Generalforsamling 2020

Bornholms Passagerforening afvikler den fra foråret udskudte generalforsamling fredag, den 9. oktober 2020 kl. 19 i salen på Rønne bibliotek.

Den 20. april havde vi planlagt årets generalforsamling, men måtte udsætte denne grundet corona-situationen og det gældende forsamlingsforbud. Vi har holdt skarpt øje med udviklingen, men har også været nødt til at finde en dato, som passede til bestyrelsens øvrige aktiviteter. Grundet de fortsatte restriktioner bliver det alene generalforsamlingen i hht. den i vedtægterne beskrevne dagsorden. Vi afventer bedre tider ift. at invitere vores samarbejdspartnere til at være med og opdatere os om deres virke.

Det vil kun være adgang for medlemmer som har registreret sig på forhånd og der vil være et begrænset antal pladser. Vi har noteret os, at de regler, som trådte i kraft den 26.9. tillader, at der fortsat kan afvikles arrangementer med op til 500 personer, såfremt man overvejende sidder ned i retning mod en scene eller lignende. Dette har vi mulighed for og vil i øvrigt sikre at generalforsamlingen afvikles trygt for alle deltagere.

Registrering skal ske senest den 6.10. kl. 19 på dette link: https://2626.foreninglet.dk/memberportal/teamenrollment/index/54003

Husk venligst myndighedernes anbefalinger mht. smitteforebyggelse, og undlad at møde op, såfremt du har symptomer, husk at melde afbud, hvis du alligevel ikke kan komme.

Der oprettes venteliste og man modtager mail, hvis man bliver rykket op fra ventelisten. Af hensyn til evt. smitteopsporing, skal mail og telefonnummer oplyses.

Vel mødt! – Vi håber at se mange medlemmer trods omstændighederne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Share

Vision/strategi – politik

Principielt er visionen og strategien en arbejdsbeskrivelse af formålet i vedtægterne

 1. Afgørelser vedrørende den samfundsbegrundede færgebetjening skal henlægges til Bornholm på demokratiske vilkår
 2. Nedlæggelse af Trafikkontaktrådet eller lægge det under kommunalbestyrelsen
 3. Staten skal eje tonnagen i den samfundsbegrundede transport, så vi får mulighed for at få de rigtige skibe
 4. Strømline den samfundsbegrundede færgebetjening for så vidt angår tonnage som rutenet
 5. Færgerne skal sejle, når passagererne ønsker det/har behov for det …
 6. Driftsikkerhed
 7. Spørg 3 andre rederier »hvordan«
 8. Kastrup-muligheden – ønske om enstrenget sejlads/transport
 9. Holde politikerne fast på deres beslutninger (og hvad de har lovet)
 10. Kræve at afgørelser hviler på et gennemanalyseret, belyst og oplyst grundlag
 11. Miljø skal have højere prioritet end transporttid inden for rimelighedens grænse
 12. Statstilskuddet skal deles op i gods og passagerer (der ydes næppe tilskud til den rene passagertransport)
 13. Ruter, der besejles uden for statstilskuddet skal regnskabsmæssigt føres for sig
 14. Transitreglerne – transportkorridor
 15. Bornholmsk »Ombudsmand« for al samfundsbegrundet transport (Færgen skal oprette funktionen fra 18/12 2012)
 16. Krisehjælp ved uheld/hændelser
 17. Optimering af Ystad-banen (større kapacitet) – og Hovedbanen i København
 18. Fly – sikres og kobles sammen med øvrig transport (samlet transportløsning)
 19. Fly – om muligt sikres medindflydelse via brugerråd
 20. BAT skal indarbejdes i en samlet transportløsning
 21. BAT – større opnåelse af faste tider og tværgående rutenet
 22. BAT – undersøgelse af andre muligheder end bustransport
 23. BAT – skal drives miljørigtigt
 24. BAT – billetprisen skal nedsættes betydeligt eller helst gøres gratis
 25. Medlemstallet for enkeltmedlemmer skal være repræsentativt, dvs. (eksklusive Pendlergruppens medlemmer) udgøre mindst 2% af indbyggertallet (over 18 år) på Bornholm (dog mindst 1.000).

