Indkaldelse til generalforsamling 2018

Der indkaldes herved til generalforsamling i Bornholms Passagerforening, til afholdelse

mandag, den 12. marts 2018 kl. 19 (med registrering fra kl. 18.30)

på Rønne Bibliotekt

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Aflæggelse af bestyrelsens beretning (og godkendelse heraf)
 • »Pendlergruppens« bestyrelsesmedlem/suppleant orienterer om gruppens arbejde
 • Aflæggelse af regnskab (og godkendelse heraf)
 • Drøftelse af økonomi og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 50.
 • Behandling af indkomne forslag
  • Der er forslag om vedtægtsændringer, som kan ses via linket længere ned i teksten
 • Valg til bestyrelsen: Valget gælder for 2 år. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer; i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Yderligere vælges 3 suppleanter for 1 år. Se dog afsnittet »Bestyrelsen« i vedtægterne
  • På valg er:
   • Ann Hartl, modtager genvalg
   • Jesper Tranberg, modtager ikke genvalg – Torsten Sletskov stiller op
   • Preben Madsen, modtager genvalg
  • Suppleanter:
   • Torsten Sletskov – på valg som bestyrelsesmedlem, Jesper Tranberg som suppleant
   • Inge Vang – modtager genvalg
   • Pendlergruppens næstleder – Tine Pedersen
 • Valg af revisor for 1 år og valg af 1 suppleant for 1 år
  • På valg er
   • Steen Grønnegaard, revisor; Jan Harvest, suppleant
 • Eventuelt

Kun medlemmer som har betalt kontingent/er kontingentfrie har stemmeret. Kontingentet kan betales via det fremsendte betalingslink/netbank. Kontingentet kan også betales ved registreringen. Indmeldelse i foreningen kan ske via foreningens hjemmeside.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Forslag til nye Vedtægter BornPass 2018

Share

Nyt medlemsystem

Du kan nu logge på medlemsystemet på følgende link: Medlemsportal for BornPass

Her kan du se de data vi har gemt om dig, og rette dine oplysninger. Her kan du også melde dig ind i foreningen, hvis du endnu ikke har gjort det.

Venligst bemærk, at systemet stadig er under etablering, så der kan blive foretaget administrative ændringer. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formanden.

Share

Nyt tilbud fra Færgen

Færgen har givet os et nyt tilbud, som erstatter den tidligere populære aftale om 3-dages-billetten med Bornholmbussen.

Har man betalt kontingent i 2017 (eller har man betalt tidligere for en fem-årig periode, aftale om kontingentfri periode eller livsvarigt medlemskab) kan man rekvirere en kampagnekode, som giver 20 % rabat på billetten med Bornholmerbussen. Billetten skal efterfølgende bookes på Færgens hjemmeside. Kampagnekoden kan kun benyttes til en enkel booking; derfor skal man sørge for at booke både ud- og hjemrejse samtidig.

Der er begrænset antal koder, så det går efter først-til-mølle-princippet.

Skriv til admin@bornholms-passagerforening.dk og angiv dit medlemsnummer. Vi vil bestræbe os at besvare alle henvendelser hurtigst muligt, men der kan forekomme lidt ekspeditionstid.

Færgen logo

Share

Generalforsamling fortsættes fredag, den 28.4. kl. 19 på Rønne bibliotek – følg med her på siden – opdateret 28.4. kl. 10.19

OPDATERES

Seneste opdatering: 28-04-2017 kl. 10:19

Generalforsamlingen i Bornholms Passagerforening genoptages fredag, den 28.4.2017 kl. 19 på Rønne bibliotek. Her gennemføres de sidste punkter på dagsorden.

Bestyrelsen oplyser, at der kan stemmes ved fuldmagt. Husk at påføre medlemsnummer og hvem (medlemmets navn og medlemsnummer) fuldmagten gives til. Kvittering for betalt medlemskontingent eller dokumentation for kontingentfrihed bør kunne fremvises på forlangede (både for dem der møder frem og de evt. fuldmagter, man ønsker at benytte). Der kan fortsat betales medlemskontingent forud for generalforsamlingen genoptages. Dette kan ske, som beskrevet her på hjemmesiden eller evt. kontant på Rønne bibliotek mellem kl. 18.30 og 19.

