Brev til Søfartsstyrelsen om bildækket

Bodilsker, den 7. maj 2012

Specialkonsulent Steen Møller Nielsen
Søfartsstyrelsen
Fremsendes ved mail: sn@dma.dk

Fortolkning af Bekendtgørelse nr. 1015 af 1/11 2012
om teknisk forskrift om transport af motorkøretøjer m.v. med passagerskibe

I november 2011 førte vi en korrespondance med Dem om fortolkningen af ovennævnte bekendtgørelse. Ud fra de henvendelser, vi har fået, er der især tale om fortolkningen af § 4, stk. 2, punkterne 6 og 7, som lyder:

»6) At passagerer har direkte adgang fra og til deres siddeplads i motorkøretøjet, og at denne adgang kan ske sikkert.
7) At passagerer fra deres køretøj har direkte og sikker adgang til og fra apteringsområder m.v.«

I Deres mailsvar af 16/11 2011 13:59, anføres bl.a.
»Hvor den tidligere regulering fastlagde faste passageafstande, kunne reguleringen således være opfyldt, selvom der kunne være situationer, hvor disse passageafstande måtte vise sig utilstrækkelig til, at alle passagerer kunne komme ud af køretøjet via nærmeste dør. Til sammenligning fastlægger den nye bekendtgørelse, at passagerer, når de skal til og fra køretøjet, skal kunne gøre dette direkte og sikkert.
Rederiet har metodefrihed til at planlægge håndteringen og adgangen til køretøjerne under hensyntagen til sin driftsform.
De nævnte beskrivelser, hvorefter passagerer skal kravle til og fra deres bil via en bagdør eller et passagersæde, vil ikke være i foreneligt med den nye bekendtgørelse.«

Vi har fået 2 konkrete henvendelser vedrørende en og samme sejlads; nemlig med Leonora Christina fredag morgen den 4/5 2012, kl. 6:30 fra Rønne, hvor forvaltningen af bekendtgørelsen måske ikke »har været forenelig med den nye bekendtgørelse«.

Føreren af den ene bil rejser adskillige gange om året med bil. Han havde et par passagerer med. Om ombordkørslen i Rønne sagde han: »Godt jeg ikke skal opleve det hver gang. Vi blev godt nok også mokket sammen, selv om det ikke virkede som om alle pladser var besat. Selv om vi er unge alle 3, var det tæt på, at vi aldrig var kommet ud«.

Den anden bil var et ægtepar med små børn. De har tidligere på året måttet løfte et sovende barn ud gennem bilens side-forrude, for at kunne få barnet ud. Deres ord om turen (4/5 2012, kl. 6:30) virker også som om, at der har været tale om en noget særegen ombordkørsel og »pakning« af bilerne. De har kun med meget stort besvær kunnet forlade bilen selv, og endnu værre var det at få børnene ud af deres stole, for derefter at få dem bragt ud af bilen.

Fra den ene part har vi modtaget et billede, hvoraf De måske kan vurdere yderligere, hvor tæt bilerne holdt i forholdt til at kunne åbne bildørene.

Vi befinder os i en yderst besynderlig situation på Bornholm. Det er ikke kapacitet, vi mangler, men at færgerne sejler på de tidspunkter, som passagererne ønsker at komme af sted. På visse tider af døgnet sejles med stort set tomme færger, mens der på andre tidspunkter må meldes udsolgt. Det er ikke en rimelig situation for hverken rederiet eller befolkningen. Det er heller ikke rimeligt set i relation til, at passagererne så skal opleve rejseforhold, som de åbenbart har oplevet fredag den 4/5 2012, hvor vi på den ene side ønsker, at alle kan komme med, men på den anden side også bliver nødt til at henvende os til Dem med de henvendelser, vi får, vedrørende fortolkningen af Bekendtgørelsen.

Hvis vi selv kunne afgøre om, hvorvidt der er tale om, at Bekendtgørelsen er overholdt eller ej, ville vi korrespondere direkte med rederiet om dette, men vi mener endnu ikke, at vi har meget klare grænser i f.eks. de her beskrevne situationer.

Må vi høre fra Dem om Deres opfattelse af de her beskrevne situationer i forhold til Bekendtgørelsen.

De venligste hilsner
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
Formand

Mail-svar fra Søfartsstyrelsen af 10/5 2012

Fra: Søren Østerberg Forup (SFS) [mailto:sfo@dma.dk]

Sendt: 10. maj 2012 15:02
Til: b.carlsen@tdcadsl.dk
Emne: SFS svar på brev til søfartsstyrelsen om bildækket 05052012

Til Bornholms Passagerforening
v/ Bjørn Carlsen

Vedrørende foreningens henvendelse om LEONORA CHRISTINAS sejlads 4. maj 2012 kl. 0630.