Således vedtaget af bestyrelsen forud for generalforsamlingen 26. marts 2012

Share

Indkaldelse til generalforsamling 26. marts 2012

Rønne, den 23. januar 2012

Bornholms Passagerforening indkalder i henhold til vedtægterne til ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes
mandag den 26. marts 2012, kl. 18.00, på Biblioteket i Rønne
med dagsorden som vist nedenfor.
I forbindelse med generalforsamlingen vil Rasmus Prehn *) komme med et indlæg om regeringens visioner på transportområdet, herunder klimaneutral transport, ligesom der bliver mulighed for at stille spørgsmål til Rasmus Prehn.
 1. Valg af dirigent
 2. Formanden, Bjørn Carlsen, aflægger bestyrelsens beretning
 3. Pendlergruppen ved Preben Holm orienterer om Gruppens arbejde
 4. Aflæggelse af regnskab ved kasserer Lone Thrane
 5. Orientering om foreningens økonomi i øvrigt og fastsættelse af kontingent for 2013.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr. (for så vidt angår personer)
 6. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar)
  Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring mht. valg af kasserer således, at kassereren kan vælges uden for bestyrelsens midte. Forslaget til vedtægtsændring findes på www.bornpass.dk
  Bestyrelsen foreslår en 2-årig bemyndigelsesperiode.
 7. Præsentation af bestyrelsens forslag til kasserer (revisor Thorkild S. Lund).
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 3 suppleanter iht. vedtægterne
  På valg er til bestyrelsen: Lone Thrane, Erik Nielsen og Bjørn Carlsen. Lone Thrane ønsker ikke genvalg. De 2 øvrige modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Ianto Tryfan Davies Gerdes.
  Forslag til suppleanter: 1. Birte Skot-Hansen og 2. Tommy Kaas.
  På generalforsamlingen præsenteres Pendlergruppens suppleant til forsamlingens godkendelse.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. vedtægterne
 10. Eventuelt
Alle er velkomne til at deltage under såvel Rasmus Prehns indlæg som under selve generalforsamlingen. Dog er det kun medlemmer af foreningen, der har stemmeret, jf. dagsordenen. Der er mulighed for at melde sig ind i foreningen via hjemmeside www.bornpass.dk eller på selve generalforsamlingsaftenen (inkl. betaling).
Med venlig hilsen
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
Formand
 
*) Rasmus Prehn er medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Han er partiets transportpolitiske ordfører og medlem af Transportudvalget.

 

Share

Medlemsinformation og tilbud

Bornholms Passagerforening udsender i dag sit årsbrev til foreningens medlemmer. I kuverten kan de godt 650 enkeltmedlemmer og de ca. 200 kollektive medlemmer finde en indbydelse til foreningens generalforsamling den 26/3 2012, som vanen tro foregår i den store sal på Biblioteket i Rønne. Igen i 2012 er det lykkedes os at få en indsigtsfuld folketingspolitiker til at komme med et indlæg på generalforsamlingen.
I år kommer det socialdemokratiske medlem af folketinget, Rasmus Prehn, og han vil komme med et indlæg om regeringens visioner på transportområdet, herunder klimaneutral transport. Der bliver naturligvis også mulighed for at stille spørgsmål til Rasmus Prehn.
Rasmus Prehn er partiets transportpolitiske ordfører og medlem af Transportudvalget.
Medlemsorienteringen beskriver en hel del om 2011, men ser også på fremtiden. Orienteringen indledes med:
»2011 blev et markant år i Bornholms Passagerforenings historie. Det blev året, hvor vi blev meget bevidste om, at mange skæbnesvangre beslutninger ofte tages på et helt uanalyseret grundlag eller et slet ikke oplyst grundlag. Meget blev løst i 2011, men vi tager både som forening og samfund også en del opgaver med over i 2012.«
I kuverten finder medlemmerne også nogle gode tilbud:
BornholmerFærgen tilbyder sammen med Bornholmerbussen en billig returbillet til vores medlemmer.
Fra BornholmExpress er der en »værdikupon«, som kan indløses ved køb af billetter.
Endelig får medlemmerne nogle gode tilbud til rejsen fra InHouse.
Der er mange gode grunde til at være medlem af Bornholms Passagerforening, men det vigtigste er fortsat, at
»Bornholms Passagerforening varetager enkelt- og kollektivt rejsende passagerers interesser, herunder fremme af en rimelig takst og passagerpolitik, som ikke stiller passagerer på Bornholm ringere end passagerer i det øvrige land.«
Ianto Tryfan Davies Gerdes
Suppl. Bornholms Passagerforening
23/1 2012