Vi gør opmærksom på, at der er tale om en genoptagelse af den suspenderede ordinære generalforsamling, hvorfor der alene afvikles punkterne:

7. Valg til bestyrelsen

8. Valg til revisor og revisorsuppleant

9. Evt.

Se selve køreplanen her: http://www.bornpass.dk/?p=4027

Share

Det praktiske samarbejde med Foreningen Bornholmtunnel

Siden december 2006 har Bornholms Passagerforening haft et praktisk samarbejde med Foreningen Bornholmtunnel.
Samarbejdet har stort set alene været afholdelse af borgermøder om transport sammen.
Den 8. november 2007 holdt vi første møde af denne slags. Det var i forbindelse med folketingsvalget 13. november 2007.
Siden har vi holdt borgermøder sammen forud for valg til folketing, valg til EU-parlamentet, kommunalvalg og regionsrådsvalg.
Den 1. november 2013 holdt vi det indtil videre seneste borgermøde sammen med Tunnelforeningen.
Samarbejdet har alene været af praktisk karakter, som vi også samarbejder med andre foreninger på et praktisk plan. Vi har på intet tidspunkt taget stilling til Tunnelforeningens politik, synspunkter, udtalelser eller vedtægter, idet samarbejdet alene er af praktisk art … og alene inden for transportområdet.
Vi har imidlertid modtaget klager fra medlemmer over samarbejdet i forbindelse med mødet 1. november 2013.
Klagerne går ud på, at vi via samarbejdet også påtager os de synspunkter etc., som Tunnelforeningen har. Et medlem har direkte rettet en protest til bestyrelsen over samarbejdet … en protest, der formentlig vil blive forelagt på førstkommende generalforsamling.
Vi finder det på den baggrund nødvendigt, over for medlemmerne at redegøre for bestyrelsens opfattelse af spørgsmålet om en tunnel (ikke mindst påvirket af medlemmernes opfattelser og tilkendegivelser, bl.a. på vores generalforsamlinger). Opfattelsen harmonerer ganske godt med vores generelle holdning på transportområdet i øvrigt:
1) Intet transportspørgsmål kan eller skal ses/vurderes/behandles for sig. Det skal altid ses og vurderes i den sammenhæng, det indgår i
2) Det er umuligt at tage stilling til et forslag (en evt. mulighed), før der er foretaget en konsekvensbeskrivelse (herunder formålsbeskrivelse og vurdering af samfundspåvirkningen) og konsekvensberegninger
3) Alene at tænke tanken om en tunnel mellem 2 suveræne stater betyder også, at der skal foretages en statsretslig vurdering af rettigheder og pligter til anvendelsen af tunnelen (herunder adkomsten til tilslutningsforbindelser) og i hvilke situationer tunnelen vil kunne anvendes og ikke mindst i hvilke tilfælde, at tunnelen ikke vil kunne anvendes. Vil tunnelen f.eks. kunne anvendes, såfremt der udbryder kogalskab på Bornholm eller i Skåne
Transithindringer i øvrigt skal også afklares (da ingen færgeforbindelser i så fald vil blive opretholdt)
4) Hvis en tunnel skulle være et realistisk alternativ til færge- og måske også flybetjeningen, vil det for os være afgørende, at transporten i tunnelen foregår via skinnebåren transport (som i Euro-tunnelen). Det er godt nok et spørgsmål om omkostninger, men der er også og i langt højere grad tale om større sikkerhed og bedre miljø
5) De oven for nævnte 4 punkter afhænger dog alle af, om naturmaterialernes beskaffenhed er anvendelig til etablering af en tunnel inden for en pris/drift/forrentning, der modsvarer statens udgifter til færgedriften. Hvis ikke dét er tilfældet, er der ikke længere noget grundlag for at arbejde for etablering af en tunnel mellem Bornholm og Skåne.
Vi blander os ikke i, om Tunnelforeningen har fået eller vil få foretaget de undersøgelser etc., som er nævnt i de 5 punkter ovenfor. Men vi forsøger at have en klar holdning til spørgsmålet om tunnel eller ej … og på hvilket grundlag et ja eller nej må hvile.
Vi arbejder i alle sammenhænge for, at transporten til og fra Bornholm bliver set/vurderet i sammenhæng. Det gælder således også ikke samfundsbegrundede ruter (f.eks. flyforbindelsen og ruten til Tyskland).

