Hartl, tlf. 40 68 48 88, eller e-mail: annhartl@hotmail.com

Regeringens nye luftfartstrategi

FacebookGoogle+TwitterLinkedInShare

Nyt tilbud fra Færgen

Færgen har givet os et nyt tilbud, som erstatter den tidligere populære aftale om 3-dages-billetten med Bornholmbussen.

Har man betalt kontingent i 2017 (eller har man betalt tidligere for en fem-årig periode, aftale om kontingentfri periode eller livsvarigt medlemskab) kan man rekvirere en kampagnekode, som giver 20 % rabat på billetten med Bornholmerbussen. Billetten skal efterfølgende bookes på Færgens hjemmeside. Kampagnekoden kan kun benyttes til en enkel booking; derfor skal man sørge for at booke både ud- og hjemrejse samtidig.

Der er begrænset antal koder, så det går efter først-til-mølle-princippet.

Skriv til admin@bornholms-passagerforening.dk og angiv dit medlemsnummer. Vi vil bestræbe os at besvare alle henvendelser hurtigst muligt, men der kan forekomme lidt ekspeditionstid.

Færgen logo

FacebookGoogle+TwitterLinkedInShare

Generalforsamlingen er afsluttet i god ro og orden

Det var godt, at vi kunne få afviklet de sidste dagsordenspunkter af den ordinære generalforsamling i god ro og orden i går aftes, og det var glædeligt, at resultatet faldt ud til bestyrelsens fordel. Bestyrelsen skal nu konstituere sig i løbet af den kommende uge, og vi vender tilbage med udfaldet af konstitueringen.

Som vi har tilkendegivet tidligere, så beklager bestyrelsen, at vi ikke har kunnet kommunikere med medlemmerne via e-mail nyhedsbreve, som man tidligere har været vant til. Vi vurderede dog, at det hidtidige medlemssystem ikke var anvendeligt ift. den i 2016 valgte bestyrelses behov. Der er anvendt en del kræfter på at få klargjort databasen til et i højere grad automatiseret system, således at bestyrelsen kan flytte fokus fra administrative arbejdsopgaver over på mærkesagerne, men at der fortsat vil være styr på medlemskontingenter og medlemsantal.

Vi regner med, at det nye system er klar i løbet af forholdsvis kort tid og at medlemmerne igen kan få informationer på den måde de ønsker. Vi præsenterede i bestyrelsens beretning et antal mærkesager, som vi vil arbejde videre med, og det vil vi selvfølgelig gøre også i den nu nyvalgte bestyrelse. Når vi har konstitueret os, vil vi gå i gang med udarbejde en egentlig handleplan for bestyrelsens fremtidige arbejde.

FacebookGoogle+TwitterLinkedInShare

Generalforsamling fortsættes fredag, den 28.4. kl. 19 på Rønne bibliotek – følg med her på siden – opdateret 28.4. kl. 10.19

OPDATERES

Seneste opdatering: 28-04-2017 kl. 10:19

Generalforsamlingen i Bornholms Passagerforening genoptages fredag, den 28.4.2017 kl. 19 på Rønne bibliotek. Her gennemføres de sidste punkter på dagsorden.

Bestyrelsen oplyser, at der kan stemmes ved fuldmagt. Husk at påføre medlemsnummer og hvem (medlemmets navn og medlemsnummer) fuldmagten gives til. Kvittering for betalt medlemskontingent eller dokumentation for kontingentfrihed bør kunne fremvises på forlangede (både for dem der møder frem og de evt. fuldmagter, man ønsker at benytte). Der kan fortsat betales medlemskontingent forud for generalforsamlingen genoptages. Dette kan ske, som beskrevet her på hjemmesiden eller evt. kontant på Rønne bibliotek mellem kl. 18.30 og 19.

