Orientering fra bestyrelsen i Bornholms Passagerforening til medlemmerne

Om forløbet på generalforsamlingen den 31/3-2017.

Årsagen til at bestyrelsen ønskede at suspendere GF var, at der var uenighed blandt de fremmødte hvor vidt der kunne afgives stemmer ved fuldmagt eller ej. Der var opbakning blandt de fremmødte til at suspendere generalforsamlingen. Som bestyrelse er vi forpligtet til at følge foreningens vedtægter. Derfor vil bestyrelsen søge afklaring af om der ved foreningens generalforsamling kan afgives stemmer ved fuldmagt. Dette vil ske inden genoptagelse af generalforsamlingen.

En bestyrelses skal søge at lede foreningen til dens bedste ve og vel. Det drejer sig både om den daglige drift mellem bestyrelsesmøder og i forhold til tiltag, der kan fremme arbejdet i bestyrelsen og foreningen. De bestyrelsesmedlemmer, der er blevet på deres poster har haft et godt samarbejde.

Bestyrelsen konstaterer, at ingen af de fremmødte rejste kritik af beretningen. Heriblandt de 3, der har kritiseret bestyrelsen i medierne efterfølgende.

Foreningen har informeret om aktiviteter og indsatser løbende til pressen og på hjemmesiden, som del af forsøg med en anden informations- og pressestrategi. Bestyrelsen har i et stykke tid arbejdet med et nyt og mere enkelt medlemssystem. Dette system skal afløse det tidligere system.
Vi opfordrer medlemmerne til at holde sig orienteret på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen har overholdt vedtægterne i forhold til indkaldelse af medlemmer til generalforsamling på foreningens hjemmeside, i Bornholms Tidende og i Rytterknægten. Medlemmerne er også blevet informeret om fornyelse af medlemskab for 2017. På hjemmesiden har følgende været annonceret fra den 16/3-17 :

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Posted on 16. marts 2017 by Webmaster

Bornholms Passagerforening indkalder til ordinær generalforsamling fredag, den 31.3.2017 kl. 19-22 på Rønne Bibliotek Dagsorden iflg. vedtægterne. Inden selve generalforsamling vil direktør Lene Feldthus Andersen, CRT, fortælle om trafikal ligestilling og lavere færgetaksters betydning for Bornholm. Alle er velkomne. Kun medlemmer, som har betalt kontingent/er kontingentfrie er stemmeberettiget. Vel mødt!

Kontingentet for 2017

Posted on 16. marts 2017 by Webmaster

Kontingentet for 2017 er fastsat til kr. 50. For at kunne være stemmeberettiget ved generalforsamling og benytte foreningens tilbud samt deltage i evt. lodtrækninger, skal kontingentbetalingen eller kontingentfrihed (gratis medlemskab ell. livsvarigt medlemskab) kunne dokumenteres. Kontingent kan alene indbetales til foreningens bankkonto ved alm. bankoverførsel og under angivelse af medlemsnummer. Der kan alene betales for et år ad gangen, dog kan medlemmer, som er fyldt 75 år opnå livsvarigt medlemskab, når de indbetaler kr. 250 – samtidigt skal ønske om livsvarigt medlemskab angives sammen med fødselsdato. Der kan alene betales for indeværende kalenderår. Ønsker man at forny sit kontingent skal dette ske efter den 1. januar i et år og inden evt. tilbud m.v. benyttes. Betales kontingentet ikke, fortsætter medlemskabet. Medlemmet skal aktivt melde sig ud for at afslutte medlemskabet. Bankoplysningerne er som følger: Reg. nr. 0650 Konto nr. 0564554049

Alle er velkomne. Kun medlemmer, som har betalt kontingent/er kontingentfrie er stemmeberettiget. Vel mødt!

—————————————————————————————————-

Der vil hurtigst muligt blive indkaldt til genoptagelse af generalforsamlingen.

Mvh Bestyrelsen i Bornholms Passagerforening.

Herunder bestyrelsens beretning:

31-03-2017 Bestyrelsens beretning
Generalforsamling2017 

Bestyrelsens medlemmer:

Ann Hartl (formand)

Niclas Fick (næstformand)

Jesper Tranberg

Steen Clausen (pendler)

Preben Madsen

Beretning for bestyrelsens virke i Bornholms Passagerforening 2016/17

”Ikke al forandring er vækst, ikke al bevægelse er fremad.”

– Ellen Glasgow, amerikansk forfatter.

Ved generalforsamlingen den 12. marts 2016 gik Bjørn Carlsen fra borde efter sit mangeårige virke som bestyrelsesmedlem og formand i Bornholms Passagerforening og den nye bestyrelse konstituerede sig samme aften med Ann Hartl som formand og Anne Thomas som næstformand.

