Situationsrapport omkring pendlersituationen

Den 14/5 2012 (20:51) blev følgende email sendt til Pendlergruppens medlemmer:

Situationsrapport omkring pendlersituationen

Kære Medpendlere
I formiddags havde Jan og jeg et møde på Pendlergruppens vegne med borgmester Winni Grosbøll.
Et møde, som vi begge efterfølgende var enige om, var et konstruktivt møde, hvor borgmesteren udviste stor forståelse for pendlernes situation. Ikke mindst efter Cimbers konkurs, hvor det for nogle er blevet mere udfordrende.
Vi blev enige om, at der skal arbejdes i to spor – et politisk spor (her er kommunen tovholder med input fra Pendlergruppen) og et foreningsspor (hvor kommunen vil understøtte med baggrundsmateriale mm).
Alle de punkter, vi havde på dagsordenen, blev godt modtaget. Der var også enighed om, at der skal arbejdes med at styrke pendlernes/tilflytternes muligheder for at kunne betjene et job på Bornholm eller i København og pendle på vilkår, der er sammenlignelige med andre i Danmark. Det bliver lidt for omfattende, at komme ind på alle de emner, der blev drøftet. Her nævnes nogle væsentlige i uprioriteret rækkefølge:
Kommunen vil medvirke, så langt kommunalfuldmagten tillader det, ved udarbejdelse et koncept for pendlerboliger/værelser, der kan lejes enkeltdage eller for lidt længere perioder af pendlere. Jan er tovholder for denne del. Gode ideer må gerne sendes til ham.
Borgmesteren tager initiativ til at gennemføre en Pendlerhøring på Christiansborg, hvor udvalgte politikere bliver inviteret. Program for høringen bliver udarbejdet i samarbejde med Pendlergruppen. Pendlergruppen skal finde pendlere, der vil medvirke med deres »historie« under høringen. Der skal være flere typer af cases. Vi vender tilbage, når der er mere omkring høringen. Forventes gennemført i efteråret.
Der var enighed om, at borgmesteren/kommunen retter henvendelse til transportministeren/regeringen om, at pendlerne, der står med ugyldige billetter, som følge af Cimbers konkurs, får fuld kompensation fx gennem ekstraordinær dækning fra Rejsegarantifonden eller anden ordning. Derved bliver pendleren ikke dobbeltramt økonomisk ved tabt billet og køb af ny og dyrere.
Der er enighed om, at flytransporten skal være samfundsbegrundet (i lighed med Færgen), og at der skal arbejdes på, at priserne for flytransport reduceres, samt at denne pristilpasning ikke alene skal ske på kommercielle vilkår.
Der var også enighed om, at Pendlergruppen fortsætter med arbejdet på at få særligt skattefradrag for distancependling.
Kommunalbestyrelsen har temamøde i morgen, hvor bl.a. pendling indgår. Borgmesteren vil sørge for, at Pendlergruppen bliver repræsenteret i de grupper, der efterfølgende skal arbejde med at udforme forslag til politiske tiltag, som fremlægges på et afsluttende møde i kommunalbestyrelsen.
Borgmesteren var positiv over for, at der på forsøgsbasis kunne arbejdes med fx substituering via EU under »Mål 2« midlerne. *)
Midlerne for 2012 er beslaglagte, der kommer måske frie midler i 2013. Det skal undersøges om dette ligger inden for rammerne for »Mål 2« midlerne.
I skal alle have tak for det engagement, I har udvist som medlemmer de seneste dage.
Der har været en del til alle via mails med gode input til vores arbejde og tak for opbakning til os. Jeg er dog ikke sikker på at formen er rigtig. Desværre kom jeg til at sende en infomail på et tidspunkt, hvoraf det fremgik, hvem mailen blev sendt til. Det var en beklagelig fejl.
Det har hele tiden været vort ønske, at medlemmer skulle kunne føre dialog på tværs og indbydes. Denne funktion havde vi som et lukket forum på hjemmesiden. Desværre blev det ikke anvendt og dermed lukket. Mit spørgsmål er, om det skal åbnes igen?
En anden mulighed er, at Jan eller jeg rundsender, det som ønskes rundsendt.
Hører gerne din mening!

I forhold til DAT vil jeg rette henvendelse igen efter, at deres pendlerprodukt og fartplan har stået sin prøve.
Vi har fået en del tilbagemeldinger fra personer, der gerne vil være backinggruppe. Jan og jeg vil prøve om, vi kan få denne sammensat snarest muligt. Sammen med gruppen vil der blive taget stilling til fremgangsmåde og metode bl.a. i forhold til den fremadrettede dialog med DAT.
Når sammensætningen er afklaret med deltagere, vil du høre nærmere.
Jan og jeg er altid åbne over for forslag og parat til en dialog om ideer til at forbedre vilkårene for pendlerne og for tilflyttere.
Fortsat god arbejdsuge.

Med kærlig hilsen

Preben Holm
Nexøvej 16
3720 Aakirkeby
M 3024 4732

*) Den nuværende EU strukturfondsperiode trådte i kraft 1. januar 2007. Perioden dækker årene 2007-2013. Danmark får i strukturfondsperioden ca. 512 mio. kr. årligt under målet »Regional konkurrenceevne og beskæftigelse«, der også benævnes Mål 2. Disse midler fordeles mellem regionerne. Mål 2 omfatter både Socialfonden og Regionalfonden. Hele Danmark er omfattet af Mål 2 (tilføjet red.).

 

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ 1 = syv