Lyrsbyskov 2, Østermarie

Share

Ny næstformand og sekretær

Efter en veloverstået generalforsamling den 28/3 2011 i Bornholms Passagerforening, har bestyrelsen konstitueret sig:
Nyvalgte medlem af bestyrelsen, Erik S. Nielsen, har overtaget sekretærposten. Den hidtidige sekretær – det mangeårige bestyrelsesmedlem – Kirsten Lund-Hansen har overtaget næstformandsposten efter Erik Pedersen.
Lone Thrane fortsætter som kasserer. Jytte Bræstrup Karlsen varetager – som hidtil – en hel del praktiske opgaver for bestyrelsen.
Som 2. suppleant blev nyvalgt Ianto Gerdes, som – sammen med 1. suppleanten Birte Skot-Hansen – altid har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder og arbejdet i øvrigt, dog uden at have nogen arbejdsmæssige forpligtelser i bestyrelsessammenhænge.
Bjørn Carlsen blev genvalgt som formand for bestyrelsen.
Pendlergruppen holdt møde den 15/3 2011 hos Rambøll i København. På dette møde valgte Pendlergruppen sine repræsentanter til bestyrelsen.
Preben Holm blev »valgt af og blandt pendlerne« som Pendlergruppens repræsentant i bestyrelsen. Steen Clausen blev ligeldes »valgt af og blandt pendlerne« som suppleant til Pendlergruppens bestyrelsesmedlem.
Der var i begge tilfælde tale om genvalg, og generalforsamlingen i Bornholms Passagerforening konfirmerede valget.
Bornholms Passagerforening
31. marts 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Vores arbejde er upolitisk

Da Bornholms Passagerforening holdt generalforsamling den 22. marts 2010 havde vi besøg af folketingsmedlem fra SF, Pia Olsen Dyhr. Det blev – som vi også efterfølgende skrev dengang – et fantastisk godt møde.
Når Bornholms Passagerforening i år holder sin generalforsamling den 28. marts 2011, lægger vi – som mange andre i denne tid – vægt på emnet »Udkantsdanmark«. Det får vi folketingsmedlem fra Venstre, Kristian Jensen, til at kommentere, bl.a. ud fra regeringens fremlagte plan.
Bornholms Passagerforening ønsker bl.a. at fremme
 • Gode rejsemuligheder og et godt kollektivt transportnet til, fra og på Bornholm
 • Sikring af øens befolkningsunderlag og levemulighederne i landdistrikterne gennem gode transportforhold for pendlere og erhvervsliv.
Når vi »kalder« på politikerne til at informere på vores generalforsamlinger eller til borgermøder, skifter vi helt bevidst mellem »rød og blå stue« for at sikre, at vi »ikke kan skydes i skoene« at være engageret politisk til den ene eller den anden side i det politiske landskab.
Ingen spørger til, hvilken farve partibogen har, når bestyrelsen i Bornholms Passagerforening sammensættes/vælges, men ikke desto mindre har bestyrelsen et vågent øje for, at der ikke opstår en skæv fordeling eller i det hele taget er en politisk indflydelse på foreningens arbejde. Vores arbejde kan og skal ikke sættes i nogen politisk bås.
I 2010 var der således ikke tale om et SF-arrangement, men et arrangement, der var til gavn for Bornholm som helhed.
I 2011 er der således ikke tale om et Venstre-arrangement, men et arrangement, der skal være til gavn for Bornholm som helhed.
Er du interesseret i Bornholms ve og vel, så kom og vær med den 28. marts 2011 på Biblioteket i Rønne – uanset din farve!
Bornholms Passagerforening
16. marts 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Drejer sig netop om transport