Færgetransporten

Ny færgekontrakt

Den 18. april blev det klart, at der var indkommet to bud på den samfundsbegrundede del af sejladsen på Bornholm og den 10. maj blev det offentliggjort, at Mols-Linien havde vundet udbuddet med en prisnedsættelse på de maksimale gennemsnitspriser på godt 50% (51,15%), en prisnedsættelse, som lå ca. 6 procentpoint over den af Færgen tilbudte. Vi får dermed væsentlige prisnedsættelser, men det er fortsat på de maksimale gennemsnitspriser og dermed et meget komplekst og uigennemskueligt prissystem.

Mols-Linien

Vi opnåede hurtigt kontakt med ledelsen i Mols-Linien og har i 2016 holdt to møder med selskabets ledelse – det første blev, på baggrund af Mols-Liniens ønske ikke omtalt videre, men fandt sted allerede under Folkemødet med daværende direktør Søren Jespersen og selskabets økonomidirektør Poul Jacobsen. Grunden til at Mols-Linien ønskede at holde lav profil, var at kontrakten endnu ikke var skrevet under på dette tidspunkt. I september kom Mols-Linien på det første officielle besøg og holdt møder med de forskellige interessenter, herunder Passagerforening. På dette møde kunne vi bl.a. præsentere Mols-Liniens ledelse for de tal, som vi havde modtaget af Bornholmerbussens direktør, Jørgen Andersen, som viste behov for yderligere kapacitet til landgangspassagerer/passagerer som ikke selv rejser med bil. Selvom Mols-Linien var sikre på, at flere passagerer ville rejse med egen bil, når man kunne få en bil+5 billet til kr. 199, så lykkedes det alligevel at få selskabets ledelse overbevist om, at passagerkapaciteten bør udvides, hvilket blev meddelt senere på året, kommer til at ske. Vi ser det som vores fortsat vigtigste opgave, at tale de bornholmske passagerers sag over for det nye rederi, herunder sikre de bedst mulige forhold.

Samarbejdet med Færgen

Vi fortsætter at arbejde med Færgen frem til den 31.8.2018. Vi har afholdt fem møder med Færgen, herunder et i øjenhøjdemøde den 16.9. Det er tydeligt, at Færgen ikke havde en plan B og dermed var – og fortsat er – udfordret på overgangen fra at være et stort rederi, med mange ansatte til at blive et mindre rederi, godt nok med fortsat fire ruter ud af de nuværende syv, dog med væsentlig færre passagerer, biler og gods. I sin reorganisation har Færgen bl.a. meddelt, at man reducerer den mere langsigtede indsats med markedsføring af Bornholm. Tillige med har selskabet for nyligt skiftet bookingsystem, fra et skræddersyet system til en hyldevare og dette har desværre også betydet, at den rabatordning, som Passagerforeningens medlemmer har nydt godt af i en del år er forsvundet. Vi har håb om, at der kommer en ny aftale, men den er endnu ikke kommet på plads. Færgen forsikrer os også om, at de indtil det sidste vil have fokus på at kundebetjeningen udføres tilfredsstillende, og det vil vi selvfølgelig holde dem op på.

Samarbejdet med ministeriet

Vi ser transportministeriet som vores primære samarbejdspartner, men har også rettet henvendelse til andre ministerier (og udvalg), herunder landdistriktsudvalget (indenrigsministeriet) og skatteministeren (pendlerne).

Når det gælder transportministeriet, så er det vigtigt for os, at vi skelner mellem driftsafvikling og at passagererne bliver tilgodeset (samarbejdet med færgeselskabet) og udbudsvilkårene og kontrakten. Hvad dette angår, har vi igennem året flere gange påpeget over for ministeriet, at der rum til forbedring. Mærkesagerne er fortsat:

 • Prisstrukturen – prisnedsættelser til alle og reel indførelse af landevejsprincippet for alle samfundsbegrundede rejser til og fra Bornholm (helst så vi flytrafikken inkluderet heri) + den problematiske maksimums kapacitet (med fri prisdannelse herefter)
 • Tydeliggørelse af hvad samfundsbegrundet transport er – der har i indeværende udbud været fokus på at gøre det kommercielt attraktivt at byde ind på ruterne, men det går ud over det samfundsbegrundede og dermed, hvorfor staten skal yde støtte til transporten
 • Gennemgang af kontrakten – vi fortsætter vores arbejde med at gennemgå kontrakten for at sikre os, at denne er utvetydig og i overensstemmelse med forligsteksten

Øvrige samarbejder

Vi har en bred kontaktflade igennem vores arbejde i Trafikkontaktrådet, herunder til turismens repræsentanter, havnene samt rådgivere.

