Transportkorridor – eneste løsning

Lige så længe bornholmerne har kunnet rejse via Sverige, har det skabt problemer for de svenske toldmyndigheder.
På det seneste har vi oplysninger om, at passagerer i Bornholmebussen bliver taget ud af bussen, fordi de tilsyneladende medbringer narkotiske stoffer i bussen. Der er absolut ikke noget galt i, at man tager enkeltpersoner ud, som ikke overholder loven, når blot bussen med alle de sagesløse passagerer får lov til at fortsætte til Ystad og nå den planlagte færgeafgang.
Tidligere på året holdt de svenske toldmyndigheder busser tilbage, så passagererne ikke nåede den planlagte færgeafgang. Jørgen Andersen fra Bornholmerbussen henvendte sig til de svenske toldmyndigheder og vi henvendte os til daværende minister for nordisk samarbejde, Karen Ellemann.
Det er virkelig glædeligt, at hendes efterfølger, Manu Sareen, har taget sagen op og vil forsøge at få lempet generne for transitrejsende.
Der findes fortsat over 70 transithindringer. Reglerne – ikke mindst på medicinområdet – bliver overtrådt; ellers ville det nærmest være umuligt at rejse via Sverige. Hvem kan f.eks. sige sig fri for at have haft et glas Kodimagnyler med gennem Sverige. Men de står i skrivende stund stadig på listen over den medicin, der skal medbringes pillepas for. Pillepas gælder kun i 30 dage.
Hvor gode hensigterne end måtte være, er det nok umuligt at få fjernet de godt og vel 70 restriktioner. I stedet bør der arbejdes på at få en transportkorridor. Derfor slutter vi også vores brev til ministeren af med følgende:
»Med den nuværende rutestruktur er der kun en mulighed for at undgå disse besværligheder/urimeligheder. Det er, at der snarest muligt etableres en transportkorridor gennem Sverige. Det både håber og tror vi, at De vil medvirke til etableres inden for en relativ kort periode.«
Vi véd også, at de 2 folketingsmedlemmer for Bornholm arbejder for samme løsning.

Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
27. december 2011
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø

Share

Dom om flypassagerers rettigheder

Den 19/11 2009 afsagde EF-Domstolen *) en afgørende, »bagvedliggende« dom om fortolkning af erstatning til passagerer ved forsinket ankomst i henhold til EF-forordningen (nr. 261/2004) om luftfartspassagerers rettigheder.
Når vi betegner dommen som »bagvedliggende« skyldes det, at der var tale om dom i en præjudiciel sag. I Domstolens pressemeddelelse hedder det derfor bl.a.:
»Domstolen træffer ikke afgørelse i den nationale sag. Det tilkommer den nationale domstol at træffe afgørelse i sagen i overensstemmelse med Domstolens afgørelse.«
En advokat fra Aalborg har derfor – ud fra en konkret situation – stævnet SAS, fordi selskabet ikke respekterede EF-Domstolens afgørelse ved tildeling af erstatning. I EF-Domstolens pressemeddelelse hedder det videre:
»Passagerer på forsinkede flyafgange kan have en ret til kompensation
Når de ankommer til deres endelige bestemmelsessted tre timer eller mere efter det planlagte ankomsttidspunkt, kan de ligesom passagerer på aflyste flyafgange anmode luftfartsselskabet om en kompensation, medmindre forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder.«
Byretten i Aalborg afsagde den 1/7 2011 sin dom. Den følger EF-Domstolens afgørelse.
Ifølge Ritzau
»påpegede SAS i retten, at EF-Domstolen ved Sturgeondommen, var gået ud over deres beføjelser ved at stramme bestemmelsen om, at flypassagerer har krav på erstatning, hvis deres fly bliver aflyst til også at gælde, hvis deres fly kun er forsinket.«
Det er usikkert, dog næppe sandsynligt, om SAS vil anke dommen.
Bornholmske flypassagerer skal derfor være opmærksomme på, at der nu foreligger en national retsafgørelse, som svarer til EF-Domstolens dom, og derfor er der også god grund til at søge erstatning, når ankomsten forsinkes mindst 3 timer i forhold til det oprindelige ankomsttidspunkt.
Bornholms Passagerforening
3. juli 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
*) fra 1/12 2009 EU-Domstolen

Forklarende tekst til ”Dom om flypassagerers rettigheder”

pressemeddelelse fra ef-domstolen 19112009 om flypassagerers ret til erstatning ved forsinket ankomst

01072011 – aalborg dommen om ret til erstatning ved forsinkelse over 3 timer

Share