Når Bornholms Passagerforening den 28. marts 2011 holder generalforsamling, bliver fokus i år lagt på, at udkantsområderne skal overleve. Det vedrører i allerhøjeste grad vores interesseområde, og på indgangssiden til vores hjemmeside står netop:
»Bornholms Passagerforening varetager bornholmske enkelt- og kollektivt rejsendes interesser.
Vi ønsker at fremme:
 • En rimelig takst- og passagerpolitik, som er på højde med det øvrige land
 • Gode rejsemuligheder og et godt kollektivt transportnet til, fra og på Bornholm
 • Sikring af øens befolkningsunderlag og levemulighederne i landdistrikterne gennem gode transportforhold for pendlere og erhvervsliv.«
Vi véd – gennem Bornholms Passagerforenings snart 26-årige historie – hvor meget en ordentlig kollektiv transport betyder for muligheden for at bo i udkantsområder. Bornholm er et udkantsområde i Danmark og på Bornholm er mange områder nu blevet udprægede udkantsområder.
Danmark er også et udkantsområde i Europa og ikke mindst i den globale verden. Alle steder – og på alle niveauer – er et godt kollektivt transportnet af afgørende betydning for, at udkantsområder kan eksistere.
Derfor står der på vores forside, at vi ønsker at fremme »Sikring af øens befolkningsunderlag og levemulighederne i landdistrikterne gennem gode transportforhold for pendlere og erhvervsliv.«
Vi er på Bornholm dybt afhængig af, at »Christiansborg« giver øen de rigtige transportmuligheder og systemer.
 Fra »Christiansborg« har vi fået Kristian Jensen til at komme som gæstetaler.
Kristian Jensen er medlem af Folketinget for Venstre. Han er tidligere skatteminister, partiets næstformand og formand for folketingsgruppen. Han er også en af fædrene til regeringens forslag »Danmark i balance i en global verden«.
 Udkantsområderne skal overleve – også Bornholm. Netop transport er afgørende for »Sikring af øens befolkningsunderlag«.
Bornholms Passagerforening
9. marts 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Generalforsamling m.v.

28. marts 2011 holder Bornholms Passagerforening sin generalforsamling. Det bliver igen i år muligt for alle at deltage. Og der er god grund til at møde op. Først og fremmest tager vi det yderst aktuelle og vedkommende emne om »Udkantsdanmarks« op. Det kommer Kristian Jensen og holder et indlæg om. Han er medlem af Folketinget for Venstre, tidligere skatteminister, partiets næstformand, formand for folketingsgruppen og en af fædrene til regeringens forslag »Danmark i balance i en global verden«.
Mens Kristian Jensen var skatteminister fik vores Pendlergruppe indført fuld fradragsret for flybilletter for pendlere i jobrelation.
Ved sidste års velbesøgte generalforsamling havde vi besøg af folketingsmedlem for SF Pia Olsen Dyhr, som i sine folketingsår har beskæftiget sig meget med transport og miljø. Tilhørerne fik dengang et vidende og indsigtsfuldt indlæg som viste en stor og engageret forståelse for bornholmske forhold.
Dagsorden for generalforsamlingen, medlemsorientering, årsopkrævning mv. udsendes i disse dage. I kuverten får medlemmerne også 2 gode tilbud. Det er fordelagtige rejsetilbud fra henholdsvis BornholmerFærgen og BornholmExpress.
I orienteringen gennemgår vi emner, som vi har arbejdet med i 2010, ligesom vi peger på områder, som vil blive yderligere omtalt ved generalforsamlingen den 28. marts 2011 på Biblioteket i Rønne.
I medlemsorienteringen gennemgår vi bl.a. følgende emner:
 1.  Kommunalbestyrelsen fik en ny sammensætning og Bornholm fik ny borgmester
 2. BornholmerFærgen fik ny ledelse/konstruktion og nyt navn
 3. Cimber blev eneleverandør af flytransport til bornholmerne
 4. DSB ansatte en strækningsansvarlig for IC Bornholm
 5. BAT ændrede rutestruktur/tidsplan etc.
 6. Besøg af folketingsmedlemmer og ministre; herunder transportministerens interesse for bornholmerne
 7. Passagerers rettigheder etc.
Medlemsorienteringen mv. vil blive lagt ud på vores hjemmeside.
Bornholms Passagerforening
22. januar 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

