Regeringens nye luftfartstrategi

Kommentar til regeringens nye luftfartstrategi, offentliggjort den 3. juli 2017:

 

Bornholms Passagerforening hilser regeringens nye luftfartsstrategi velkommen. Gode, stabile flyforbindelser er alt afgørende for de trafikale forbindelser mellem Bornholm og omverdenen og det er derfor vigtigt, at regeringen sikrer optimale rammevilkår for den danske luftfart.

Passagerforeningen har aktivt taget del i processen af udformningen af strategien og har således deltaget i den af transportudvalgets arrangerede høring på Christiansborg i december 2016, den konference, som Københavns Lufthavne A/S (CPH) stod for samme sted i februar, samt CPHs interessentinddragelsesseminar i Bornholms Lufthavn ligeledes i februar. I denne forbindelse har vi givet udtryk for, behovet for en mere retfærdig takstpolitik i CPH, som tilgodeser indenrigspassagererne. Bornholm har brug for et økonomisk bæredygtigt flyselskab til at betjene ruten, og det kan ikke nytte noget, at en takstpolitik undergraver denne mulighed. Vi har tidligere desuden udtrykt tvivl omkring at indenrigsflyvningen vil kunne være et særligt attraktivt tilbud for udenlandske turister, når de besøger Danmark, men anerkendte, at der er behov for at synliggøre indenrigsflyvningen, især hvis der skal ske en fortsat vækst i passagertallet på indenrigsruterne. Desuden har vi gjort opmærksom på, at de skattemæssige forhold for flypendlere repræsenterer en hæmsko, og at mere hensigtsmæssige fradragsregler kunne bidrage til øget indenrigsflyvning.

Konkret har vi følgende kommentarer til luftfartsstrategiens fokusområder:

Passagergrundlaget og kapaciteten – her noterer vi os især, at strategien udtrykkeligt nævner behovet for kort ventetid i sikkerhedskontrollen og fremhæver behovet for især indenrigsrejsende her. Det giver os tryghed for, at den særlige adgangsvej, som vi – sammen med pendlerforeningen SK-AAL fra Aalborg – har kæmpet så hårdt for, er kommet for at blive.

Arbejdskraft – det er glædeligt, at der sættes fokus på antal aspiranter på pilotuddannelsen, selvom selve teksten ikke giver håb om, at staten vil involvere sig i uddannelsen af piloter; noget som ellers kunne bidrage til flyselskabernes forbedrede konkurrencevilkår.

Takster og afgifter – vi bemærker især, at regeringen med sin strategi italesætter den samfundsbegrundede del af luftfartstrafikken og vi imødeser kommende takstnedsættelser, som er afgørende for at der kan flyves til Bornholm til priser, som er til at betale og som giver et økonomiske bæredygtigt grundlag for vores flyrute til CPH.

Trafikale rammer – vi anser p.t. ikke den service vi oplever i Bornholms Lufthavn (RNN) som utilfredsstillende, der er kort mødetid, sjælden ventetid og vi sætter pris på, at vi kan ved at sikkerhedskontrollen er helt på højde med de internationale standarder, gå direkte videre til evt. udenrigsfly, når vi skal skifte i CPH.

Markedsføring og myndighedsstøtte – som også nævnt indledningsvis, så hilser vi tiltag, som øger synligheden omkring mulighederne for indenrigsflyvningen velkommen; en balanceret kapacitetsudnyttelse bidrager til høj frekvens og rimelige priser til dem af vores medlemmer, som rejser hyppigt, såvel som dem, som anser flyet som et godt alternativ til færge og offentlig transport.

Så alt i alt er vi meget positive stemte i forhold til den retning der hermed peges på, vi havde dog gerne set, at luftfarten blev anerkendt som kollektiv transportform og dermed øgede muligheder for offentlige støtte, samt at der blev sat fokus på skatteforholdene for flypendlerne.

Ved spørgsmål kontakt:

Formand Ann Hartl, tlf. 40 68 48 88, eller e-mail: annhartl@hotmail.com

Regeringens nye luftfartstrategi

FacebookGoogle+TwitterLinkedInShare

Bestyrelsen har konstitueret sig

På sit møde igår, fredag, den 5.5.2017, har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand – Ann Hartl

Næstformand – Preben Madsen

Sekretær – Martin Green

Bestyrelsesmedlemmer: Charlotte Graungaard Falkvard, Jesper Tranberg, Preben Paulsen

Suppelanter: Preben Holm (pendlergruppen), Torsten Sletskov, Inge Vang

FacebookGoogle+TwitterLinkedInShare

Lodtrækning ifm. generalforsamlingen

Ifm. generalforsamlingen udloddede Bornholmerflyet / DAT traditionen tro et antal gavekort til to flyrejser på hvert gavekort. Der var tre gavekort til København, samt et til hhv. Aalborg og Billund.