Vi gør opmærksom på, at der er tale om en genoptagelse af den suspenderede ordinære generalforsamling, hvorfor der alene afvikles punkterne:

7. Valg til bestyrelsen

8. Valg til revisor og revisorsuppleant

9. Evt.

Se selve køreplanen her: http://www.bornpass.dk/?p=4027

FacebookGoogle+TwitterLinkedInShare

Skærpet grænsekontrol

Det svenske politi har skærpet kravene til grænsekontrol, således at der nu kræves pas for at passere igennem Sverige!

Vi har i dag også spurgt transportministeren til dette forhold:

I forbindelse med angrebet i Stockholm i fredags, skærpede politiet i Sverige grænsekontrollen ved Øresundsbron, herunder påkrav om pas (eller nationalt ID-kort). Vi tillader os i den forbindelse at gøre opmærksom på, at bornholmere dermed som de eneste danskere, skal være i besiddelse af et pas, såfremt de ønsker at besøge resten af landet og ikke kan/vil benytte fly eller ankomme til Køge kl. 22.30. Hvordan vil ministeren sikre, at ingen bornholmere bliver fanget i en grænsekontrol, når Sverige har behov for skærpet sikkerhed?

FacebookGoogle+TwitterLinkedInShare

Otte spørgsmål til transportministeren vedr. ICBornholm

Vi har i dag rettet henvendelse til tranportminister Ole Birk Olesen vedr. ICBornholm med følgende otte spørgsmål:
1. Hvordan bliver de svage passagerer tilgodeset? ICBornholm er i dag det foretrukne transportmiddel for fx bevægelseshæmmede, synshæmmede og på anden vis handicappe personer, men også når man skal rejse med små børn (barnevogn/klapvogn).
2. Det fremhæves, at der nu bliver halvtimes drift fremfor de hidtidige tre-fem daglige afgange. Hvorfor er dette interessant? Der vil fortsat være tre daglige færgeafgange i lavsæsonen med og op til syv daglige afgange i højsæsonen, og der er således alene behov for at der køres ifm. med færgeafgange og -ankomster. Desuden vil vi gerne vide, om man vil sikre, at afgangstider fra og ankomsttider til Ystad station bliver tilpasset færgeafgange og -ankomster fremadrettet?
3. Hvordan kan ministeren forsvare en væsentlig forringelse ift. rejsetiden? Rejsetiden i dag er på omkring 64 til 80 minutter, mens den fremtidige rejsetid er oplyst til at bliver på 100 – 120 minutter, der er således tale om en forøgelse af rejsetiden mellem Ystad og København på op til 88%.
4. Vi har forstået, at der bliver en gennemgående billet, men hvem skal sælge denne billet, således at den kan købes på en hvilken som helst station i hovedstadsområdet/hele landet?
5. Det er i dag et krav fra DSBs side, at man skal købe pladsbillet ifm. rejser op til og under weekender og helligdagsperioder, desuden er der mulighed for at købe pladsbillet på andre tidspunkter, dette er vigtig for mange rejsende, som ikke rejser så ofte og gerne vil sikre sig en bestemt plads i toget, samt for at være sikker på, at de kan komme med den ønskede færgeafgang. Hvordan bliver dette sikret fremadrettet?
6. Vi kan forstå, at man har en forventning til, at der bliver ét skift, men så længe der er id-kontrol vil der indtil videre være minimum to skift fra København til Ystad. Hvorfor skal passagerer til og fra Bornholm acceptere denne væsentlige forringelse ift. i dag?Desuden blev vi garanteret, at skift i Sverige alene ville ske på Triangeln, hvor man kunne forblive på samme perron, nu anføres der mulighed for at skifte på Hyllie, hvilket vil være til væsentlig gene med perronskift. Vi har tidligere påpeget, at fx skift inde i Malmö ej heller vil være acceptabel, men at Skånetrafiken har opereret med forskellige standsningsplaner, som både kan gøre rejsen besværlig og uoverskuelig for mindre rejsevante.
7. Forligskredsen besluttede, at den besparelse, man kunne opnå ved at afvikle ICBornholm ville tilgå færgeudbuddet. Alt imens den nye færgekontrakt først træder i kraft den 1.9.2018 stiller vi os uforstående overfor, hvorfor ICBornholm allerede skal ophøre i april 2018 eller måske endda i december 2017. Vil ministeren derudover redegøre for, hvor stor besparelsen ved at afvikle ICBornholm reelt er?
8. Det nævnes i det materiale, som vi har set, at priserne vil være uændret ift. i dag. Vil ministeren desuden redegøre for, hvorfor togpriserne ikke skal falde, selvom billetpriserne på færgen rent faktisk er blevet sænket betragteligt på nuværende tidspunkt og yderligere bliver sænket pr. 1.9.2018?