Bestyrelsen
2. november 2013

Share

Et par fortrinlige tilbud, der giver dig og din ledsager råd til at rejse!

Udsendt  via mail 18. – 20. august 2012

Som lovet fremsender vi hermed et billettilbud fra hhv. BornholmerFærgen og Bornholmerflyet, jf. vedhæftede filer. Vær opmærksom på bookingperioden for Bornholmerflyet.

På medlemmernes vegne er vi både glade for og stolte over, at kunne sende disse 2 tilbud ud til medlemmerne (gældende for 2. halvår af 2012).

Tilbuddene gives til medlemmerne af Bornholms Passagerforening, herunder de kollektive medlemmer. Det er vigtigt, at du sørger for at dit medlemskab er i orden, før du benytter dig af et af tilbuddene.

Er du medlem via din arbejdsplads eller en forening, er det vigtigt (hvis du bliver spurgt), at du kan oplyse, hvilken arbejdsgiver eller forening, det drejer sig om.

Bemærk !

Selv om rejseperioden for billettilbuddet til Bornholmerflyet/DAT strækker sig fra 17. september til 15. december 2012, så skal tilbuddet være booket i uge 36 (2012).

BornholmExpress tilbud for sommeren 2012 gælder frem til den 26. august 2012; så du kan nå det endnu!  For god ordens skyld vedhæftes også dette tilbud.

Vær også opmærksom på, at såvel online check-in som interline med SAS nu fungerer. De børnesygdomme, som især var at finde i København, er nu overvundet. Vi vedhæfter en fil med Bornholmerflyets egen information.

Endelig vedhæftes en kort orientering, om mulighederne for at få gratis internet på Rønne-Ystad-overfarten.

 De venligste hilsner
Bjørn Carlsen

Vedhæftede filer:

 1. Nyt tilbud fra Bornholmerflyet/DAT
 2. Nyt tilbud fra BornholmerFærgen
 3. Sommer-2012-tilbuddet fra BornholmExpress
 4. Orientering om gratis internet på Rønne-Ystad-overfarten
 5. Orientering om online check-in samt interline mv.
Share

Online check-in og interline med SAS

Fra DAT’s egen hjemmeside:

Online check-in og interline med SAS

Passagerer, der flyver med Bornholmerflyet.dk/DAT, kan nu foretage online check-in via www.bornholmerflyet.dk og dermed spare tid.

Efter DATs opstart på indenrigsflyvninger i Danmark er behovet for at kunne tilbyde kunderne online check-in vokset. Og nu er der en løsning klar på ruten Bornholm – København, samt på en række af DAT’s andre destinationer.

”Nu behøver man ikke længere at stå i kø ved den manuelle check-in før travle afgange,” siger CEO i DAT, Jesper Rungholm, der glæder sig over, at det relativt hurtigt er lykkes at få en god løsning på plads. ”Vi kan jo se, at mange rejsende kun medbringer håndbagage. De kan fremover gå direkte til gaten, hvis de hjemmefra har foretaget online check-in og printet deres boardingpas,” fortsætter han.

Også hos lufthavnschef i Bornholms Lufthavn, Stephan Jensen er der tilfredshed, ”det er virkelig en god nyhed, at det er lykkes Bornholmerflyet.dk/DAT at få det her på plads så hurtigt. Nu kan vi tilbyde vores kunder en hurtig og nem online check-in”.

Det nye online check-in er ifølge Bornholmerflyet.dk/DAT meget nemt at betjene, og man kan checke ind op til 22 timer før afrejse. Hvis man har børn, som rejser alene, eller er rejsende med speciel bagage, skal man fortsat benytte manuel check-in. Og det er naturligvis stadig vigtigt at gå til gaten i god tid.

Aftale med SAS om interline

Hidtil har Bornholmerflyet.dk/DAT kun fløjet det, som i fagsproget hedder point-to-point, hvor billetten udelukkende gælder for den rute, selskabet flyver på.

Nu har DAT indgået en interline-aftale med SAS, og dermed får kunderne nu helt nye muligheder. Det er efter ønsker fra især erhvervslivet på øen, at DAT har søgt, og opnået, aftalen med SAS.