Grænsekontrol

Som man har kunnet frygte igennem en lang periode, så blev det i januar 2016 en realitet, at Sverige indførte grænsekontrol, hvilket påvirker transporten til og fra Bornholm. ICBornholm var indstillet i en periode og erstattet af togbusser. Grænsekontrollen er blevet forlænget flere gange og er altså fortsat i skrivende stund en kendsgerning. Passagerforeningen har gang på gang påpeget de mange grænsehindringer, som findes mellem Danmark og Sverige, og som potentielt gør det svært at skulle rejse igennem et andet land for at komme til landets hovedstad. Vi har flere gange påpeget dette overfor de berørte ministerier. Senest ifm. udfordringer omkring ICBornholm.

ICBornholm

Toget kører stadig, selvom der har hersket stor usikkerhed omkring togtrafikkens afvikling på strækningen igennem hele året. Faktum er, at ICBornholm er en del af DSBs kontrakt, som gælder for perioden 2015-2025 og at det er kontraktligt bestemt, at DSB fortsætter med at betjene strækningen i hele kontraktperioden, medmindre dette opsiges – opsigelsesvarslet er på et år pr. 31.12. Der er fortsat problemer med at bestille billetter til ICBornholm bl.a. på DSBs hjemmeside. Efter vores henvendelse til ministeren vedr. den manglende inddragelse ifm. ændring i standsningsplanen for ICBornholm fra december 2016 har DSB dog fået en påtale og er blevet noget mere bevidste omkring, at Passagerforeningen bør orienteres. Vi kunne nu også godt tænke os at blive hørt.

Flytransport

Luftfartsstrategi

Regeringen arbejder med en luftfartstrategi og Passagerforeningen har aktivt deltaget i arbejdet med dette som en bornholmsk repræsentant, herunder deltaget i høringer, møder og konferencer.

Samarbejdet med CPH

Op til og lige efter lukningen af indenrigsterminalen i marts 2015 var det svært for Passagerforeningen at komme i kontakt med Københavns Lufthavne og at få gehør for vores synspunkter. Heldigvis er samarbejdet og lydhørheden væsentligt forbedret siden. Lufthavnen indbyder til tre-fire årlige møder i det såkaldte pendlerforum, som vi deltager i på lige fod med andre flypendler-foreninger fra Jylland. I sensommeren var vi inviteret til at gennemgå adgangsvejen på det der hedder ’airside’, altså det område, som ligger efter sikkerhedskontrollen og drøfte, hvordan adgangen for indenrigspassagerer kan forbedres. Desværre oplever især de passagerer, som ikke rejser så tit, at der er store afstande, som skal tilbagelægges. Informationen om muligheden for assistance er stadig ikke klart og tydeligt nok; men her er bestillingen flyttet fra lufthavnen over til flyselskabet, og skal således bestilles sammen med billetten.

Indenrigssporet

Heldigvis er ventetiderne i sikkerhedskontrollen blevet afløst af et velfungerende indenrigsspor. Den 28.10. åbnede lufthavnen således adgang til CPH Express sporet for alle indenrigspassagerer; et længe ventet tiltag, som Passagerforeningens arbejde ikke har været uden betydning for.

Vores fokus på samarbejdet med lufthavnen er fortsat på en optimering af passageroplevelsen hele vejen igennem lufthavnen.

Samarbejdet med DAT

På de overordnede linjer, har vi en interesse i, at afgifterne i CPH kommer tilbage på det niveau, de havde inden indenrigsterminalen blev lukket. DAT absorberede denne merudgift bl.a. ved stramme op på billetregler, aldersgrænser og muligheden for at benytte CPH Express-adgangen. Det er vigtigt for Bornholm, at vi har et økonomisk sundt flyselskab.

Vores fokus er på billetpriser, herunder pendlerpriser, rettighed og frekvens. Der er ingen tvivl, at etablering af en egen rute på Midtjylland (KRP) har flyttet noget af fokus fra Bornholm og har haft indflydelse på trafikprogrammet på RNN, ikke til alles udelte glæde. Det er lidt ligesom når enebarnet får en lillesøster, som lige pludselig får større opmærksomhed end en selv.

Billundruten er af perifer interesse i vores arbejde, men det glæder os, at det er hensigten at gøre denne til en helårsrute med ugentlige afgange i alle årets 52 uger på sigt.

Transportforhold på Bornholm

I løbet af året fik vi sat fokus på stoppestedsforhold, bl.a. med udgangspunkt i nogle uhensigtsmæssige forhold i Rønnes udkant. Dette blev også taget op over for BAT ifm. brugerrådsmøde, som vi deltog i sidst i november.

Interne anliggender

Al forandring er svær og ting tager tid. Når man skal overtage en forening efter en ildsjæl, som har brugt mange timer hver dag, hver uge året rundt, så er det svært at løfte arven.

