Pendlergruppen orienterer ved generalforsamling 2010

Skriftlig udgave af
Pendlergruppen orienterer om Gruppens arbejde
ved generalforsamlingen 22. marts 2010
af Steen Clausen
Pendlergruppen har nu officielt eksisteret 1 år, og det er mig en stor glæde at kunne få lov til at aflægge denne orientering til Generalforsamlingen. Egentlig var det Preben Holm, der skulle have stået på talerstolen, men som pendlere, er det ikke altid så nemt at arbejde i København og deltage i møder på Bornholm.
Det første år har været et meget arbejdsomt år. Det har været et spændende og udfordrende år med en lang række gode resultater.
Vi har fået en helt fantastisk opbakning fra medlemmernes side. Det gælder fra såvel de omkring 20, som bakkede op om Gruppen allerede før den officielle oprettelse samt de mange nye medlemmer, der er kommet til i årets løb.
Vi er glade for den aftale, vi indgik med Bornholms Passagerforening ved gruppens oprettelse. En aftale, der har sikret os et godt og selvstændigt arbejdsgrundlag for Gruppen samtidig med, at vi har kunnet benytte de administrative rutiner og procedurer, som Bornholms Passagerforening råder over. Aftalen gik – og går stadigværk – i hovedtræk ud på:
– at Pendlergruppens medlemmer ved optagelsen klart skulle kunne defineres som pendlere i job- og/eller uddannelsesrelation – og dermed være skarpt adskilt fra Bornholms Passagerforenings øvrige medlemmer. Definitionen fremgår af indmeldelsesbestemmelser på vores hjemmeside
– at Pendlergruppen vedtægtsbestemt skulle have egen repræsentation (valgt af og iblandt pendlerne) og primært skulle varetage egne arbejdsopgaver direkte relateret til Gruppens medlemmer (f.eks. skattespørgsmål etc.)
– at Pendlergruppen – trods denne selvstændighed – ikke måtte modarbejde Passagerforeningens vedtægter, visioner/arbejdsgrundlag og/eller forretningsorden
– at Generalforsamlingen er Bornholms Passagerforenings højeste myndighed, også for Pendlergruppen, selv om Pendlergruppen afholder selvstændige møder for Gruppens medlemmer, og i andre sammenhænge har selvstændige repræsentationer, hvor Bornholms Passagerforening i øvrigt ikke er repræsenteret.
– at Pendlergruppen (ligesom Bornholms Passagerforening i øvrigt) ikke vil kunne påtage sig noget som helst rådgiveransvar, ligesom foreningen ikke har økonomiske midler til at overlade opgaver (f.eks. i skattespørgsmål) til revisorer, advokater etc. Dette kommer jeg dog tilbage til.
Passagerforeningen understregede også, at det var altafgørende for bestyrelsen, at den netop ikke kom i en situation, hvor det overhovedet kunne diskuteres, om bestyrelsen havde »blandet sig« i andres ressortområde. Dette kommer jeg en del tilbage til.
Pendlergruppen indstillede at den plads, som Passagerforeningen stillede til rådighed for Pendlergruppen skulle varetages af Preben Holm. Jeg, Steen Clausen blev »ambassadør«. Dette hverv indeholder principielt samme funktioner og rettigheder som foreningens øvrige suppleanter. Derfor ønsker bestyrelsen nu også, at denne specifikke »ambassadørfunktion« ændres til en egentlig suppleantplads alene gældende for Pendlergruppen.
Vi har siden den officielle oprettelse af Pendlergruppen fået en anseelig tilgang af medlemmer.
Inkl. kollektive medlemmer er vi nu 130 medlemmer i Pendlergruppen.
Vi er kun ganske få fra at være 70 enkeltmedlemmer. Derfor er vores mål om at nå mindst 100 enkeltmedlemmer, inden for Pendlergruppens første par leveår egentlig ret tæt på allerede.