Der refereres til to passagerhenvendelser, hvor den ene udtaler: “…var det tæt på, at vi aldrig var kommet ud”, og det for den anden refereres, at “De har kun med meget stort besvær kunnet forlade bilen selv, og endnu værre var det at få børnene ud af deres stole, for derefter at få dem bragt ud af bilen.”

Fælles for § 4, nr. 6 og 7 i bekendtgørelse nr. 1015 af 1. november 2011 er kravene om sikker og direkte adgang.

Ved direkte adgang kan forstås, at ind- og udstigning foregår fra passagerens sæde gennem nærmeste dør. Det er således ikke i overensstemelse med bekendtgørelsen, hvis det er nødvendig at bevæge sig hen over et andet sæde, hen over gearstangen, over bagsædet og ud af bagklappen eller lignende.

Ved sikker adgang kan forstås, at ind- og udstigning ikke må være forbundet med fare for, at personer eller disses ejendom bliver skadet.

Det fremgår ikke entydigt af henvendelsen eller de medsendte billeder, at de konkrete hændelser ikke har været inden for rammerne af sikker og direkte adgang.

Bekendtgørelsen regulerer ikke ubekvem eller besværlig ind- eller udstigning. Søfartsstyrelsen opfordrer til, at sådanne forhold drøftes i dialog med rederiet, og at konkrete oplevelser umiddelbart søges løst i samråd med skibets besætning.

Med venlig hilsen

Søren Ø. Forup
Skibsinspektør
Dir. tlf: 3917 4598
Email: sfo@dma.dk

Søfartsstyrelsen
Vermundsgade 38C
DK-2100 København K

Mail-henvendelse til Søfartsstyrelsen den 11/5 2012

Fra: Bornholms Passagerforening [mailto:b.carlsen@tdcadsl.dk]
Sendt: 11. maj 2012 00:35
Til: ‘Søren Østerberg Forup (SFS)’
Emne: SV: SFS svar på brev til søfartsstyrelsen om bildækket 05052012

Kære Søren Østerberg Forup

Tak for Deres svar.

Vi har ingen, absolut ingen problemer med at drøfte rejste spørgsmål om Bekendtgørelsen med rederiet. Men vi vil ikke lægge skjul på, at vi finder det noget besynderligt, at den konkrete fortolkning af Bekendtgørelsen ikke ligger hos udstederen af Bekendtgørelsen.

Vi opfatter svaret således, at eksemplet med et barn, der skal tages ud gennem sideruden på bilens fordør, hører under:
Bekendtgørelsen regulerer ikke ubekvem eller besværlig ind- eller udstigning.
Det finder vi desværre ikke umiddelbart er et operationelt arbejdsgrundlag.

Vi er glade for den meget klare og objektive beskrivelse/fortolkning af ”direkte adgang”:
Ved direkte adgang kan forstås, at ind- og udstigning foregår fra passagerens sæde gennem nærmeste dør. Det er således ikke i overensstemelse med bekendtgørelsen, hvis det er nødvendig at bevæge sig hen over et andet sæde, hen over gearstangen, over bagsædet og ud af bagklappen eller lignende.

Vi er derimod overladt til en noget mere subjektiv beskrivelse/fortolkning af:
Ved sikker adgang kan forstås, at ind- og udstigning ikke må være forbundet med fare for, at personer eller disses ejendom bliver skadet.

Vi finder det desværre heller ikke særlig befordrende, at bilens fører, respektive passagerer skal ”gå i dialog med skibets besætning om konkrete oplevelser”, når ingen af parterne kan henholde sig til, hvad der konkret og objektivt er gældende, og ombordkørsel skal ske på ganske få minutter. Det er ganske enkelt umuligt.
Bekendtgørelsen regulerer ikke ubekvem eller besværlig ind- eller udstigning. Søfartsstyrelsen opfordrer til, at sådanne forhold drøftes i dialog med rederiet, og at konkrete oplevelser umiddelbart søges løst i samråd med skibets besætning.

På den måde kan/vil der opstå ”forskellige fortolkninger” hos f.eks. Mols-Linien og hos Færgen. Det må være uhensigtsmæssigt for alle parter. Vi finder derfor, at Søfartsstyrelsen bør tage den beskrevne holdning op til revurdering og udarbejde en mere objektiv og operationel vejledning. Det vil være til gavn for alle parter.
Men vi vil i øvrigt gå i dialog med Færgen om de konkrete tilfælde.

Med venlig hilsen
Bjørn Carlsen
Bornholms Passagerforening


Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ 3 = syv