Tillykke igen – Bornholm

Tillykke igen – Bornholm

I juni 2014 blev »Vækstpakken« vedtaget med en tilføjelse om, at »færgetaksterne for godstransport til og fra øerne« skal sættes ned fra 1. januar 2015.

Dengang udtrykte vi et stort »tillykke Bornholm«. Det gør vi nu igen, hvor pengene er fordelt.

Vi følte os i juni 2014 lidt utrygge ved, at de i aftalen afsatte beløb skulle fordeles på i alt 31 øer (de 27 såkaldte småøer og de 4 lidt større øer), uden at der var aftalt en fordelingsnøgle. Men de seneste meldinger fra Christiansborg fortæller os heldigvis, at fordelingsnøglen nu er på plads og sikrer godset fra og til Bornholm en nedsættelse på ca. 80% af billetprisen, dvs. at det er godsmængden, som vægter overvejende mest i stedet for f.eks. befolkningstal etc., som der i juni 2014 blev givet udtryk for kunne være en fordelingsnøgle … hvilket ville have været fuldstændig urimeligt for Bornholm og bornholmerne.

I skrivende stund har vi ikke kunnet finde frem til, hvad de 80% måles på … og hvordan og i hvilket omfang de øvrige øer indgår i beregningen. Det er ret væsentligt at vide. For er det »kun« på selve billetprisen (hvilket er det mest sandsynlige), er det ikke 80% af fragtomkostningen. Det er også afgørende, hvad udgangspunktet for billetprisen er, f.eks. i forhold til antal sømil, der skal sejles, og i forhold til prisniveauet for de øvrige øer.

Selv om det hele ser så »lyserødt« ud, mangler vi et bevis for, at hensigten i tilføjelsen til »Vækstpakken« opfyldes. Så vidt vi har forstået, er det hensigten, at godserhvervet skal opnå økonomisk trafikal ligestilling via tilføjelsen til »Vækstpakken«.

En beregning med »Den Bladtske model« *) vil vise, om de meromkostninger – som virksomhederne kan regne sig frem til at have pr. medarbejder om året ved at ligge på Bornholm i stedet for på Sjælland – forsvinder helt eller kommer så tæt på 0, som overhovedet muligt. Det må undersøges så grundigt som muligt.

Den relativt store nedsættelse af »færgetaksterne« kommer »10 minutter over midnat«.  Der er sket skader på det bornholmske samfund pga. de alt for høje færgetakster. Vi håber på, at skaderne kan retableres og at det bornholmske samfund herefter vil være i stand til at generere en vækst, som kommer på højde med den øvrige danske samfundsvækst

Det gode, ved at nedsættelserne implementeres fra 1. januar 2015 og frem, er, at der netop for tiden foregår forhandlinger om ny aftale om samfundsbegrundet færgebetjening af Bornholm med virkning fra 1. september 2017. Derved bliver nedsættelsen af billetprisen for gods i sig selv en løftestang for nedsættelsen af prisen for passagertransport (senest) fra 1. september 2014.

Dansk Folkeparti stod bag tillægsaftalen til Vækstpakken. Derfor bør der også lægges specielt mærke til, at partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, har signaleret, at den nu besluttede nedsættelse af færgetaksterne for erhvervstransport »kun er første huk« … og »andet huk« må derfor forventes at gå til passagererne af enhver slags. Alt andet vil heller ikke være rimeligt.

I forbindelse med udliciteringen i 2005 fik fragten en nedsættelse billetprisen på 30%. Den relative effekt af prisnedsættelsen ses desværre ikke i det bornholmske »husholdningsregnskab«. Det er der mange udefra kommende grunde til; men en af de »interne« årsager er – efter vores opfattelse – at udviklingen i billetprisen for passagerer gik i den stik modsatte retning, hvilket ikke mindst gik ud over turismeerhvervet; men det gik også ud over bornholmernes disponible indkomst og dermed købekraft.

Passagererne har – siden udliciteringen i 2005 – kun oplevet fuldstændig urimelige stigninger på billetpriserne. »Bil +5« er således steget 72% siden udliciteringen, mens Forbrugerprisindekset i samme periode kun er steget knap 22%.

Vi glæder os til snart at kunne sige tillykke til Bornholm igen, dvs. når passagererne får økonomisk trafikal ligestilling.

Bornholms Passagerforening

Bjørn Carlsen

21. november 2014

*) Beregningsmodel fra 2010 og 2011 af Michael Bladt for Hasle Refractories (ved daværende transportminiser Hans Chr. Schmidts besøg på virksomheden).

 

Share

Det er måske lige dig, vi søger?

I Bornholms Passagerforening har vi igennem de seneste 14-15 år været begunstiget af at have haft en meget stabil bestyrelse med en rolig og langsom udskiftning på bestyrelsespladserne.  Bestyrelsen for de almindelige medlemmer omfatter 5 personer og 2 suppleanter.  Pendlergruppen vælger selv sine bestyrelsesrepræsentanter.