Den meget »stramme« adskillelse mellem Pendlergruppen og de øvrige medlemmer af Bornholms Passagerforening betyder, at vi kun har de rigtige pendlere som medlemmer og f.eks. ikke »familiependlere« eller »bedstemødrependlere« i Gruppen. Det er en stor fordel, når vi f.eks. skal forhandle om skatteforhold eller boligforhold med »Christiansborg«, og begge dele har vi allerede gjort i betydeligt omfang.
Pendlergruppen har i løbet af året arbejde med mange forskellige opgaver, bl.a. kan nævnes:
–          vi har fået oprettet pendler-websider
–          vi har haft adskillige møder med wingsofbornholm inden de »gik i luften« og holdt kontakten kontinuerligt ved lige efter de fik fly på vingerne og lige siden
–          vi har holdt flere møder med Cimber Sterling, og har stadig møder foran os, ikke mindst fordi vi på alle pendleres vegne har afstedkommet, at Cimber nu kan tilbyde et betydeligt bedre Trawel-card-produkt. Selskabet har udtrykt stor tilfredshed med, at de bornholmske pendlere gennem os taler med »én tunge« og at Cimber véd, at når én besked gives til os, kommer den ud til alle pendlere. Det er derfor også en stor glæde for os, at 2 repræsentanter for Cimber i dag er til stede
–          vi har holdt møder med lufthavnschefen. Det har givet os adskillige forbedringer i lufthavnen, som det kommer for vidt at omtale her: Vores hjemmeside indeholder yderligere information om dette: Jeg skal dog kort nævne muligheden for strømtilførsel og opkobling på nettet
http://www.bornpass.dk/index.php?moede-med-lufthavnschefen-bornholms-lufthavn
–          vi har holdt møde med skatteminister Kristian Jensen og nogle embedsmænd.
Mødet med skatteministeren medførte klarhed over, hvordan flybilletter kan fradrages, og der blev udfærdiget en helt ny Bekendtgørelse, som har været savnet i adskillige år. Den er også at finde via vores hjemmeside. Vi har fortsat et aktivt samarbejde med skatteministeriets embedsmænd, som bl.a. har medført diverse afklaringer vedrørende fradrag etc.
–          vi har holdt flere møder med folketingsmedlemmerne Jeppe Kofod og Peter Juel Jensen
–          vi har holdt to faglige/sociale arrangementer i København for Pendlergruppens medlemmer. Det seneste på Christiansborg den 15. december 2009. I møderne har de 2 folketingsmedlemmer også deltaget
–          det er hensigten at sådanne arrangementer skal foregå ca. 2 gange om året, og af planlagte møder i 2010 kan jeg bl.a. omtale at ét vil foregå i virksomheden Rambøll og at vi mødes allerede den 17. april 2010 – også her på Biblioteket – med de medlemmer, som er hjemme den lørdag
–          tilbage står et møde med Bornholmstrafikken (måske er de til stede ? ? ?), hvor vi har en lang række emner, som vil forbedre forholdene for pendlere, især om indretningen af den nye hurtigfærge og befordringen fra Ystad til København.
Pendlersiderne bliver kontinuerligt opdateret med nyttig information for bornholmske pendlere.
Vores møder med de 2 folketingsmedlemmer har været præget af stor forståelse for, at pendlere på Bornholm økonomisk skal behandles på en sådan måde, at det kan betale sig at være pendler i stedet for at stille sig op i arbejdsløshedskøen på Bornholm. De 2 folketingsmedlemmer har også stillet os i udsigt, at tage andre spørgsmål op over for deres partigrupper og folketinget. Men vi har i den forbindelse endnu et »fodarbejde« at gøre rent politisk her hjemme på Bornholm.
De kombinerede faglige og sociale arrangementer er et godt forum for information og drøftelser, som bringer ledelsen af Pendlergruppen i stand til at varetage de interesser, som medlemmerne af Gruppen ønsker varetaget. Derfor er disse møder af stor betydning. Men det er også af stor betydning, at vi har mail-adresse på samtlige medlemmer af Pendlergruppen, og derfor ret hurtigt kan videreformidle information.