»Udkantsdanmark« i bedre balance

For nogle måneder siden drøftede vi i bestyrelsen i Bornholms Passagerforening, hvem vi skulle invitere til at komme med et relevant indlæg på vores generalforsamling den 28. marts 2011.
Med den relativt store debat, der har været i det seneste årstid omkring »Udkantsdanmark«, var det meget aktuelt at spørge den tidligere skatteminister, nu gruppeformand for folketingsgruppen og næstformand i Venstre, Kristian Jensen, som bl.a. står bag partiets oplæg »Danmark i Bedre Balance«. Dette oplæg indgår i væsentlig omfang i regeringens udspil fra september 2010 »Danmark i balance i en global verden«. Det er nu lykkedes os at få et tilsagn fra Kristian Jensen.
Bornholm er klart et af de steder i Danmark, som skal bringes i »bedre balance« med det øvrige Danmark. Det gælder på mange områder, bl.a. vil skatteområdet i den forbindelse kunne udnyttes kreativt til at skabe balance. Og netop Kristian Jensen havde gennem 5½ år skatteministeriet som sit ressortområde (2/8 2004 til 23/2 2010).
Som forening lægger vi stor vægt på at være upolitiske. Derfor veksler vi gennem årene mellem personer fra den ene side af det politiske liv og personer fra den anden side af det politiske liv. Således havde vi på generalforsamlingen i 2010 et yderst befordrende besøg af den trafikpolitiske ordfører, Pia Olsen Dyhr, fra SF.
Nu glæder vi os til, at Kristian Jensen kommer den 28/3 2011, hvor alle vil være velkomne til at høre mere om, hvilke forslag og muligheder »folketinget« arbejder med for at »Udkantsdanmark« bringes i bedre balance med det øvrige Danmark.
Bornholms Passagerforening
14. oktober 2010
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Pendlergruppen orienterer ved generalforsamling 2010