FacebookGoogle+TwitterLinkedInShare

Brev til direktøren for Skånetrafiken

Bodilsker, den 21. januar 2013

Trafikdirektör/förvaltningschef Henrik Dagnäs
Skånetrafiken
281 83 Hässleholm/Sverige
Fremsendes via mail: henrik.dagnas@skanetrafiken.se

Ønske om udvidet kapacitet på Ystad-banen

Den 10. januar 2013 skrev DR Bornholm følgende på sin hjemmeside:

Flere togskinner på vej i Skåne
Skånetrafikken kommer til at udvide antallet af stationer og skinner ganske voldsomt i de kommende år.
Skånetrafikken ønsker sig blandt andet flere vigespor mellem Malmö og Ystad.
Det skriver Nytt fra Öresund.
Nye vigespor betyder, at kapaciteten på strækningen til Ystad kan øges, og det betyder også bedre plads til IC Bornholm.
Der er dog ikke sat hverken dato eller årstal på investeringerne på jernbanestrækningen mellem Malmö og Ystad.

Den manglende kapacitet på Ystadbanen begrænser såvel Pågatoget som IC Bornholm på flere måder. Vi vil derfor opfordre Dem til at medtage det behov, der er for at rejsende til og fra Bornholm kan komme frem og tilbage såvel hurtigt som ikke mindst rettidigt.

Det optimale ville naturligvis være at have en dobbeltsporet jernbaneforbindelse fra Ystad til Øresundsbron, respektive Malmø i stedet for en enkeltsporet med vigespor. I så fald ville det være sjældent, at IC Bornholm ville være nødsaget til at køre fra sine passagerer (tomt) fra Ystad til København, fordi færgen er forsinket og der ikke er plads på sporet til et IC Bornholm med forsinket afgang fra Ystad mod København.

En dobbeltsporet jernbaneforbindelse mellem Ystad og København ville også give en tiltrængt rejsetidsnedsættelse til ca. 1 time med en jernbaneforbindelse og det materiel, som anvendes på Ystad-banen.

Der er os bekendt behov for yderligere Pågatogs-afgange, og det vil jo ikke gøre den samlede situation bedre at Pågatogets køreplan udvides, medmindre der foretages en betydelig udvidelse af vigesporskapaciteten.

Vi håber, at De – når der foretages en generel forbedring af Skånetrafikens skinnenet – vil tage behovet for rejsende til og fra Bornholm med i Deres overvejelser på en sådan måde, at der også kan opnås en betydelig forbedring af IC Bornholms mulighed for rettidighed og hastighed.

De venligste hilsner
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
formand

FacebookGoogle+TwitterLinkedInShare

Rejsetidsgaranti for den søværts betjening af Bornholm

Rejsetidsgaranti for den søværts betjening af Bornholm

Ordningen træder i kraft 18/12 2012.
Ordningens lovgrundlag er:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24.november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr.2006/2004
Forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder i alle medlemsstater.
Forordningen kan ses på:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R1177:DA:NOT
Den følgende vejledning baseres på vores (herunder vores juristers) opfattelse af, hvordan teksten i EU forordningen skal fortolkes. En EU forordning er gældende lov i medlemslandene.