En sag, der desværre har optaget os temmelig meget i året løb, er egentlig hele grundlaget for, at vi grundlagde Pendlergruppen. Det drejer sig om repræsentationen i Kontaktrådet, hvor den oprindelige forening for pendlere, Bornholms Pendlerforening uretsmæssigt har sæde, fordi den forening slet ikke har overholdt sine vedtægter, ikke holdt generalforsamlinger siden 2005 og ikke afleveret regnskaber. Vi skrev første gang om sagen den 17. marts 2008 til den daværende formand for Kontaktrådet, borgmester Bjarne Kristiansen.
Da der i forvejen er rigeligt at gøre, for at forbedre forholdene for bornholmske pendlere, kunne man med rette spørge om, hvorfor Pendlergruppen så overhovedet vil bruge tid nu på at få pendlernes plads i Kontaktrådet. Det skyldes egentlig slet ikke selve pladsen i Kontaktrådet, men at offentlige myndigheder (herunder ministerier og ministre) og transportleverandører, ikke forstår, at de bornholmske pendlere er »organiseret« hos os, og at vi på lovlig, demokratisk vis repræsenterer dem. Det har været et problem over for Skatteministeriet og ministeren, over for Transportministeriet og ministeren, over for transportleverandørerne og senest over for en undersøgelse, som EU igangsatte, hvor vi dog godt nok blev hørt, men EU kan næppe bruge 2 forskellige svar fra de Bornholmske pendlere. En anden situation var, da en person fra Universitetet i København ville udarbejde en forskningsrapport om bl.a. bornholmske pendlervilkår. Her kunne CRT ikke henvise til nogen, fordi den oprindelige Bornholms Pendlerforenings hjemmeside ikke er opdateret siden 2005, og de personer/den bestyrelse, som står der, ikke kunne kontaktes og intet længere har med foreningen at gøre. Undersøgelsen gik ganske enkelt i vasken af den grund … ærgerligt.
Udpegningsperioden i Kontaktrådet følger den kommunale valgperiode, og perioden udløb ved årsskiftet 2009/2010. Vi var ganske enkelt – politisk – blevet stillet i udsigt, at forholdene nok skulle blive ordnet ved nyudpegning. Men det var inden valget i november 2009.
Fra anden politisk side var vi stillet i udsigt, at sagen ville blive afgjort ud fra, hvem der kunne fremvise flest medlemmer. Det var så nemt at sige, men ikke at udføre – åbenbart. Trods dét, at vi opfylder alt for at sidde på pendlernes plads i Kontaktrådet, så sidder vi der ikke endnu – nej ikke endnu.
Enhver forening, ethvert Råd eller lignende er nødt til at følge med tiden, og medlemmerne skal repræsentere dem, de sidder der for. Og ingen kan tillade sig i al evighed at påberåbe sig en plads, fordi de en gang er blevet indvalgt.
Hvis Kontaktrådet f.eks. var oprettet for 100 år siden, så ville »Karetmagerlauget« have været et naturligt medlem, men ikke i 2010.
En formand for en forening uden medlemmer kan naturligvis ikke repræsentere nogen. Man aner jo ikke, hvad den pågældende gruppe overhovedet har af behov. Det ligger også langt fra min forståelse, at man kan tillade sig at være »selvbestaltet« formand for noget ikke eksisterende – eller blæse højt og flot på, de vedtægter den pågældende forening har ved f.eks. at undlade at holde generalforsamling siden 2005 og aflægge regnskab for forbruget af et beløb på over 16.000 kr. Det er ganske uanstændigt – og den galej har Kontaktrådet gjort sig til en del af.
Kontaktrådet skal være det repræsentative demokrati for bornholmske interesser, og når der er »tiltænkt« pendlerne en plads i Rådet, så skal pendlernes lovligt og demokratisk valgte person også sidde på denne plads.