Følgende har vundet:

Jytte Bræstrup Karlsen

Jens Erik Jensen

Gertrud Hauch-Fausbøll

Henning Bender

Poul Hviid.

Gevinsten afhentes hos DAT i Bornholms Lufthavn. Vinderne har fået direkte besked og instruks om, hvordan gavekortet afhentes.

Tillykke til vinderne og tak fordi I kom og var med til generalforsamlingen.

banner_Bornpass_

FacebookGoogle+TwitterLinkedInShare

Tillykke med Bornholmerflyets fem årsdag

Bornholms Passagerforening og Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening ønsker DAT tillykke med Bornholmerflyets fem års fødselsdag i dag. Da Cimber Sterling indgav konkursbegæring den 3.5.2012 kl. 06.30 ved retten i Sønderborg var mange af vores medlemmer på vej til Bornholms Lufthavn for at flyve til København for at varetage deres arbejde, ligesom så mange andre dage før. Flyet afgik fra Bornholm, selvom selskabet reelt på det tidspunkt var konkurs. Efterfølgende blev flyet fjernparkeret og langsom gik realiteten op for passagererne og udfordringerne meldte sig – en dag de sjældent vil glemme.

Mange af vores medlemmer havde penge i klemme, nogle endda rigtig mange penge. Heldigvis trådte DAT til med ultrakort varsel og kunne flyve passagerer hjem samme dag om aftenen. Bornholms Passagerforening og Pendlergruppen har fra første dag samarbejdet med DAT om Bornholmerflyet og vi ser frem til mange gode år sammen endnu. Bornholm har brug for en fast og stabil flyrute til især København. Vi støtter derfor selskabet i forsøget på at finde en bedre løsning på de forhøjede afgifter i Københavns Lufthavn, som blev pålagt efter indenrigsterminalen blev lukket for to år siden. Rimelige billetpriser og høj frekvens er nøgleordene, for at støtte den bornholmske samfundsudvikling.

Fil 03-05-2017 08.25.01Bornholmerflyet 5 år

FacebookGoogle+TwitterLinkedInShare

Glædeligt at ID-kontrollen bliver ophævet

Det er glædeligt, at ID-kontrollen mellem Danmark og Sverige nu bliver ophævet. Det bliver en stor lettelse for rejsende mellem Bornholm og resten af Danmark, når der ikke længere skal kontrolleres ID forud for rejsen i Danmark. Dette hjælper dem, der rejser med tog mellem København H og CPH Lufthavn, da det må forventes at både frekvens på Øresundstogene kommer tilbage til det normale, og at adgangsforholdene på CPH Lufthavn bliver forbedret snarest.
 
Dog er det alene transportøransvaret, som ophæves, og dermed skal der ikke længere foretages ID-kontrol på hovedbanegården og ved spor 1 i lufthavnen. Derimod vil der fortsat være grænsekontrol, og man skal derfor fortsat medbringe legitimation, når man rejser mellem Danmark og Sverige – dvs. at bornholmerne fortsat skal kunne legitimere sig på vej igennem Sverige.

Transportministeriets nyhed om ophævelse af transportøransvar

Nyhed på TV2Bornholm

FacebookGoogle+TwitterLinkedInShare

Køreplan for afvikling af generalforsamlingen

Køreplan for afvikling af den ordinære generalforsamling efter genoptagelse, fredag, den 28.4.2017

Fra kl. 18.30 – ankommende medlemmer registreres, herunder evt. fuldmagter; adgangssedler udleveres, som identificerer antal stemmeberettigede og fuldmagter.
Kl. 19.00 der bydes velkommen i salen
Dirigenten vælges og meddeler at generalforsamlingen genoptages og orienterer om det resterende forløb for aftenen/valghandlingen.
Der resterer tre punkter på dagsordenen:
7) Valg til bestyrelsen
8) Valg af revisor
9) Eventuelt
Dirigenten konstaterer, at der er mødt xx antal stemmeberettigede medlemmer og yy antal fuldmagter.
Der vælges tre stemmetæller

