Rejsetidsgaranti for den søværts betjening af Bornholm

Rejsetidsgaranti for den søværts betjening af Bornholm

Ordningen træder i kraft 18/12 2012.
Ordningens lovgrundlag er:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24.november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr.2006/2004
Forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder i alle medlemsstater.
Forordningen kan ses på:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R1177:DA:NOT
Den følgende vejledning baseres på vores (herunder vores juristers) opfattelse af, hvordan teksten i EU forordningen skal fortolkes. En EU forordning er gældende lov i medlemslandene.

Hensigten med forordningen er, at skibspassagerer skal opnå samme forbrugerbeskyttelse som gælder på fly og jernbaneområdet.

Vores beskrivelse kan (af praktiske hensyn) alene anvendes på den passagertransport, der finder sted til og fra Bornholm, dvs. gældende for BornholmerFærgen og Christiansøfarten/BornholmExpress.

Forordningen fastsætter regler for transport til søs med hensyn til følgende:

a) ikke-diskrimination af passagererne hvad angår de transportvilkår, transportørerne tilbyder
b) ikke-diskrimination af og assistance til handicappede og bevægelseshæmmede
c) passagerernes rettigheder i tilfælde af aflysning eller forsinkelse
d) mindstekrav til oplysninger til passagererne
e) behandling af klager
f) generelle regler om håndhævelse

Afsnit, der alene omhandler bestemmelser for handicappede, har vi i første omgang udeladt af vejledningen, idet det forventes, at handicaporganisationerne vil udarbejde en tilsvarende vejledning alene vedrørende bestemmelserne for de handicappede.

Hele forordningen kan ses på det oven for anførte link. Det er naturligvis forordningen, der gælder i tilfælde af en eventuel tvist. Af forordningen fremgår også, hvad der skal forstås ved de enkelte ord, f.eks. en billet. En billet kan således også være elektronisk.

Såfremt transportøren (forstås herefter som BornholmerFærgen/Christiansøfarten/BornholmsExpress) overlader sine forpligtelser til andre, er det fortsat operatøren, som er ansvarlig iht. forordningen.

Forordningen gælder for alle transportørens rejser. Der kan således ikke udstedes »billigbilletter«, der er undtaget for forordningen.

Underretninger, erstatning mv.:

I tilfælde af en aflysning eller en forsinkelse skal transportøren underrette passagererne så hurtigt som muligt (og under alle omstændigheder senest 30 minutter efter afgangstidspunktet ifølge sejlplanen), herunder om det forventede afgangs- og ankomsttidspunkt, så snart sådanne informationer foreligger.

De passagerer, som ikke kan nå en tilslutningsforbindelse (det kan være BAT på Bornholm eller bus/tog i Ystad), skal underrettes af transportøren.

Hvis transportøren forventer, at en afgang bliver aflyst eller forsinket mere end 90 minutter (i afgang), skal der tilbydes gratis snacks, måltider eller forfriskninger.

Ved aflysning eller forsinket afgang, der kræver en eller flere overnatninger, skal transportøren til-byde passagerer gratis egnet indkvartering om bord eller på land og befordring fra og til indkvarte-ringsstedet (foruden snacks, måltider eller forfriskninger). Transportøren kan begrænse de samlede udgifter til indkvartering på land, ekskl. befordring til og fra havneterminalen og indkvarteringsste-det, til 80 EUR pr. nat for hver passager i højst tre nætter.

Omlægning af rejsen og tilbagebetaling mv.:

Ved aflyste eller forsinkede afgange gælder:
1. Hvis det forventes, at en sejlads bliver aflyst eller forsinket mere end 90 minutter i afgang, skal passageren straks tilbydes valget mellem:
a) omlægning af rejsen uden ekstraomkostninger
b) tilbagebetaling af billetprisen og eventuelt en gratis returrejse til det oprindelige afgangssted
2. Ved aflysning eller forsinkelse på mere end 90 minutter har passagererne ret til en omlægning af rejsen eller tilbagebetaling af billetprisen
3. Tilbagebetaling af billettens fulde pris skal ske inden for 7 dage (kalenderdage).

