Pas på bagagen

Der er mange gode grunde til at passe på sin bagage, når man rejser. En god grund er, at man naturligvis ikke ønsker at komme til skade pga. bagagen – eller værre endnu; at udsætte andre for at komme til skade.
Medlemmer har fortalt os om, hvordan ikke-ordentlig sikret bagage er faldet ned ad bagagehylderne på IC Bornholms tog, ja – vi har i bestyrelsen selv oplevet en sådan ubehagelig situation.
Det kan naturligvis være meget farligt, at få en kuffert eller anden bagage i hovedet.
Vi har derfor skrevet til DSB og bl.a. foreslået, at der sættes skilte op, som gør opmærksom på, at bagagen skal ligge inden for kanten eller have fat i kanten på bagagehylde.
DSB har forelagt sagen for sin egen »Jernbanesikkerhed«. Herefter skriver DSB følgende:
»Øresundstogene, som kører IC Bornholm, er typegodkendt af Trafikstyrelsen og opfylder derfor alle sikkerhedskrav til rullende materiel. Som I nævner, så kan bagage falde ned fra bagagehylderne. Når dette sker, er det ofte, fordi bagagen er større end bagagehylden eller, fordi toget foretager en nødbremsning. DSBFirst, som driver Øresundstogene, anbefaler derfor, at større bagage placeres under eller mellem sæderne i toget. Desuden arbejdes der på at informere endnu mere omkring brugen af bagagehylderne, blandt andet i form af piktogrammer påbagagehylderne samt opdatering af det automatiske højtalerudkald i togene.«
Det glæder os, at der fremover vil være denne opmærksomhed omkring den helt klart tilstedeværende risiko for, at nogen – uden ønske og hensigt – kan bringe andre mennesker i fare for at komme til skade.
For det vil være for sent at advare, hvis skaden er sket!
Bornholms Passagerforening
19. oktober 2010
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

»Udkantsdanmark« i bedre balance

For nogle måneder siden drøftede vi i bestyrelsen i Bornholms Passagerforening, hvem vi skulle invitere til at komme med et relevant indlæg på vores generalforsamling den 28. marts 2011.
Med den relativt store debat, der har været i det seneste årstid omkring »Udkantsdanmark«, var det meget aktuelt at spørge den tidligere skatteminister, nu gruppeformand for folketingsgruppen og næstformand i Venstre, Kristian Jensen, som bl.a. står bag partiets oplæg »Danmark i Bedre Balance«. Dette oplæg indgår i væsentlig omfang i regeringens udspil fra september 2010 »Danmark i balance i en global verden«. Det er nu lykkedes os at få et tilsagn fra Kristian Jensen.
Bornholm er klart et af de steder i Danmark, som skal bringes i »bedre balance« med det øvrige Danmark. Det gælder på mange områder, bl.a. vil skatteområdet i den forbindelse kunne udnyttes kreativt til at skabe balance. Og netop Kristian Jensen havde gennem 5½ år skatteministeriet som sit ressortområde (2/8 2004 til 23/2 2010).
Som forening lægger vi stor vægt på at være upolitiske. Derfor veksler vi gennem årene mellem personer fra den ene side af det politiske liv og personer fra den anden side af det politiske liv. Således havde vi på generalforsamlingen i 2010 et yderst befordrende besøg af den trafikpolitiske ordfører, Pia Olsen Dyhr, fra SF.
Nu glæder vi os til, at Kristian Jensen kommer den 28/3 2011, hvor alle vil være velkomne til at høre mere om, hvilke forslag og muligheder »folketinget« arbejder med for at »Udkantsdanmark« bringes i bedre balance med det øvrige Danmark.
Bornholms Passagerforening
14. oktober 2010
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Åbenhed, Winni, tak!

