Det praktiske samarbejde med Foreningen Bornholmtunnel

Siden december 2006 har Bornholms Passagerforening haft et praktisk samarbejde med Foreningen Bornholmtunnel.
Samarbejdet har stort set alene været afholdelse af borgermøder om transport sammen.
Den 8. november 2007 holdt vi første møde af denne slags. Det var i forbindelse med folketingsvalget 13. november 2007.
Siden har vi holdt borgermøder sammen forud for valg til folketing, valg til EU-parlamentet, kommunalvalg og regionsrådsvalg.
Den 1. november 2013 holdt vi det indtil videre seneste borgermøde sammen med Tunnelforeningen.
Samarbejdet har alene været af praktisk karakter, som vi også samarbejder med andre foreninger på et praktisk plan. Vi har på intet tidspunkt taget stilling til Tunnelforeningens politik, synspunkter, udtalelser eller vedtægter, idet samarbejdet alene er af praktisk art … og alene inden for transportområdet.
Vi har imidlertid modtaget klager fra medlemmer over samarbejdet i forbindelse med mødet 1. november 2013.
Klagerne går ud på, at vi via samarbejdet også påtager os de synspunkter etc., som Tunnelforeningen har. Et medlem har direkte rettet en protest til bestyrelsen over samarbejdet … en protest, der formentlig vil blive forelagt på førstkommende generalforsamling.
Vi finder det på den baggrund nødvendigt, over for medlemmerne at redegøre for bestyrelsens opfattelse af spørgsmålet om en tunnel (ikke mindst påvirket af medlemmernes opfattelser og tilkendegivelser, bl.a. på vores generalforsamlinger). Opfattelsen harmonerer ganske godt med vores generelle holdning på transportområdet i øvrigt:
1) Intet transportspørgsmål kan eller skal ses/vurderes/behandles for sig. Det skal altid ses og vurderes i den sammenhæng, det indgår i
2) Det er umuligt at tage stilling til et forslag (en evt. mulighed), før der er foretaget en konsekvensbeskrivelse (herunder formålsbeskrivelse og vurdering af samfundspåvirkningen) og konsekvensberegninger
3) Alene at tænke tanken om en tunnel mellem 2 suveræne stater betyder også, at der skal foretages en statsretslig vurdering af rettigheder og pligter til anvendelsen af tunnelen (herunder adkomsten til tilslutningsforbindelser) og i hvilke situationer tunnelen vil kunne anvendes og ikke mindst i hvilke tilfælde, at tunnelen ikke vil kunne anvendes. Vil tunnelen f.eks. kunne anvendes, såfremt der udbryder kogalskab på Bornholm eller i Skåne
Transithindringer i øvrigt skal også afklares (da ingen færgeforbindelser i så fald vil blive opretholdt)
4) Hvis en tunnel skulle være et realistisk alternativ til færge- og måske også flybetjeningen, vil det for os være afgørende, at transporten i tunnelen foregår via skinnebåren transport (som i Euro-tunnelen). Det er godt nok et spørgsmål om omkostninger, men der er også og i langt højere grad tale om større sikkerhed og bedre miljø
5) De oven for nævnte 4 punkter afhænger dog alle af, om naturmaterialernes beskaffenhed er anvendelig til etablering af en tunnel inden for en pris/drift/forrentning, der modsvarer statens udgifter til færgedriften. Hvis ikke dét er tilfældet, er der ikke længere noget grundlag for at arbejde for etablering af en tunnel mellem Bornholm og Skåne.
Vi blander os ikke i, om Tunnelforeningen har fået eller vil få foretaget de undersøgelser etc., som er nævnt i de 5 punkter ovenfor. Men vi forsøger at have en klar holdning til spørgsmålet om tunnel eller ej … og på hvilket grundlag et ja eller nej må hvile.
Vi arbejder i alle sammenhænge for, at transporten til og fra Bornholm bliver set/vurderet i sammenhæng. Det gælder således også ikke samfundsbegrundede ruter (f.eks. flyforbindelsen og ruten til Tyskland).

Bestyrelsen
2. november 2013

Share

V ønsker ligestilling for bornholmske pendlere

V ønsker ligestilling for bornholmske pendlere

Det må ikke koste mere for en bornholmer at pendle på arbejde end det koster andre danskere med samme afstand. Det mener Venstre.

Af Lis Eilsøe

Det må ikke koste mere for en bornholmer at pendle på arbejde i en anden kommune end det koster enhver anden dansker med sammen afstand.

Det mener Kim Kettner, der stiller op ved det kommende kommunalvalg for Venstre.

I dag er der nemlig skattemæssig forskel på, om man benytter tog eller fly til og fra arbejde.