Skriftlig udgave af
Pendlergruppen orienterer om Gruppens arbejde
ved generalforsamlingen 22. marts 2010
af Steen Clausen
Pendlergruppen har nu officielt eksisteret 1 år, og det er mig en stor glæde at kunne få lov til at aflægge denne orientering til Generalforsamlingen. Egentlig var det Preben Holm, der skulle have stået på talerstolen, men som pendlere, er det ikke altid så nemt at arbejde i København og deltage i møder på Bornholm.
Det første år har været et meget arbejdsomt år. Det har været et spændende og udfordrende år med en lang række gode resultater.
Vi har fået en helt fantastisk opbakning fra medlemmernes side. Det gælder fra såvel de omkring 20, som bakkede op om Gruppen allerede før den officielle oprettelse samt de mange nye medlemmer, der er kommet til i årets løb.
Vi er glade for den aftale, vi indgik med Bornholms Passagerforening ved gruppens oprettelse. En aftale, der har sikret os et godt og selvstændigt arbejdsgrundlag for Gruppen samtidig med, at vi har kunnet benytte de administrative rutiner og procedurer, som Bornholms Passagerforening råder over. Aftalen gik – og går stadigværk – i hovedtræk ud på:
– at Pendlergruppens medlemmer ved optagelsen klart skulle kunne defineres som pendlere i job- og/eller uddannelsesrelation – og dermed være skarpt adskilt fra Bornholms Passagerforenings øvrige medlemmer. Definitionen fremgår af indmeldelsesbestemmelser på vores hjemmeside
– at Pendlergruppen vedtægtsbestemt skulle have egen repræsentation (valgt af og iblandt pendlerne) og primært skulle varetage egne arbejdsopgaver direkte relateret til Gruppens medlemmer (f.eks. skattespørgsmål etc.)
– at Pendlergruppen – trods denne selvstændighed – ikke måtte modarbejde Passagerforeningens vedtægter, visioner/arbejdsgrundlag og/eller forretningsorden
– at Generalforsamlingen er Bornholms Passagerforenings højeste myndighed, også for Pendlergruppen, selv om Pendlergruppen afholder selvstændige møder for Gruppens medlemmer, og i andre sammenhænge har selvstændige repræsentationer, hvor Bornholms Passagerforening i øvrigt ikke er repræsenteret.
– at Pendlergruppen (ligesom Bornholms Passagerforening i øvrigt) ikke vil kunne påtage sig noget som helst rådgiveransvar, ligesom foreningen ikke har økonomiske midler til at overlade opgaver (f.eks. i skattespørgsmål) til revisorer, advokater etc. Dette kommer jeg dog tilbage til.
Passagerforeningen understregede også, at det var altafgørende for bestyrelsen, at den netop ikke kom i en situation, hvor det overhovedet kunne diskuteres, om bestyrelsen havde »blandet sig« i andres ressortområde. Dette kommer jeg en del tilbage til.
Pendlergruppen indstillede at den plads, som Passagerforeningen stillede til rådighed for Pendlergruppen skulle varetages af Preben Holm. Jeg, Steen Clausen blev »ambassadør«. Dette hverv indeholder principielt samme funktioner og rettigheder som foreningens øvrige suppleanter. Derfor ønsker bestyrelsen nu også, at denne specifikke »ambassadørfunktion« ændres til en egentlig suppleantplads alene gældende for Pendlergruppen.
Vi har siden den officielle oprettelse af Pendlergruppen fået en anseelig tilgang af medlemmer.
Inkl. kollektive medlemmer er vi nu 130 medlemmer i Pendlergruppen.
Vi er kun ganske få fra at være 70 enkeltmedlemmer. Derfor er vores mål om at nå mindst 100 enkeltmedlemmer, inden for Pendlergruppens første par leveår egentlig ret tæt på allerede.
Den meget »stramme« adskillelse mellem Pendlergruppen og de øvrige medlemmer af Bornholms Passagerforening betyder, at vi kun har de rigtige pendlere som medlemmer og f.eks. ikke »familiependlere« eller »bedstemødrependlere« i Gruppen. Det er en stor fordel, når vi f.eks. skal forhandle om skatteforhold eller boligforhold med »Christiansborg«, og begge dele har vi allerede gjort i betydeligt omfang.
Pendlergruppen har i løbet af året arbejde med mange forskellige opgaver, bl.a. kan nævnes:
–          vi har fået oprettet pendler-websider
–          vi har haft adskillige møder med wingsofbornholm inden de »gik i luften« og holdt kontakten kontinuerligt ved lige efter de fik fly på vingerne og lige siden
–          vi har holdt flere møder med Cimber Sterling, og har stadig møder foran os, ikke mindst fordi vi på alle pendleres vegne har afstedkommet, at Cimber nu kan tilbyde et betydeligt bedre Trawel-card-produkt. Selskabet har udtrykt stor tilfredshed med, at de bornholmske pendlere gennem os taler med »én tunge« og at Cimber véd, at når én besked gives til os, kommer den ud til alle pendlere. Det er derfor også en stor glæde for os, at 2 repræsentanter for Cimber i dag er til stede
–          vi har holdt møder med lufthavnschefen. Det har givet os adskillige forbedringer i lufthavnen, som det kommer for vidt at omtale her: Vores hjemmeside indeholder yderligere information om dette: Jeg skal dog kort nævne muligheden for strømtilførsel og opkobling på nettet
