Virtuelt vælgermøde KV17

Virtuelt vælgermøde KV17

Bornholms Passagerforening har haft for vane at afholde vælgermøde med fokus på transportpolitik forud for forskellige valg. Det havde vi også planer om ifm. det forestående kommunalvalg, men det har vist sig, at den af os udvalgte dato allerede har to andre vælgermøder, så vi vil i stedet afholde et virtuelt vælgermøde.
Dette foregår på den måde, at vi vil bede om kortfattet input til tre spørgsmål fra hver af de partier/lister som har opstillet kandidater. Jeres svar vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside og medlemmerne har mulighed for at stille spørgsmål, som vi vil formidle videre til jer.
Vi håber, I er med på legen og vil i øvrigt skynde os at sige, at I både er velkommen til at videresende spørgsmålene til en partifælle eller komme med et samlet svar frem for et personligt, bare vi har jeres input senest den 16.11. kl. 16.11. – mailen er sendt til den, som står øverst på listen over kandidater, som er tilgængelig på www.brk.dk, eller til en lokalformand.
De tre spørgsmål er:
Hvad er din (partiets/listens) overordnede holdning til de transportpolitiske spørgsmål, som vedrører Bornholms Regionskommune?
Hvordan kan den kollektive transport på Bornholm optimeres?
Hvilke tre tiltag anser du som de vigtigste for via en transportpolitisk indsats at understøtte bæredygtig transport på Bornholm?

Her er svarene i den rækkefølge vi har modtaget dem:

Anne Thomas, Alternativet

1) Trafikken til og fra Bornholm er jo altafgørende for såvel turister og besøgende som for pendlere og tilflyttere. Det er hele tiden en balance mellem forskellige interesser disse grupper imellem. Derfor skal Trafikkontaktrådet fungere optimalt, med regelmæssige møder, der også har mere uformel karakter. Vi skal desuden have fremmet den trafikpolitiske debat “højere oppe i systemet”. Dvs. både i det man kalder Greater Copenhagen Area, og i EU. Vi kan have fælles interesser med en række andre regioner i EU, der har transport på tværs af landegrænser. Den samfundsbetingede transport er alt for snævert formuleret. Hvis vi kan få løst op for nogle af de gamle måder at tænke transport på, kan vi tage hul på en reel løsning af vores transportkorridorproblem igennem Sverige, vores ringe forbindelser til de øvrige Østersøregioner og i forhold til flytrafikken, der er uundværlig for et moderne erhvervsliv på Bornholm. Trafikal ligestilling er ikke kun et spørgsmål om priser, det er også et spørgsmål om adgang til transport til flere destinationer, med hyppige afgangstider, og med et bredt udvalg af transportmidler.

2) Den kollektive transport kan optimeres ved at tænke fleksibilitet ind. Man kan både forestille sig flere mindre køretøjer (i fremtiden føreløse). Men man kan på kort sigt også skel til Nordjylland og deres tanker om at samtænke privat fælleskørsel med det offentlige. Så det er nemt for Bornholmeren at få og giver kørselslejlighed.
3) Barriererne for det grønne valg skal ned. Det kræver både en udbygning af den offentlige trafik, flere ladestandere, og bedre delebils- og samkørselsordninger. Området er taget op under Bornholmermålene. Tungere og fragt kan på kortere sigt bedst løses via biogas. OG her kan vi sætte ind med forsøg. Særligt landbruget kan også have gavn af ikke at være så afhængig af den stadigt dyrere diesel. Men her spiller den teknologiske udvikling bold med den politiske satsning. Timing er alt. OG vi skal på nuværende tidspunkt først og fremmest være lydhøre for mulighederne og åbne for eksperimenter.

Carl Ilsøe, Bornholmerlisten

1.     Bornholm har vel aldrig tidligere haft bedre transportforbindelser, til-og fra Øen, end nu. Øjensynligt bliver det kun bedre i den nærmeste tid (Færge/Fly).

2.     Det er meget der pt. kan optimeres udover evt. nogle lidt senere afgange på nogle ruter med mindre man vil gøre det gratis.