Vi vil under ingen omstændigheder lade os repræsentere i Rådet af en person, der ikke har et sådant mandat fra pendlerne bag sig.
Trods grundigt forarbejde fra vores side var Rådet ikke orienteret grundigt og ordentligt af formanden, da man den 9. december 2009 traf en yderst aparte beslutning. Ellers ville Rådets medlemmer aldrig nogensinde kunne have truffet en så tåbelig beslutning – og på den måde forsøge at sætte sig på 2 stole på ét og samme tidspunkt. Beslutningen blev:
»Kontaktrådet konstaterer, at Bornholms Passagerforening og Bornholms Pendlerforening i de gældende vedtægter er repræsenteret ved hvert et medlem, hvilket indstilles fastholdt.
Kontaktrådet konstaterer endvidere, at Pendlergruppen i Bornholms Passagerforening kan søge sig repræsenteret i begge foreninger.«
Hvis nogen havde forestillet sig, at vi som de bornholmske pendleres repræsentanter, havde stillet os tilfreds med denne beslutning, så tog man fejl. Det må være ønskeligt for alle, at de bornholmske pendlere kun taler med én stemme via Kontaktrådet.
Beklageligvis hjalp borgmesterskiftet ikke, og Rådets holdning er desværre præget af betydelig manglende information, viden og indsigt i sagens rette sammenhæng.
Vi har søgt aktindsigt i sagen, og naturligvis fået den, da vi er part i sagen. Det gjorde vi først og fremmest, fordi vi ønskede at finde frem til, om der lå akter i sagen, som nærmere kunne belyse Rådets besynderlige indstilling i sagen.
Det viste sig, at administrationen kun ligger inde med en yderst begrænset del af det materiale, vi har kendskab til findes – og intet ukendt. Det er vi naturligvis nødt til at »gøre mere ved«, da det jo netop viser, at administrationen ikke har kunnet – eller måske villet – informere Kontaktrådets medlemmer tilstrækkeligt.
Vi har – via Passagerforeningens repræsentant – bedt om at få føjet en mindretalsudtalelse til den konstituering, som Rådet foretog den 4. februar 2010, hvor vi bad om at få tilføjet en »helt igennem ordentlig og juridisk uangribelig« udtalelse om valget af den »selvbestaltede formand« for Bornholms Pendlerforening til Formandskabet i Kontaktrådet.
Dette nægtede formanden/borgmesteren på mødet uden begrundelse, hvilket vi efterfølgende har fået skriftligt bekræftet. Når beslutningen den 9. december 2009 fortolkes således, har vi ikke andre udveje end også at »gøre mere ved« denne udløber af sagen.
Vi får juridisk bistand i sagen. Hvordan sagen ender, kan vi kun spå om. Men vi véd, at vi har en så god sag, at forholdene kun kan blive bedre for de bornholmske pendlere ved at sagen afklares.
Nogen vil måske spørge, om kontingentpengene nu skal gå til denne sag. Nej – det gør de ikke. Der er ikke brugt en krone af kontingentet på sagen.
Nogen vil måske også spørge, om al det besvær vil være den kamp værd. Jo da – vi kæmper jo ikke, fordi vi skal vise vores eget værd eller fordi vi har egne ambitioner, men fordi både demokratiet og de bornholmske pendleres behov skal respekteres. Vi skal ikke opnå popularitet, men skal respekteres.
De bornholmske pendlere gør en kæmpe indsats. I stedet for at stille sig op i arbejdsløshedskøen, sætter de almindeligt familieliv til side, og arbejder ovre i størstedelen af ugen og nøjes med at tilbringe en typisk lidt forlænget weekend hjemme.
Ingen anden samlet gruppe på Bornholm betaler så meget i skat som de bornholmske pendlere. Ingen har større afsavn. Derfor skal de også respekteres og have gode forhold.
Tak for ordet og fortsat god generalforsamling.
22/3 2010 – Steen Clausen, Pendlergruppen
Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


to + = 6