Punkt 7. Valg til bestyrelsen

Navnene på kandidaterne vil fremgå af en Powerpoint slide.:
På valg er:
Niclas Fick, modtager ikke genvalg
Preben Madsen, modtager genvalg – Preben Madsen indtrådte fra en suppleantplads på en ét-årig post, Preben Madsen modtager genvalg for den ét-årige post, som genbesættes efter Ianto Gerdes’ udtræden.
Der skal vælges derudover to medlemmer for to år, bestyrelsen foreslår:
Charlotte Graungaard Falkvard
Preben Paulsen.
Evt. navne på personer, som ønsker at opstille på selve generalforsamlingen tilføjes.
Dernæst skal der ske valg til suppleanter til bestyrelsen:
Suppleanter vælges for ét år ad gangen:
                             Bestyrelsen foreslår:
                             Torsten Sletskov
                             Inge Vang
Evt. navne på personer, som ønsker at opstille på selve generalforsamlingen tilføjes.
Stemmesedler indsamles og der tælles stemmer.
Resultatet meddeles.

Punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. vedtægterne (1-årig-valgperiode)

Bestyrelsens forslag til valg af revisor: Steen Grønnegaard; suppleant: Jan Harvest

Punkt 9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Bornholms Passagerforening
Ann Hartl
Formand
Se i øvrigt her vedr. fuldmagter: http://www.bornpass.dk/?p=3990
FacebookGoogle+TwitterLinkedInShare

Kommentar til debatten i medierne fra bestyrelsen

Forud for genoptagelsen af generalforsamlingen har bestyrelsen i Bornholms Passagerforening fulgt debatten i pressen og svaret på medlemmers henvendelser i forlængelse af, at dirigenten suspenderede den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen ønsker i forlængelse af denne debat at præcisere følgende over for medlemmerne og pressen:

Vi
har valgt at kommunikere via foreningens hjemmeside og pressen, da vi ikke finder det tidligere medlemssystem anvendeligt.
Bestyrelsen er i gang med at forberede et nyt medlemssystem, og såfremt bestyrelsen forsat har mandat, så vil dette nye system afløse det gamle snarest efter generalforsamlingen er afsluttet.
FacebookGoogle+TwitterLinkedInShare

Maksimumskapacitet og fri prisdannelse

I forbindelse med vores arbejde med at gennemgå den kontrakt, som er indgået mellem transportministeriet og Mols-Linien A/S, har vi i løbet af efteråret/vinteren fået stor hjælp af den tidligere formand for Passagerforening, Bjørn Carlsen. En af de ting, som blev identificeret som problematisk, var det faktum, at maksimumkapaciteten var blevet sænket fra de nuværende 10.000 passagerer til kun 9.000 på maksimumkapacitetdage. Som oplægsholderen forud for generalforsamlingen den 31.3., Lene Feldthus Andersen fra Center for Regional- og Turismeforskning, fint demonstrerede, så kan vi forvente, at der med de væsentlige prissænkninger, vi kommer til at opleve fra 1.9.2018, vil der komme et trafikspring, som vil betyde, at væsentlig flere vil ønske at rejse. Der er derfor behov for yderligere kapacitet, hvis den øgede efterspørgsel skal efterkommes. Tillige med, så giver prisstrukturen mulighed for, at prisdannelsen bliver frigivet, når der sælges billetter udover de 9.000 passagerer. Svaret fra ministeriet giver ikke umiddelbar anledning til bekymring, men hele denne problemstilling er noget som vi ser som en af de vigtigste opgaver for Passagerforeningen fremadrettet – herunder et grundigt eftersyn af prisstrukturen. Vi arbejder fortsat for en simpel prisstruktur, som sikrer bornholmerne den samme lave pris efter landevejsprincippet, uanset tid på året, ugen eller dagen.

Herunder svaret fra ministeriet:

Fra: TRM Michael Thumand [mailto:mth@TRM.dk]
Sendt: 14. februar 2017 16:11
Til: Bjørn Carlsen
Emne: Til Bjørn Carlsen – Sejlads i fri trafik (Id nr.: 228046)

Kære Bjørn Carlsen

Du har telefonisk stillet Transport-, Bygnings- og Boligministeriet følgende spørgsmål:

  1. Er det korrekt, at Mols-Linien ikke er forpligtet til at sejle med flere passagerer, end dem der skal til for at opfylde minimumskravene.
  2. Kan Mols-Linien selv fastsætte billetprisen for passagerer og biler, der transporteres udover kontraktens krav, herunder i fri trafik?