Kompensation i tilfælde af forsinket ankomst:
1. Ved forsinket ankomst til det endelige bestemmelsessted ifølge billetten kan passageren forlange kompensation fra transportøren uden at fortabe retten til befordring. Kompensationen er på mindst 25 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på mindst:
a) en time i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer op til fire timer
b) to timer i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer mere end fire timer, men under otte timer
c) tre timer i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer mere end otte timer, men under 24 timer, eller
d) seks timer i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer mere end 24 timer.
Hvis forsinkelsen overstiger det dobbelte af den tid, der er anført oven for, er kompensationsbeløbet på 50 % af billetprisen.
2. Passagerer, der har abonnementskort eller periodekort, og som rammes af gentagne forsinkelser, kan få kompensation efter særlige bestemmelser, der skal stå i et rimeligt forhold til prisen for rejserne og kompensationsreglerne for almindelige billetter.
3. Kompensation for returrejser beregnes forholdsmæssigt.
4. Kompensationen skal betales senest én måned efter indgivelse af anmodningen.
6. Transportøren kan ikke reducere kompensationen med f.eks. administrationsgebyrer, men kan fastsætte en minimumsgrænse for udbetaling (på maksimalt 6 Euro).

Undtagelser:
1. Åbne billetter uden afgangstidspunkt er ikke omfattet.
2. Der ydes ikke kompensation eller tilbagebetaling, hvis passageren er blevet underrettet om aflysningen
eller forsinkelsen inden billetkøbet, eller hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes passagerens fejl.
3. Der ydes heller ikke kompensation eller tilbagebetaling, hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes
vejrforhold, der bringer en sikker sejlads i fare.
4. Der ydes heller ikke kompensation eller tilbagebetaling, hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes
usædvanlige omstændigheder, der hindrer udførelsen af passagersejladsen, og som ikke kunne have været
undgået, selv om alle rimelige forholdsregler var blevet truffet.

Denne forordning udelukker ikke erstatning i henhold til f.eks. national lovgivning eller EU direktiv 90/314/EØF.

Information og klager

Transportøren skal under hele rejsen give passagererne fyldestgørende oplysninger. Informationen skal være på dansk og tilgængelig for alle.
Information om passagerernes rettigheder:
– Transportøren skal sikre, at passagerernes rettigheder iht. forordningen er offentligt tilgængelige om
bord på færgerne og i terminalerne.
– Transportøren bør tillige sikre, at informationen til passagererne findes i et sammendrag.
– Transportøren skal også give passagerne kontaktoplysninger til det håndhævelsesorgan, som den danske stat
har udpeget til at sikre, at forordningen overholdes her i landet.
Transportøren skal stille en tilgængelig ordning til rådighed for passagererne, når disse ønsker at indberette/klage over rettigheder og forpligtelser iht. forordningen.

Klager til transportøren skal ske inden for 2 måneder fra den dag, hvor sejladsen blev udført eller skulle have været udført. Transportøren skal give passageren besked inden 1 måned derefter om, hvorvidt klagen er imødekommet, afvist eller stadig behandles. Det endelige svar skal gives højst 2 måneder efter modtagelsen af en klage.

Håndhævelse

Ifølge forordningen skal den danske stat udpege et såkaldt håndhævelsesorgan, der skal sikre, at forordningen overholdes her i landet. Vi vender tilbage med flere oplysninger om dette tilsyn.
Tilsynet skal i enhver henseende (organisering, finansiering, retslig form og beslutningstagen) være uafhængig af kommercielle interesser. Tilsynet er tillagt stor bemyndigelse over for transportørerne.
Alle passagerer har ret til at indgive en klage over manglende overholdelse af forordningen. Klagen kan indsendes via transportøren eller direkte til tilsynet.
Tilsynet skal inden for en rimelig frist give klageren et begrundet svar på klagen.
Ca. hvert andet år skal tilsynet offentliggøre, hvad der i den forløbne periode er iværksat for at for-ordningen overholdes, herunder oplysninger om anvendte sanktioner samt statistikker over klager og udfaldet af klagerne.
Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Udarbejdet i september 2012. Senest korrigeret 17. december 2012

Share

2 thoughts on “Rejsetidsgaranti for den søværts betjening af Bornholm

  1. Er der en forældelsesfrist for indsendelse af bilag til refusion i forbindelse med forsinkelser, i skriver om klager at der er en frist på 2 måneder, ansøgning af refusion er vel ikke at betragte som en klage?

    • Tak for dit spørgsmål. Vi har nu undersøgt sagen:
      Det er en gengivelse af de regler, som er offentliggjort og som i øvrigt svarer til de regler, som benyttes af Bornholmerfærgen. Så vidt jeg kan se, er der ingen frist mht. indsendelse af anmodning om refusion i hht. rejsetidsgaranti, men hvis man efterfølgende ønsker at klage over en evt. afgørelse, skal dette ske inden for 2-mdrs.-fristen, hvorfor det selvfølgelig giver god mening at søge inden for samme frist.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


2 + en =