3.     Hvorfor 3 tiltag? – men OK: a. Rutebusserne på Øen overgang til biogas.

b. Renovationskøretøjerne + evt. andre specialkøretøjer, overgang til biogas.

c. Evt. støtte op om at køretøjer, der kun/mest opererer på Bornholm overgår til Biogas/hybrid.


 Linda Persson, Dansk Folkeparti
1. I Dansk Folkeparti arbejdede vi for trafikal ligestilling, før det blev et begreb og det vil vi fortsætte med indtil det lykkes fuldt ud.
2. Vi tror på en telebusordning, hvor mini-busser overtager transporten ude på øen i de tidsrum hvor der ikke er mange passagerer med. Det er godt for økonomien og det er godt for miljøet. Og så ønsker vi også hybridbusser.
3. Hybridbusser og biler samt kørsel med mindre enheder når behovet ikke er til store busser.

Anders Møller, Det Konservative Folkeparti

1) Det overordnede transportpolitiske spørgsmål for Bornholm som helhed er selvsagt færgedriften og billetpriserne. Vi mener, vi skal indføre den norske model, hvor billetprisen er sat i forhold til den sammenlignelige udgift ved almindelig vejtransport – altså hvad det ville koste hvis vi kunne køre de 70 km på vej fra Ystad. Det ville selvsagt indebære et vist statstilskud, men omvendt kan billetprisen subsidieres ganske betragteligt i mange år set i forhold til udgiften til etablering af 70 km motorvej. Endnu en bekymring er kommet til i forbindelse med Molsliniens overtagelse af færgedriften fra september næste år: Med den udmeldte prisstruktur vil transportudgifter for bornholmske virksomheder stige betragteligt, anslået kr. 200.000,- for en mindre/mellemstor virksomhed, hvilket de reelt ikke har råd til.

2) BAT og øens kollektive trafik er en af valgkampens konservative mærkesager. For det første ser vi gerne zone-inddelingen forenklet til 2 zoner, en by-zone omkring Rønne – og en ø-zone. På sigt ønsker vi at BAT i stedet for de nuværende hel- eller halvtomme store dieselslugende skrumler betjener øen med små el- eller brintdrevne førerløse busser i hyppig drift. Og dette gerne gratis.

3) Svaret herpå ligger dels i det forhold at man må håbe at de nye færger er mere energivenlige mht. deres brændstofforbrug end de nuværende. Her bør Regionskommunen/staten lægge et vedvarende pres på rederiet således at færgerne til hver en tid er teknologisk up-to-date. I denne forbindelse kunne man se på overfartstiden – er det sådan at en mindre stigning fra f.eks 80 til 90 min ville betyde en mærkbar reduktion i brændstofforbrug/CO2-udledning?. De små førerløse energivenlige busser er også en vigtig del i denne strategi og bliver den offentlige transport gjort gratis og tilpas hyppig vil det trække passagerer over fra den private biltrafik og dermed understøtte en bæredygtig udvikling.


Bente Johansen, Radikale Venstre

1. Radikale Venstre mener at Bornholmerne skal ligestilles med resten af Danmark, Færgerne er vores motorvej. Vi mener også, at Bornholm har stor interesse i vores transportveje gennem Sverige, så her skal vi sørge for at være på banen, når vi får mulighed for det. Vi mener også at Flytrafikken kan betragtes som samfundsbetinget, fordi hurtig transport også på dage med is eller blæsevejr er en betingelse i et moderne samfund. Vi mener at vejen hen imod CO2 neutralitet går gennem transport, så det bør være et mål at få en mere bæredygtig transport på alle områder på Bornholm.
2. Gratis busser ville være et rigtig godt tiltag. Det ville betyde at mange familier kunne nøjes med en bil og vores unge mennesker ville kunne benytte alle tilbud på hele øen. Det er beregnet at det vil koste 5 millioner, mon ikke der også vil være afledte indtægter ved det. Delebilsordninger og teletaxaer en anden måde at optimerer den kollektive transport på.
3. a. Nedsættelse af el afgifterne kunne gøre det muligt for Bornholm at blive test ø for forskellige nye former for el biler og busser. Her kunne et frikommune forsøg være en mulig løsning, mens vi venter på en general nedsættelse af el afgifterne.
b. Det er vigtigt at vi får afklaret situationen for persontransport gennem Sverige nu når IC toget er nedlagt.
c.Lettere adgang til kollektiv transport.