Som svar på spørgsmål 1 bemærkes, at kapacitetskravene i kontrakten fungerer på den måde, at Mols-Linien skal have kapacitet til mindst det antal passagerer, personbilenheder og høje dækmeter, der fremgår af kontrakten. Kapaciteten afhænger af, hvilken rute og kapacitetsdagstype der er tale om. I øvrigt agter Mols-Linien som bekendt at udvide passagerkapaciteten på hurtigfærgerne.

Til dit spørgsmål 2 kan det oplyses, at spørgsmålet ikke hidtil har været aktuelt. Udgangspunktet er dog, at Mols-Linien selv kan fastsætte billetpriser og vilkår for fri trafik, altså for sejlads, der ikke er omfattet af kontrakten.

Kontrakten rummer dog mulighed for, at ”løfte” sådanne overfarter ind under kontrakten (herunder kontraktens bestemmelser om billetpris). Eksempelvis giver kontrakten i ydelsesspecifikations pkt. 2.2.1 mulighed for at flytte op til 200 dobbeltture, såfremt kontaktrådet og Mols-Linien kan blive enige herom. På den måde kan der flyttes dobbeltture fra dage med lav efterspørgsel til dage med stor efterspørgsel og dermed give en bedre kapacitetsudnyttelse.

 

Venlig hilsen

Michael Thumand

Specialkonsulent

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Ministry of Transport, Building, and Housing

Lov- og Kontraktkontoret

Frederiksholms Kanal 27 F

DK-1220 København K

Telefon +45 22795580

mth@trm.dk

www.trm.dk

 

FacebookGoogle+TwitterLinkedInShare

Orientering fra bestyrelsen i Bornholms Passagerforening til medlemmerne

Om forløbet på generalforsamlingen den 31/3-2017.

Årsagen til at bestyrelsen ønskede at suspendere GF var, at der var uenighed blandt de fremmødte hvor vidt der kunne afgives stemmer ved fuldmagt eller ej. Der var opbakning blandt de fremmødte til at suspendere generalforsamlingen. Som bestyrelse er vi forpligtet til at følge foreningens vedtægter. Derfor vil bestyrelsen søge afklaring af om der ved foreningens generalforsamling kan afgives stemmer ved fuldmagt. Dette vil ske inden genoptagelse af generalforsamlingen.

En bestyrelses skal søge at lede foreningen til dens bedste ve og vel. Det drejer sig både om den daglige drift mellem bestyrelsesmøder og i forhold til tiltag, der kan fremme arbejdet i bestyrelsen og foreningen. De bestyrelsesmedlemmer, der er blevet på deres poster har haft et godt samarbejde.

Bestyrelsen konstaterer, at ingen af de fremmødte rejste kritik af beretningen. Heriblandt de 3, der har kritiseret bestyrelsen i medierne efterfølgende.

Foreningen har informeret om aktiviteter og indsatser løbende til pressen og på hjemmesiden, som del af forsøg med en anden informations- og pressestrategi. Bestyrelsen har i et stykke tid arbejdet med et nyt og mere enkelt medlemssystem. Dette system skal afløse det tidligere system.
Vi opfordrer medlemmerne til at holde sig orienteret på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen har overholdt vedtægterne i forhold til indkaldelse af medlemmer til generalforsamling på foreningens hjemmeside, i Bornholms Tidende og i Rytterknægten. Medlemmerne er også blevet informeret om fornyelse af medlemskab for 2017. På hjemmesiden har følgende været annonceret fra den 16/3-17 :

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Posted on 16. marts 2017 by Webmaster

Bornholms Passagerforening indkalder til ordinær generalforsamling fredag, den 31.3.2017 kl. 19-22 på Rønne Bibliotek Dagsorden iflg. vedtægterne. Inden selve generalforsamling vil direktør Lene Feldthus Andersen, CRT, fortælle om trafikal ligestilling og lavere færgetaksters betydning for Bornholm. Alle er velkomne. Kun medlemmer, som har betalt kontingent/er kontingentfrie er stemmeberettiget. Vel mødt!