For passagererne betyder det, at man kan købe billetter fra de destinationer DAT flyver fra, og direkte videre ud til andre destinationer. ”Der er tale om en fuld interline aftale med billetsamarbejde, gennemgangspriser, bagage gennemcheck, hjælp ved driftsforstyrrelser og ufrivillige overnatninger, fuld service til børn som rejser alene (UM) med videre, ”slutter Jesper Rungholm

Share

Frit internet til alle, der anvender BornholmerFærgens nye tilbud

Det glæder foreningen, at der nu kan tilbydes frit internet til alle, der anvender BornholmerFærgens nye tilbud, dvs. dem, der rejser frekvent og gør brug af:

–          enten »Færgen Bizz 50 Bornholm«
–          eller »IC Bornholm Pendler«.

Den 14. august 2012 har Færgen over for os bekræftet, at dette fortsætter, som det fremgår af deres hjemmeside. Her står bl.a.:

På BornholmerFærgens overfart mellem Ystad og Rønne tilbydes gratis internet til de kunder der har “Færgen Bizz 50 Bornholm” eller “IC Bornholm Pendler“. Netværket der benyttes lige nu har en meget begrænset båndbredde og vi kan derfor ikke tilbyde det til alle kunder på denne overfart.

 

Vi henvendte os til Færgen, fordi visse informationer i pressen var med til at skabe usikkerhed om reglerne for brug af internet på færgen mellem Rønne og Ystad.

De såkaldte pendler-billettyper er forhandlet på plads mellem vores Pendlergruppe og Færgen/DSB. Men det er vigtigt at understrege, at det er et tilbud til alle, som kan gøre af brug af billet-typerne.

De venligste hilsner

Bjørn Carlsen                      Preben Holm

Share

Tilbud om medlemskab ud til alle husstande i 4 bornholmske postnumr

Fra 2005 begyndte bestyrelsens medlemmer at tage rundt på Bornholm nogle gange om året og stille sig op i byerne foran supermarkeder eller på torvene.

Formålet var, at vi på den måde kunne tale med bornholmerne om vores arbejde i Bornholms Passagerforening.

Samtidig tilbød vi medlemskab til de bornholmere, som ikke i forvejen var medlemmer. Vi har på denne måde besøgt næsten alle byer på Bornholm, men er aldrig nået til Hasle, Klemensker og Østermarie, ligesom vores besøg i Aakirkeby er foregået på dage, hvor vi ikke har mødt særlig mange bornholmere.

Vi har derfor besluttet, at sende et tilbud om medlemskab ud til alle 4.551 husstande i de 4 postnumre (3720, 3751, 3782 og 3790). Det svarer til, at lidt over 10.000 bornholmere den 4. juli 2012 modtager den lille A5-information sammen med Rytterknægten. A5-informationen kan ses her.

Modtagerne må gerne trække lidt på smilebåndet over A5-informationen, men budskabet om, at Bornholm skal have ligestilling med det øvrige Danmark, tager vi dybt alvorligt … og vi arbejder intensivt og målrettet på at opnå denne ligestilling.

Vi véd, at politikerne på »Christiansborg« både kender til og respekterer vores arbejde. Vi har adskillige eksempler på, at vores arbejde har haft afgørende betydning for de beslutninger, der er truffet på »Christiansborg«. Men generelt er der meget lang vej tilbage, før vi på Bornholm opnår trafikal ligestilling med det øvrige Danmark.

Vores styrke og gennemslagskraft over for såvel beslutningstagerne på Bornholm som på »Christiansborg« baseres på den opbakning, vi får som forening. Jo flere medlemmer, des større opbakning. Derfor håber vi naturligvis på, at borgerne i de 4 postnumre tager godt imod vores opfordring til at melde sig ind Bornholms Passagerforening. Selv om det kun koster 50 kr. om året at være medlem af foreningen, giver vi alligevel borgerne i de 4 postnumre et særlig favorabelt tilbud. Ved at melde sig ind og betale de 50 kr. inden 15/8 2012, får den pågældende kontingentet for 2013 gratis.

Hvor får du så meget for så lidt?

Flyer vedr. tilbud om medlemsskab

Share