Hensigten med forordningen er, at skibspassagerer skal opnå samme forbrugerbeskyttelse som gælder på fly og jernbaneområdet.

Vores beskrivelse kan (af praktiske hensyn) alene anvendes på den passagertransport, der finder sted til og fra Bornholm, dvs. gældende for BornholmerFærgen og Christiansøfarten/BornholmExpress.

Forordningen fastsætter regler for transport til søs med hensyn til følgende:

a) ikke-diskrimination af passagererne hvad angår de transportvilkår, transportørerne tilbyder
b) ikke-diskrimination af og assistance til handicappede og bevægelseshæmmede
c) passagerernes rettigheder i tilfælde af aflysning eller forsinkelse
d) mindstekrav til oplysninger til passagererne
e) behandling af klager
f) generelle regler om håndhævelse

Afsnit, der alene omhandler bestemmelser for handicappede, har vi i første omgang udeladt af vejledningen, idet det forventes, at handicaporganisationerne vil udarbejde en tilsvarende vejledning alene vedrørende bestemmelserne for de handicappede.

Hele forordningen kan ses på det oven for anførte link. Det er naturligvis forordningen, der gælder i tilfælde af en eventuel tvist. Af forordningen fremgår også, hvad der skal forstås ved de enkelte ord, f.eks. en billet. En billet kan således også være elektronisk.

Såfremt transportøren (forstås herefter som BornholmerFærgen/Christiansøfarten/BornholmsExpress) overlader sine forpligtelser til andre, er det fortsat operatøren, som er ansvarlig iht. forordningen.

Forordningen gælder for alle transportørens rejser. Der kan således ikke udstedes »billigbilletter«, der er undtaget for forordningen.

Underretninger, erstatning mv.:

I tilfælde af en aflysning eller en forsinkelse skal transportøren underrette passagererne så hurtigt som muligt (og under alle omstændigheder senest 30 minutter efter afgangstidspunktet ifølge sejlplanen), herunder om det forventede afgangs- og ankomsttidspunkt, så snart sådanne informationer foreligger.

De passagerer, som ikke kan nå en tilslutningsforbindelse (det kan være BAT på Bornholm eller bus/tog i Ystad), skal underrettes af transportøren.

Hvis transportøren forventer, at en afgang bliver aflyst eller forsinket mere end 90 minutter (i afgang), skal der tilbydes gratis snacks, måltider eller forfriskninger.

Ved aflysning eller forsinket afgang, der kræver en eller flere overnatninger, skal transportøren til-byde passagerer gratis egnet indkvartering om bord eller på land og befordring fra og til indkvarte-ringsstedet (foruden snacks, måltider eller forfriskninger). Transportøren kan begrænse de samlede udgifter til indkvartering på land, ekskl. befordring til og fra havneterminalen og indkvarteringsste-det, til 80 EUR pr. nat for hver passager i højst tre nætter.

Omlægning af rejsen og tilbagebetaling mv.:

Ved aflyste eller forsinkede afgange gælder:
1. Hvis det forventes, at en sejlads bliver aflyst eller forsinket mere end 90 minutter i afgang, skal passageren straks tilbydes valget mellem:
a) omlægning af rejsen uden ekstraomkostninger
b) tilbagebetaling af billetprisen og eventuelt en gratis returrejse til det oprindelige afgangssted
2. Ved aflysning eller forsinkelse på mere end 90 minutter har passagererne ret til en omlægning af rejsen eller tilbagebetaling af billetprisen
3. Tilbagebetaling af billettens fulde pris skal ske inden for 7 dage (kalenderdage).