Kontingentet for 2017

Posted on 16. marts 2017 by Webmaster

Kontingentet for 2017 er fastsat til kr. 50. For at kunne være stemmeberettiget ved generalforsamling og benytte foreningens tilbud samt deltage i evt. lodtrækninger, skal kontingentbetalingen eller kontingentfrihed (gratis medlemskab ell. livsvarigt medlemskab) kunne dokumenteres. Kontingent kan alene indbetales til foreningens bankkonto ved alm. bankoverførsel og under angivelse af medlemsnummer. Der kan alene betales for et år ad gangen, dog kan medlemmer, som er fyldt 75 år opnå livsvarigt medlemskab, når de indbetaler kr. 250 – samtidigt skal ønske om livsvarigt medlemskab angives sammen med fødselsdato. Der kan alene betales for indeværende kalenderår. Ønsker man at forny sit kontingent skal dette ske efter den 1. januar i et år og inden evt. tilbud m.v. benyttes. Betales kontingentet ikke, fortsætter medlemskabet. Medlemmet skal aktivt melde sig ud for at afslutte medlemskabet. Bankoplysningerne er som følger: Reg. nr. 0650 Konto nr. 0564554049

Alle er velkomne. Kun medlemmer, som har betalt kontingent/er kontingentfrie er stemmeberettiget. Vel mødt!

—————————————————————————————————-

Der vil hurtigst muligt blive indkaldt til genoptagelse af generalforsamlingen.

Mvh Bestyrelsen i Bornholms Passagerforening.

Herunder bestyrelsens beretning:

31-03-2017 Bestyrelsens beretning
Generalforsamling2017 

Bestyrelsens medlemmer:

Ann Hartl (formand)

Niclas Fick (næstformand)

Jesper Tranberg

Steen Clausen (pendler)

Preben Madsen

Beretning for bestyrelsens virke i Bornholms Passagerforening 2016/17

”Ikke al forandring er vækst, ikke al bevægelse er fremad.”

– Ellen Glasgow, amerikansk forfatter.

Ved generalforsamlingen den 12. marts 2016 gik Bjørn Carlsen fra borde efter sit mangeårige virke som bestyrelsesmedlem og formand i Bornholms Passagerforening og den nye bestyrelse konstituerede sig samme aften med Ann Hartl som formand og Anne Thomas som næstformand.

Færgetransporten

Ny færgekontrakt

Den 18. april blev det klart, at der var indkommet to bud på den samfundsbegrundede del af sejladsen på Bornholm og den 10. maj blev det offentliggjort, at Mols-Linien havde vundet udbuddet med en prisnedsættelse på de maksimale gennemsnitspriser på godt 50% (51,15%), en prisnedsættelse, som lå ca. 6 procentpoint over den af Færgen tilbudte. Vi får dermed væsentlige prisnedsættelser, men det er fortsat på de maksimale gennemsnitspriser og dermed et meget komplekst og uigennemskueligt prissystem.

Mols-Linien

Vi opnåede hurtigt kontakt med ledelsen i Mols-Linien og har i 2016 holdt to møder med selskabets ledelse – det første blev, på baggrund af Mols-Liniens ønske ikke omtalt videre, men fandt sted allerede under Folkemødet med daværende direktør Søren Jespersen og selskabets økonomidirektør Poul Jacobsen. Grunden til at Mols-Linien ønskede at holde lav profil, var at kontrakten endnu ikke var skrevet under på dette tidspunkt. I september kom Mols-Linien på det første officielle besøg og holdt møder med de forskellige interessenter, herunder Passagerforening. På dette møde kunne vi bl.a. præsentere Mols-Liniens ledelse for de tal, som vi havde modtaget af Bornholmerbussens direktør, Jørgen Andersen, som viste behov for yderligere kapacitet til landgangspassagerer/passagerer som ikke selv rejser med bil. Selvom Mols-Linien var sikre på, at flere passagerer ville rejse med egen bil, når man kunne få en bil+5 billet til kr. 199, så lykkedes det alligevel at få selskabets ledelse overbevist om, at passagerkapaciteten bør udvides, hvilket blev meddelt senere på året, kommer til at ske. Vi ser det som vores fortsat vigtigste opgave, at tale de bornholmske passagerers sag over for det nye rederi, herunder sikre de bedst mulige forhold.