Fly contra tog

– Når en bornholmer pendler til København med fly, koster det netto 6.900 kroner om måneden. Når en kollega pendler med tog fra et andet sted i landet over samme afstand, koster det netto 700 kroner.

– Derfor er det nødvendigt at se på en skattemæssig ligestilling af fradraget, hvis Bornholm skal kunne tiltrække flere pendlere, siger Kim Kettner.

Ikke mærkeligt er Bornholm det sted i landet, hvor færrest pendler til nærmeste nabokommune. I gennemsnit pendler knap 44 procent, mens det for bornholmernes vedkommende kun er 5,6 procent.

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/KV13/Artikler/P4_Bornholm/2013/10/31/062130.htm

Share

Valgkampens vigtigste emne

Valgkampens vigtigste emne er transport til, fra og på Bornholm !
Vi skal have vendt den negative udvikling, Bornholm er inde i. Vi skal ligestilles transportmæssigt med det øvrige Danmark.
I forbindelse med kommunalvalget og valget til Regionsrådet afholder vi derfor et debatmøde, hvor vi har inviteret de politiske partiers kandidater til at mødes med bornholmerne og debattere transportspørgsmål af enhver art.
Debatmødet holdes fredag den 1. november 2013, kl. 19:00, på Biblioteket i Rønne.
For tiden forhandler Bornholm med Transportministeriets embedsmænd om rammerne for den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm efter 2017 – og det vil næppe kunne undgås, at det vil fylde en del af debatten denne aften. Men der skal være plads til alle spørgsmål … og alle svar:
Skal Bornholm f.eks. forbindes med Skåne via en tunnel, eller skal vi fortsat satse på færgefarten, som den ser ud i dag ?
Skal vi overhovedet rejse gennem Skåne – skal vi i stedet satse på en hurtig forbindelse med destination i nærheden af København ?
Skal flyforbindelsen til og fra Bornholm gøres samfundsbegrundet ?
Hvordan skal bustransporten på Bornholm foregå i fremtiden ?
Spørgsmålene er mange, og du kan stille dem … politikerne skal svare på dem.
Debatten vil blive styret af Peter Skafte, DR Bornholm.
Men husk, der bliver ingen debat, hvis ikke du kommer …
Arrangementet holdes i samarbejde med Tunnelforening Bornholm.

Bornholms Passagerforening
27. oktober 2013
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
E-mail: b.carlsen@tdcadsl.dk

Share

Når det billige bliver dyrt

Det er sædvanligvis godt at sende diverse arbejde for det offentlige i udbud; men når det offentlige ikke ser det enkelte udbud i en større sammenhæng, så mister et udbud sin værdi. Det kan såmænd blive dyrere for samfundet blot at tage det billigste tilbud.
Christiansøfarten mistede opgaven med at sende post til/fra Bornholm. Det har fået betydelige konsekvenser. Først og fremmest lukker Christiansøfarten den ellers mere og mere benyttede sommerrute til Simrishamn … og nu er vintertransporten til og fra Christiansø truet af lukning.
Det har derfor været en noget enøjet beslutning blot at flytte posten fra Christiansøfarten og til DAT uden at se på, hvor dyrt det kan blive for staten i andre sammenhænge.
Samfundet kan ikke blot lukke af for Christiansø-boernes mulighed for at komme til og fra Christiansø i vinterhalvåret. Og kan Christiansøfarten ikke få driften til at hænge sammen, så er der ingen tvivl om, at rederiet må have et tilskud, så driften kan opretholdes … i hvert fald på et rimeligt niveau.
Uanset om forvalteren på Christiansø har mulighed for i stedet at indsætte en færgedrift (under Forsvarsministeriet) til øens forsyning, så koster det også penge; og pengene skal nu en gang hentes i den samme statskasse.
Hertil kommer, at Christiansøboerne også skal til behandling enten på Bornholms Hospital eller et hospital ovre.
Vi har også kendskab til, at den ene part i et ægteskab er på plejehjem på Bornholm, mens den anden part fortsat bor »hjemme« på Christiansø. Skal de helt adskilles fra hinanden ? Hvordan mon julen bliver for dem ?
Hvad med de unge fra øen, som er på efterskole … skal de heller ikke længere have mulighed for at komme hjem på weekend eller til jul ?
Det er mange gange for dyrt at købe det billigste tilbud … og alt tyder på, at staten i dette tilfælde har sparet et relativt mindre beløb på posten, men kommer til at betale temmelig mange penge i den anden ende for blot at sikre Christiansøboerne et minimum af samfærdsel med omverdenen.

Bornholms Passagerforening
5. oktober 2013
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
E-mail: b.carlsen@tdcadsl.dk

Share