Kompensation i tilfælde af forsinket ankomst:
1. Ved forsinket ankomst til det endelige bestemmelsessted ifølge billetten kan passageren forlange kompensation fra transportøren uden at fortabe retten til befordring. Kompensationen er på mindst 25 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på mindst:
a) en time i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer op til fire timer
b) to timer i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer mere end fire timer, men under otte timer
c) tre timer i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer mere end otte timer, men under 24 timer, eller
d) seks timer i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer mere end 24 timer.
Hvis forsinkelsen overstiger det dobbelte af den tid, der er anført oven for, er kompensationsbeløbet på 50 % af billetprisen.
2. Passagerer, der har abonnementskort eller periodekort, og som rammes af gentagne forsinkelser, kan få kompensation efter særlige bestemmelser, der skal stå i et rimeligt forhold til prisen for rejserne og kompensationsreglerne for almindelige billetter.
3. Kompensation for returrejser beregnes forholdsmæssigt.
4. Kompensationen skal betales senest én måned efter indgivelse af anmodningen.
6. Transportøren kan ikke reducere kompensationen med f.eks. administrationsgebyrer, men kan fastsætte en minimumsgrænse for udbetaling (på maksimalt 6 Euro).

Undtagelser:
1. Åbne billetter uden afgangstidspunkt er ikke omfattet.
2. Der ydes ikke kompensation eller tilbagebetaling, hvis passageren er blevet underrettet om aflysningen
eller forsinkelsen inden billetkøbet, eller hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes passagerens fejl.
3. Der ydes heller ikke kompensation eller tilbagebetaling, hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes
vejrforhold, der bringer en sikker sejlads i fare.
4. Der ydes heller ikke kompensation eller tilbagebetaling, hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes
usædvanlige omstændigheder, der hindrer udførelsen af passagersejladsen, og som ikke kunne have været
undgået, selv om alle rimelige forholdsregler var blevet truffet.

Denne forordning udelukker ikke erstatning i henhold til f.eks. national lovgivning eller EU direktiv 90/314/EØF.

Information og klager

Transportøren skal under hele rejsen give passagererne fyldestgørende oplysninger. Informationen skal være på dansk og tilgængelig for alle.
Information om passagerernes rettigheder:
– Transportøren skal sikre, at passagerernes rettigheder iht. forordningen er offentligt tilgængelige om
bord på færgerne og i terminalerne.
– Transportøren bør tillige sikre, at informationen til passagererne findes i et sammendrag.
– Transportøren skal også give passagerne kontaktoplysninger til det håndhævelsesorgan, som den danske stat
har udpeget til at sikre, at forordningen overholdes her i landet.
Transportøren skal stille en tilgængelig ordning til rådighed for passagererne, når disse ønsker at indberette/klage over rettigheder og forpligtelser iht. forordningen.

Klager til transportøren skal ske inden for 2 måneder fra den dag, hvor sejladsen blev udført eller skulle have været udført. Transportøren skal give passageren besked inden 1 måned derefter om, hvorvidt klagen er imødekommet, afvist eller stadig behandles. Det endelige svar skal gives højst 2 måneder efter modtagelsen af en klage.

Håndhævelse

Ifølge forordningen skal den danske stat udpege et såkaldt håndhævelsesorgan, der skal sikre, at forordningen overholdes her i landet. Vi vender tilbage med flere oplysninger om dette tilsyn.
Tilsynet skal i enhver henseende (organisering, finansiering, retslig form og beslutningstagen) være uafhængig af kommercielle interesser. Tilsynet er tillagt stor bemyndigelse over for transportørerne.
Alle passagerer har ret til at indgive en klage over manglende overholdelse af forordningen. Klagen kan indsendes via transportøren eller direkte til tilsynet.
Tilsynet skal inden for en rimelig frist give klageren et begrundet svar på klagen.
Ca. hvert andet år skal tilsynet offentliggøre, hvad der i den forløbne periode er iværksat for at for-ordningen overholdes, herunder oplysninger om anvendte sanktioner samt statistikker over klager og udfaldet af klagerne.
Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Udarbejdet i september 2012. Senest korrigeret 17. december 2012

FacebookGoogle+TwitterLinkedInShare