Samarbejdet med Færgen

Vi fortsætter at arbejde med Færgen frem til den 31.8.2018. Vi har afholdt fem møder med Færgen, herunder et i øjenhøjdemøde den 16.9. Det er tydeligt, at Færgen ikke havde en plan B og dermed var – og fortsat er – udfordret på overgangen fra at være et stort rederi, med mange ansatte til at blive et mindre rederi, godt nok med fortsat fire ruter ud af de nuværende syv, dog med væsentlig færre passagerer, biler og gods. I sin reorganisation har Færgen bl.a. meddelt, at man reducerer den mere langsigtede indsats med markedsføring af Bornholm. Tillige med har selskabet for nyligt skiftet bookingsystem, fra et skræddersyet system til en hyldevare og dette har desværre også betydet, at den rabatordning, som Passagerforeningens medlemmer har nydt godt af i en del år er forsvundet. Vi har håb om, at der kommer en ny aftale, men den er endnu ikke kommet på plads. Færgen forsikrer os også om, at de indtil det sidste vil have fokus på at kundebetjeningen udføres tilfredsstillende, og det vil vi selvfølgelig holde dem op på.

Samarbejdet med ministeriet

Vi ser transportministeriet som vores primære samarbejdspartner, men har også rettet henvendelse til andre ministerier (og udvalg), herunder landdistriktsudvalget (indenrigsministeriet) og skatteministeren (pendlerne).

Når det gælder transportministeriet, så er det vigtigt for os, at vi skelner mellem driftsafvikling og at passagererne bliver tilgodeset (samarbejdet med færgeselskabet) og udbudsvilkårene og kontrakten. Hvad dette angår, har vi igennem året flere gange påpeget over for ministeriet, at der rum til forbedring. Mærkesagerne er fortsat:

  • Prisstrukturen – prisnedsættelser til alle og reel indførelse af landevejsprincippet for alle samfundsbegrundede rejser til og fra Bornholm (helst så vi flytrafikken inkluderet heri) + den problematiske maksimums kapacitet (med fri prisdannelse herefter)
  • Tydeliggørelse af hvad samfundsbegrundet transport er – der har i indeværende udbud været fokus på at gøre det kommercielt attraktivt at byde ind på ruterne, men det går ud over det samfundsbegrundede og dermed, hvorfor staten skal yde støtte til transporten
  • Gennemgang af kontrakten – vi fortsætter vores arbejde med at gennemgå kontrakten for at sikre os, at denne er utvetydig og i overensstemmelse med forligsteksten

Øvrige samarbejder

Vi har en bred kontaktflade igennem vores arbejde i Trafikkontaktrådet, herunder til turismens repræsentanter, havnene samt rådgivere.

Grænsekontrol

Som man har kunnet frygte igennem en lang periode, så blev det i januar 2016 en realitet, at Sverige indførte grænsekontrol, hvilket påvirker transporten til og fra Bornholm. ICBornholm var indstillet i en periode og erstattet af togbusser. Grænsekontrollen er blevet forlænget flere gange og er altså fortsat i skrivende stund en kendsgerning. Passagerforeningen har gang på gang påpeget de mange grænsehindringer, som findes mellem Danmark og Sverige, og som potentielt gør det svært at skulle rejse igennem et andet land for at komme til landets hovedstad. Vi har flere gange påpeget dette overfor de berørte ministerier. Senest ifm. udfordringer omkring ICBornholm.

ICBornholm

Toget kører stadig, selvom der har hersket stor usikkerhed omkring togtrafikkens afvikling på strækningen igennem hele året. Faktum er, at ICBornholm er en del af DSBs kontrakt, som gælder for perioden 2015-2025 og at det er kontraktligt bestemt, at DSB fortsætter med at betjene strækningen i hele kontraktperioden, medmindre dette opsiges – opsigelsesvarslet er på et år pr. 31.12. Der er fortsat problemer med at bestille billetter til ICBornholm bl.a. på DSBs hjemmeside. Efter vores henvendelse til ministeren vedr. den manglende inddragelse ifm. ændring i standsningsplanen for ICBornholm fra december 2016 har DSB dog fået en påtale og er blevet noget mere bevidste omkring, at Passagerforeningen bør orienteres. Vi kunne nu også godt tænke os at blive hørt.

Flytransport

Luftfartsstrategi

Regeringen arbejder med en luftfartstrategi og Passagerforeningen har aktivt deltaget i arbejdet med dette som en bornholmsk repræsentant, herunder deltaget i høringer, møder og konferencer.