http://www.bornpass.dk/index.php?moede-med-lufthavnschefen-bornholms-lufthavn
–          vi har holdt møde med skatteminister Kristian Jensen og nogle embedsmænd.
Mødet med skatteministeren medførte klarhed over, hvordan flybilletter kan fradrages, og der blev udfærdiget en helt ny Bekendtgørelse, som har været savnet i adskillige år. Den er også at finde via vores hjemmeside. Vi har fortsat et aktivt samarbejde med skatteministeriets embedsmænd, som bl.a. har medført diverse afklaringer vedrørende fradrag etc.
–          vi har holdt flere møder med folketingsmedlemmerne Jeppe Kofod og Peter Juel Jensen
–          vi har holdt to faglige/sociale arrangementer i København for Pendlergruppens medlemmer. Det seneste på Christiansborg den 15. december 2009. I møderne har de 2 folketingsmedlemmer også deltaget
–          det er hensigten at sådanne arrangementer skal foregå ca. 2 gange om året, og af planlagte møder i 2010 kan jeg bl.a. omtale at ét vil foregå i virksomheden Rambøll og at vi mødes allerede den 17. april 2010 – også her på Biblioteket – med de medlemmer, som er hjemme den lørdag
–          tilbage står et møde med Bornholmstrafikken (måske er de til stede ? ? ?), hvor vi har en lang række emner, som vil forbedre forholdene for pendlere, især om indretningen af den nye hurtigfærge og befordringen fra Ystad til København.
Pendlersiderne bliver kontinuerligt opdateret med nyttig information for bornholmske pendlere.
Vores møder med de 2 folketingsmedlemmer har været præget af stor forståelse for, at pendlere på Bornholm økonomisk skal behandles på en sådan måde, at det kan betale sig at være pendler i stedet for at stille sig op i arbejdsløshedskøen på Bornholm. De 2 folketingsmedlemmer har også stillet os i udsigt, at tage andre spørgsmål op over for deres partigrupper og folketinget. Men vi har i den forbindelse endnu et »fodarbejde« at gøre rent politisk her hjemme på Bornholm.
De kombinerede faglige og sociale arrangementer er et godt forum for information og drøftelser, som bringer ledelsen af Pendlergruppen i stand til at varetage de interesser, som medlemmerne af Gruppen ønsker varetaget. Derfor er disse møder af stor betydning. Men det er også af stor betydning, at vi har mail-adresse på samtlige medlemmer af Pendlergruppen, og derfor ret hurtigt kan videreformidle information.
En sag, der desværre har optaget os temmelig meget i året løb, er egentlig hele grundlaget for, at vi grundlagde Pendlergruppen. Det drejer sig om repræsentationen i Kontaktrådet, hvor den oprindelige forening for pendlere, Bornholms Pendlerforening uretsmæssigt har sæde, fordi den forening slet ikke har overholdt sine vedtægter, ikke holdt generalforsamlinger siden 2005 og ikke afleveret regnskaber. Vi skrev første gang om sagen den 17. marts 2008 til den daværende formand for Kontaktrådet, borgmester Bjarne Kristiansen.
Da der i forvejen er rigeligt at gøre, for at forbedre forholdene for bornholmske pendlere, kunne man med rette spørge om, hvorfor Pendlergruppen så overhovedet vil bruge tid nu på at få pendlernes plads i Kontaktrådet. Det skyldes egentlig slet ikke selve pladsen i Kontaktrådet, men at offentlige myndigheder (herunder ministerier og ministre) og transportleverandører, ikke forstår, at de bornholmske pendlere er »organiseret« hos os, og at vi på lovlig, demokratisk vis repræsenterer dem. Det har været et problem over for Skatteministeriet og ministeren, over for Transportministeriet og ministeren, over for transportleverandørerne og senest over for en undersøgelse, som EU igangsatte, hvor vi dog godt nok blev hørt, men EU kan næppe bruge 2 forskellige svar fra de Bornholmske pendlere. En anden situation var, da en person fra Universitetet i København ville udarbejde en forskningsrapport om bl.a. bornholmske pendlervilkår. Her kunne CRT ikke henvise til nogen, fordi den oprindelige Bornholms Pendlerforenings hjemmeside ikke er opdateret siden 2005, og de personer/den bestyrelse, som står der, ikke kunne kontaktes og intet længere har med foreningen at gøre. Undersøgelsen gik ganske enkelt i vasken af den grund … ærgerligt.
Udpegningsperioden i Kontaktrådet følger den kommunale valgperiode, og perioden udløb ved årsskiftet 2009/2010. Vi var ganske enkelt – politisk – blevet stillet i udsigt, at forholdene nok skulle blive ordnet ved nyudpegning. Men det var inden valget i november 2009.
Fra anden politisk side var vi stillet i udsigt, at sagen ville blive afgjort ud fra, hvem der kunne fremvise flest medlemmer. Det var så nemt at sige, men ikke at udføre – åbenbart. Trods dét, at vi opfylder alt for at sidde på pendlernes plads i Kontaktrådet, så sidder vi der ikke endnu – nej ikke endnu.