Nogle af os har været med i arbejdet i hele eller næsten hele den omtalte periode.  2 af de helt ”gamle” bestyrelsesmedlemmer har valgt at ”gå på pension” ved generalforsamlingen den 20. marts 2015.  Formanden har Parkinson, og alt afhængig af udviklingen af denne sygdom, vil han også træde tilbage i løbet af de kommende 2-3 år.  Allerede ved generalforsamlingen i 2015 får vi derfor brug for at få 2 nye i bestyrelsen og 2 suppleanter.

Normalt plejer vi fra bestyrelsens side at henvende os til personer, vi kender i forvejen, eller personer fra relevante interesseorganisationer, når vi har haft ledige pladser i bestyrelsen.  Denne gang har bestyrelsen dog valgt, at vi i stedet sender en anmodning til vores medlemmer m.fl. om at stille op til en af de ledige pladser med bestyrelsens anbefaling.  Vores suppleanter deltager i alt arbejde på lige vilkår med bestyrelsesmedlemmerne.  En gruppe på 2-3 medlemmer af den nuværende bestyrelse vil tage en samtale med dem, der melder sig, og gøre rede for arbejdets omfang og beskaffenhed.

Uanset hvilke kvalifikationer, du besidder, vil vi gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at arbejde sammen med os.  Du skal naturligvis have respekt for det grundlag foreningen er skabt på og stadig arbejder ud fra.

Der er visse arbejdsopgaver, som vi især mangler nogen til at hjælpe os med. De fremgår af det neden for beskrevne.  Kan du varetage en eller flere af de neden for beskrevne arbejdsopgaver, hører vi meget gerne fra dig:

1)    Du er en person, der er god til at formulere dig på tryk, og gerne vil skrive referat fra diverse møder

2)    Du er en person, der er god til at planlægge forskellige arrangementer

3)    Du har lyst til at arbejde med vores medlemsbestand (ajourføre og opdatere medlemsbestanden).

Ud over bestyrelsen og suppleanterne, har vi nogle ambassadører.  De har lyst til at hjælpe os med specifikke arbejdsopgaver uden at varetage et bestyrelses- eller suppleantansvar.  I de seneste 5 år har vi været afhængige af ambassadørernes arbejdsindsats.  Det er også en mulighed for dig; men først og fremmest gælder det for os om, at du overvejer, om du skal være vores nye bestyrelsesven.

Indkaldelsen til generalforsamlingen sendes ud fra 27. december 2014 … og deri skriver vi normalt navnene på dem, som bestyrelsen anbefaler som nye bestyrelsesmedlemmer eller som suppleanter.  Du er naturligvis velkommen til at kontakte os i bestyrelsen for at høre nærmere om vores arbejde.

Vi har med denne henvendelse igangsat en åben og demokratisk proces for at få nye bestyrelsesmedlemmer; men vi kan ikke udelukke, at der kan stilles modkandidater på selve generalforsamlingen.

De venligste hilsner

Bjørn Carlsen

En kan ikke alt.  Alle skal ikke tage sig af det hele; men sammen kan vi alt og får løst det hele.

Vi er uden politisk farve; men ikke uden meninger og holdninger.

Vi har ikke en mening om alt … kun det, vi véd noget om !

Det vi ikke véd, undersøger vi om muligt !

Share

7 huskesedler til transportministeren

Ved Folkemødet 2014 havde transportminister Magnus Heunicke et arrangement om fremtidens store trafikinvesteringer i Danmark.

Tilhørerne fik udleveret en mia.kr. i Matadorpenge. Det store beløb kunne bruges til at stemme på det projekt, som den enkelte helst så fremmet.

I forbindelse med forhandlingerne om næste aftale om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm, har vi udarbejdet 7 huskesedler (en til hver eneste ugedag) til ministeren samt en lille ugekalender, så ministeren kan holde styr på de 7 huskesedler.

Da vi sendte huskesedlerne til ministeren, sluttede vi e-mailen af med:

»Ligesom dine stemmebeviser på 1 mia.kr. stykket havde et seriøst budskab, således har vores 7 huskesedler også et dybt seriøst budskab.«

Uge-kalender for transportministeren:

Mandag: Huskeseddel nr. 1

Tirsdag:  Huskeseddel nr. 2

Onsdag:  Huskeseddel nr. 3

Torsdag: Huskeseddel nr. 4

Fredag:   Huskeseddel nr. 5

Lørdag:   Huskeseddel nr. 6

Søndag:  Huskeseddel nr. 7

Huskesedlerne er fremsendt til transportministeren med følgende brev:

Kære Magnus Heunicke

På Folkemødet 2014 udleverede du stemmebeviser på 1 milliard kr. til forskellige trafikinvesteringer i Danmark over de kommende år.

Nu forsøger vi at være blot en lille smule med på spøgen vedrørende den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm … idet vi hermed (vedhæftet) sender dig en huskeseddel for hver dag i ugen. Vi sender dig også en uge-kalender, så du véd, hvilken huskeseddel du skal læse på de enkelte dage.

Ligesom dine stemmebeviser på 1 milliard kr. stykket havde et seriøst budskab, således har vores 7 huskesedler også et dybt seriøst budskab.

De venligste hilsner

Bjørn Carlsen

Bornholms Passagerforening

Rønnevej 42, Bodilsker

3730 Nexø

Share