Samarbejdet med CPH

Op til og lige efter lukningen af indenrigsterminalen i marts 2015 var det svært for Passagerforeningen at komme i kontakt med Københavns Lufthavne og at få gehør for vores synspunkter. Heldigvis er samarbejdet og lydhørheden væsentligt forbedret siden. Lufthavnen indbyder til tre-fire årlige møder i det såkaldte pendlerforum, som vi deltager i på lige fod med andre flypendler-foreninger fra Jylland. I sensommeren var vi inviteret til at gennemgå adgangsvejen på det der hedder ’airside’, altså det område, som ligger efter sikkerhedskontrollen og drøfte, hvordan adgangen for indenrigspassagerer kan forbedres. Desværre oplever især de passagerer, som ikke rejser så tit, at der er store afstande, som skal tilbagelægges. Informationen om muligheden for assistance er stadig ikke klart og tydeligt nok; men her er bestillingen flyttet fra lufthavnen over til flyselskabet, og skal således bestilles sammen med billetten.

Indenrigssporet

Heldigvis er ventetiderne i sikkerhedskontrollen blevet afløst af et velfungerende indenrigsspor. Den 28.10. åbnede lufthavnen således adgang til CPH Express sporet for alle indenrigspassagerer; et længe ventet tiltag, som Passagerforeningens arbejde ikke har været uden betydning for.

Vores fokus på samarbejdet med lufthavnen er fortsat på en optimering af passageroplevelsen hele vejen igennem lufthavnen.

Samarbejdet med DAT

På de overordnede linjer, har vi en interesse i, at afgifterne i CPH kommer tilbage på det niveau, de havde inden indenrigsterminalen blev lukket. DAT absorberede denne merudgift bl.a. ved stramme op på billetregler, aldersgrænser og muligheden for at benytte CPH Express-adgangen. Det er vigtigt for Bornholm, at vi har et økonomisk sundt flyselskab.

Vores fokus er på billetpriser, herunder pendlerpriser, rettighed og frekvens. Der er ingen tvivl, at etablering af en egen rute på Midtjylland (KRP) har flyttet noget af fokus fra Bornholm og har haft indflydelse på trafikprogrammet på RNN, ikke til alles udelte glæde. Det er lidt ligesom når enebarnet får en lillesøster, som lige pludselig får større opmærksomhed end en selv.

Billundruten er af perifer interesse i vores arbejde, men det glæder os, at det er hensigten at gøre denne til en helårsrute med ugentlige afgange i alle årets 52 uger på sigt.

Transportforhold på Bornholm

I løbet af året fik vi sat fokus på stoppestedsforhold, bl.a. med udgangspunkt i nogle uhensigtsmæssige forhold i Rønnes udkant. Dette blev også taget op over for BAT ifm. brugerrådsmøde, som vi deltog i sidst i november.

Interne anliggender

Al forandring er svær og ting tager tid. Når man skal overtage en forening efter en ildsjæl, som har brugt mange timer hver dag, hver uge året rundt, så er det svært at løfte arven.

Medlemsdatabase og -kommunikation

Det har været en stor udfordring at få medlemsdatabasen tilpasset på en sådan måde, at processerne kunne automatiseres, og vi er heller ikke i mål endnu. Der er håb forude, at vi i løbet af 2017 vil kunne få overført vores medlemsdata til et nyt system, således at vi kan automatisere både udsendelse af nyhedsmails og opkrævninger, og vi håber, at vi snart bliver klar. Der er ydet en stor indsats for at få registreret alle årets indbetalinger (for 2016), men der er endnu ikke udsendt opkrævninger for 2017. Vi har desuden valgt, at kommunikere via hjemmesiden, samt benyttet foreningens facebookgruppe aktivt. Vi vil fremadrettet arbejde videre med disse to medier, kombineret med nyhedsmails.

Bestyrelsen

Det har ikke været nemt at finde fælles fodslag i bestyrelsen. En stor tak skal lyde til dem, der forlod bestyrelsen i årets løb for deres indsats. En endnu større tak til dem, som forlader bestyrelsen i dag. Fokus for 2017/18 er at finde et niveau for samarbejdet, hvor vi kan fortsætte foreningens vigtige arbejde og opnå resultater i fællesskab.

 

 

 

FacebookGoogle+TwitterLinkedInShare