Enhver forening, ethvert Råd eller lignende er nødt til at følge med tiden, og medlemmerne skal repræsentere dem, de sidder der for. Og ingen kan tillade sig i al evighed at påberåbe sig en plads, fordi de en gang er blevet indvalgt.
Hvis Kontaktrådet f.eks. var oprettet for 100 år siden, så ville »Karetmagerlauget« have været et naturligt medlem, men ikke i 2010.
En formand for en forening uden medlemmer kan naturligvis ikke repræsentere nogen. Man aner jo ikke, hvad den pågældende gruppe overhovedet har af behov. Det ligger også langt fra min forståelse, at man kan tillade sig at være »selvbestaltet« formand for noget ikke eksisterende – eller blæse højt og flot på, de vedtægter den pågældende forening har ved f.eks. at undlade at holde generalforsamling siden 2005 og aflægge regnskab for forbruget af et beløb på over 16.000 kr. Det er ganske uanstændigt – og den galej har Kontaktrådet gjort sig til en del af.
Kontaktrådet skal være det repræsentative demokrati for bornholmske interesser, og når der er »tiltænkt« pendlerne en plads i Rådet, så skal pendlernes lovligt og demokratisk valgte person også sidde på denne plads.
Vi vil under ingen omstændigheder lade os repræsentere i Rådet af en person, der ikke har et sådant mandat fra pendlerne bag sig.
Trods grundigt forarbejde fra vores side var Rådet ikke orienteret grundigt og ordentligt af formanden, da man den 9. december 2009 traf en yderst aparte beslutning. Ellers ville Rådets medlemmer aldrig nogensinde kunne have truffet en så tåbelig beslutning – og på den måde forsøge at sætte sig på 2 stole på ét og samme tidspunkt. Beslutningen blev:
»Kontaktrådet konstaterer, at Bornholms Passagerforening og Bornholms Pendlerforening i de gældende vedtægter er repræsenteret ved hvert et medlem, hvilket indstilles fastholdt.
Kontaktrådet konstaterer endvidere, at Pendlergruppen i Bornholms Passagerforening kan søge sig repræsenteret i begge foreninger.«
Hvis nogen havde forestillet sig, at vi som de bornholmske pendleres repræsentanter, havde stillet os tilfreds med denne beslutning, så tog man fejl. Det må være ønskeligt for alle, at de bornholmske pendlere kun taler med én stemme via Kontaktrådet.
Beklageligvis hjalp borgmesterskiftet ikke, og Rådets holdning er desværre præget af betydelig manglende information, viden og indsigt i sagens rette sammenhæng.
Vi har søgt aktindsigt i sagen, og naturligvis fået den, da vi er part i sagen. Det gjorde vi først og fremmest, fordi vi ønskede at finde frem til, om der lå akter i sagen, som nærmere kunne belyse Rådets besynderlige indstilling i sagen.
Det viste sig, at administrationen kun ligger inde med en yderst begrænset del af det materiale, vi har kendskab til findes – og intet ukendt. Det er vi naturligvis nødt til at »gøre mere ved«, da det jo netop viser, at administrationen ikke har kunnet – eller måske villet – informere Kontaktrådets medlemmer tilstrækkeligt.
Vi har – via Passagerforeningens repræsentant – bedt om at få føjet en mindretalsudtalelse til den konstituering, som Rådet foretog den 4. februar 2010, hvor vi bad om at få tilføjet en »helt igennem ordentlig og juridisk uangribelig« udtalelse om valget af den »selvbestaltede formand« for Bornholms Pendlerforening til Formandskabet i Kontaktrådet.
Dette nægtede formanden/borgmesteren på mødet uden begrundelse, hvilket vi efterfølgende har fået skriftligt bekræftet. Når beslutningen den 9. december 2009 fortolkes således, har vi ikke andre udveje end også at »gøre mere ved« denne udløber af sagen.
Vi får juridisk bistand i sagen. Hvordan sagen ender, kan vi kun spå om. Men vi véd, at vi har en så god sag, at forholdene kun kan blive bedre for de bornholmske pendlere ved at sagen afklares.
Nogen vil måske spørge, om kontingentpengene nu skal gå til denne sag. Nej – det gør de ikke. Der er ikke brugt en krone af kontingentet på sagen.
Nogen vil måske også spørge, om al det besvær vil være den kamp værd. Jo da – vi kæmper jo ikke, fordi vi skal vise vores eget værd eller fordi vi har egne ambitioner, men fordi både demokratiet og de bornholmske pendleres behov skal respekteres. Vi skal ikke opnå popularitet, men skal respekteres.
De bornholmske pendlere gør en kæmpe indsats. I stedet for at stille sig op i arbejdsløshedskøen, sætter de almindeligt familieliv til side, og arbejder ovre i størstedelen af ugen og nøjes med at tilbringe en typisk lidt forlænget weekend hjemme.
Ingen anden samlet gruppe på Bornholm betaler så meget i skat som de bornholmske pendlere. Ingen har større afsavn. Derfor skal de også respekteres og have gode forhold.
Tak for ordet og fortsat god generalforsamling.
22/3 2010 – Steen Clausen, Pendlergruppen
Share