Medlemsdatabase og -kommunikation

Det har været en stor udfordring at få medlemsdatabasen tilpasset på en sådan måde, at processerne kunne automatiseres, og vi er heller ikke i mål endnu. Der er håb forude, at vi i løbet af 2017 vil kunne få overført vores medlemsdata til et nyt system, således at vi kan automatisere både udsendelse af nyhedsmails og opkrævninger, og vi håber, at vi snart bliver klar. Der er ydet en stor indsats for at få registreret alle årets indbetalinger (for 2016), men der er endnu ikke udsendt opkrævninger for 2017. Vi har desuden valgt, at kommunikere via hjemmesiden, samt benyttet foreningens facebookgruppe aktivt. Vi vil fremadrettet arbejde videre med disse to medier, kombineret med nyhedsmails.

Bestyrelsen

Det har ikke været nemt at finde fælles fodslag i bestyrelsen. En stor tak skal lyde til dem, der forlod bestyrelsen i årets løb for deres indsats. En endnu større tak til dem, som forlader bestyrelsen i dag. Fokus for 2017/18 er at finde et niveau for samarbejdet, hvor vi kan fortsætte foreningens vigtige arbejde og opnå resultater i fællesskab.

 

 

 

Share

2 thoughts on “Orientering fra bestyrelsen i Bornholms Passagerforening til medlemmerne

 1. Kære bestyrelse
  Det er dybt beklageligt, at det store arbejde Bjørn Carlsen udførte som formand ikke bliver fulgt op af den nuværende bestyrelse. Det er ikke meget værd, at blive udnævnt til æresmedlem, hvis foreningen mister samhørighed med medlemmerne og hvis det arbejde der bliver udført ikke bliver kommunikeret ud til medlemmerne. Hvem går ind på en hjemmeside, hvor der sjældent kommer nyhed om foreningens virke. Hovedparten af medlemmerne har med stor sandsynlighed en email adresse, som er foreningen bekendt. En så vigtig begivenhed, som en generalforsamling er, burde sendes ud til medlemmerne via email selv om det ikke er et krav i hemnhold til vedtægterne. Som jeg har forstået forløbet af den seneste “halve” generalforsamling var årsagen til suspensionen, at bestyrelsen ikke havde opdateret medlemskatoteket og ikke havde kontrolleret ved indgangen, hvem af de fremmødte der var stemme berettige. Den kontrol er blevet udført ved de tidligere generalforsamlinger. Den nuværende “halve” bestyelse burde granske deres egen ageren som bestyelsesmedlemmer. Det er ikke nok, at retfærdiggøre egen indsats. Det er min holdning, at hvis man lader sig vælge til en bestyrelse må man være indstillet på, at lægge det nødvendige argejde i opgaven, i modsat fald bør man nedlægge sit mandat.
  Jeg forventer, at genoptagelsen af generalforsamlingen også bliver meddelt via email med passende varsel

  • Kære Elna. Tak for dit indlæg her på hjemmesiden. Vi beklager, at du synes, at vi ikke følger op på den tidligere formands store arbejde, som vi både har stor respekt for, og som vi netop udnævnte til æresmedlem af denne grund. Vi forsøger ikke at retfærdiggøre noget, men vi har forklaret de valg, som vi har været nødt til at træffe. De nyheder, som har været at formidle til foreningens medlemmer er igennem det seneste år primært formidlet igennem medierne, dvs. avisen, radioen, tv, samt vores egen hjemmeside og facebook-gruppe. Vi har haft udfordringer med det medlemskartotek vi har, men det du beskriver som årsagen til at generalforsamlingen blev suspenderet, er ikke korrekt. Alle indbetalingerne for 2016 er registreret, og der blev kontrolleret, hvem der havde betalt af de fremmødte, samt betaling kunne foretages på generalforsamlingen. Desuden godkendte generalforsamlingen bestyrelsens beretning og foreningens reviderede regnskab.Der er lagt et stort arbejde fra hele den siddende bestyrelse, men vi medgiver også, at vi ikke har kunnet gøre det samme, som Bjørn formåede. Vi er ikke langt fra at nå i mål med et anderledes medlemsystem, som tillader os, at udsende både opkrævninger og mails på en meget nemmere måde, således, at vi fremadrettet kan kommunikere til medlemmer, som ønsker at modtage nyheder pr. mail. Vi når desværre ikke at kunne gøre det, som du ønsker, med et passende varsel til fortsættelsen af generalforsamlingen.
   Med venlig hilsen,
   Ann Hartl, formand, Niclas Fick, næstformand, Martin Green, pendlerleder, Jesper Tranberg, bestyrelsesmedlem, Preben Madsen, bestyrelsesmedlem

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


5 + tre =