Leif Olsen, SF

1: Den overordnede holdning til den regionale trafikbetjening er, at vi fortsat skal arbejde for ligestilling med resten af landet.
2: På Bornholm skal den kollektive trafik forbedres igennem mere fleksible løsninger. Det vil kræve indkøb af nye – til dels mindre – busser, som både kan sættes ind ved spidsbelastninger, men som også kan betjene ruterne i perioder med få passager.
Dernæst bør det i den kommende periode undersøges, om man – evt. i samarbejde med private – kan gøre betjeningen i ydertidspunkter endnu mere fleksible via fx en ‘bestillings-app’ eller lignende.
3:
a: øget fleksibilitet
b: lavere miljø- og klimabelastning
c: et system for bornholmerne så man kan bo på hele øen.

Benyt kommentarfeltet forneden, hvis du ønsker at kommentere, stille yderligere spørgsmål til kandidaterne eller give udtryk for dine egne prioriteringer. Dette er en modereret debat, dvs. at indlæggene skal godkendes af en administrator, før de bliver synlige. Kandidaterne må også gerne blande sig her. De kandidater, som endnu ikke har udnytte deres taletid, må også stadig gerne indsende deres input til de tre spørgsmål, de vil blive tilføjet her på siden.

Godt valg til alle!Nye indlæg

Generalforsamling 2020

Bornholms Passagerforening afvikler den fra foråret udskudte generalforsamling fredag, den 9. oktober 2020 kl. 19 i salen på Rønne bibliotek.

Den 20. april havde vi planlagt årets generalforsamling, men måtte udsætte denne grundet corona-situationen og det gældende forsamlingsforbud. Vi har holdt skarpt øje med udviklingen, men har også været nødt til at finde en dato, som passede til bestyrelsens øvrige aktiviteter. Grundet de fortsatte restriktioner bliver det alene generalforsamlingen i hht. den i vedtægterne beskrevne dagsorden. Vi afventer bedre tider ift. at invitere vores samarbejdspartnere til at være med og opdatere os om deres virke.

Det vil kun være adgang for medlemmer som har registreret sig på forhånd og der vil være et begrænset antal pladser. Vi har noteret os, at de regler, som trådte i kraft den 26.9. tillader, at der fortsat kan afvikles arrangementer med op til 500 personer, såfremt man overvejende sidder ned i retning mod en scene eller lignende. Dette har vi mulighed for og vil i øvrigt sikre at generalforsamlingen afvikles trygt for alle deltagere.

Registrering skal ske senest den 6.10. kl. 19 på dette link: https://2626.foreninglet.dk/memberportal/teamenrollment/index/54003

Husk venligst myndighedernes anbefalinger mht. smitteforebyggelse, og undlad at møde op, såfremt du har symptomer, husk at melde afbud, hvis du alligevel ikke kan komme.

Der oprettes venteliste og man modtager mail, hvis man bliver rykket op fra ventelisten. Af hensyn til evt. smitteopsporing, skal mail og telefonnummer oplyses.

Vel mødt! – Vi håber at se mange medlemmer trods omstændighederne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

  1. Virtuelt vælgermøde for FV19 er nu igangsat 1 svar
  2. Generalforsamlingen 2019 Skriv et svar
  3. Bestyrelsen har konstitueret sig 2 svar
  4. Indkaldelse til generalforsamling 2018 Skriv et svar
  5. DAT holder januar-udsalg + nyt tiltag for studerende og pensionister Skriv et svar
  6. I øjenhøjdemøde med Bornholmslinjen finder sted den 18.1.18 kl. 18.30 3 svar
  7. Vinterdæk i Sverige påbudt fra 1.12.-31.3. Skriv et svar
  8. Virtuelt vælgermøde er nu online 2 svar
  9. CPH Pendlernyhedsbrev Skriv et svar