Borgmesteren siger ifølge en artikel i Bornholms Tidende 21/9 2010, at hun
»… ikke har noget imod at besvare (mine) spørgsmål, men det skal ske i Kontaktrådet og ikke i kommunalbestyrelsens spørgetid.«
Hele artiklen afspejler, at Winni
–          enten ikke har sat sig ind i sagen og den dokumentation, hun har modtaget (det tror jeg bare ikke på)
–          eller ikke vil ændre sin beslutning og derfor forsøger at »dække sig ind under udtalelser«, som lyder meget tilforladelige, men bare ikke er korrekte og det både har vi dokumenteret og kan dokumentere igen (… og det tror jeg mest på).
Når en formand for et Råd, som efter borgmesterens egen udtalelse »fungerer som rådgivende organ for regionskommunen, er man også kommunalbestyrelsens repræsentant og har pligt til at stå til ansvar for det arbejde, man udfører på kommunalbestyrelsens vegne.
Men grunden til at Winni ikke vil svare i kommunalbestyrelsen på, hvorfor hun ændrede den famøse dagsorden, bunder nok i, at pressen ikke har adgang til Kontaktrådets møder, mens kommunalbestyrelsens møder (og i hvert fald spørgetiden) er åbne for alle.
Hvad er det, at Winni gerne vil skjule? Hvorfor siger Winni ting, hun véd og har fået dokumenteret er ukorrekte. Hvorfor ændrede Winni i den dagsorden, hun ellers havde stillet Pendlergruppens advokat i udsigt ville blive taget op »på næste møde i Kontaktrådet«.
Jeg var for 6 år siden den i Kontaktrådet, der kæmpede allermest for, at de bornholmske pendlere fik en plads i Kontaktrådet. Derfor piner det mig også meget, at jeg nu ser, at de bornholmske pendlere ikke er repræsenteret på demokratiske vilkår – om overhovedet repræsenteret.
Winni: Hvorfor vil du ikke stå til ansvar for dine handlinger andet end i et lukket forum.
Fortæl dog åbent, hvorfor du ændrede i dagsordenen, og hvorfor du taler mod bedre vidende og dokumenterede påstande. Åbenhed, Winni, det ville også tjene dig selv i længden.
Bornholms Passagerforening
25. september 2010
Erik Pedersen, Borgergade 23, Rønne
Share

Du har fået dokumentationen, Winni

Borgmesteren siger ifølge en artikel i Bornholms Tidende 21/9 2010
»Hvis jeg var medlem af en forening (underforstået Bornholms Pendlerforening, red.) og var utilfreds med formanden, ville jeg indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og vælte formanden.«
Allerede ved din tiltræden (i januar 2010) som borgmester/formand for Kontaktrådet sendte Pendlergruppen (ved Steen Clausen) dig en uddybende redegørelse om hele forløbet fra 2005 og frem. Heraf fremgår det adskillige gange, at netop det har været forsøgt.
Du har ganske for nyligt fået tilsendt ny dokumentation for, at det stadig ikke kan lade sig gøre. Hvorfor kan du så få dig selv til at foreslå den løsning? Du har adskillige gange fået oplyst, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg finder det beskæmmende, at du vil udtale dig mod bedre og dokumenteret vidende.
Hvis det havde været så simpelt – som du anfører – havde Pendlergruppen ikke brugt snart 3 år (og mange private midler til advokat m.fl.) på at få overbevist kontaktrådets formand om, at Bornholms Pendlerforenings repræsentant i Kontaktrådet, Lasse Steen Jepsen, ikke sidder på noget demokratisk mandat fra pendlerne.
Hvis man – som medlem af Kontaktrådet – konstaterbart ikke har sit bagland i orden, så må det være op til formanden for Rådet (borgmesteren) at sørge for, at pladsen er besat af den person, der har det demokratiske mandat i orden. Du har fået al den dokumentation, du har bedt om/har brug for.
Du kan ikke skyde problemet fra dig og nu henvise til den tidligere formand. Det er dig, der ændrede i dagsordenen til mødet 21/4 2010. Den dagsorden, du lovede advokaten, ville have klarlagt sagen for alle i Kontaktrådet.
Winni: Du er, som formand for Kontaktrådet, kommunalbestyrelsens repræsentant.
Derfor skal du også fortælle i kommunalbestyrelsen, hvorfor du ændrede i dagsordenen … og nu også, hvorfor du udtaler dig mod bedre og dokumenteret vidende.
Bornholms Passagerforening
22. september 2010
Erik Pedersen, Borgergade 23, Rønne
Share

Jamen, Winni dog!

Borgmesteren har iflg. en artikel i Bornholms Tidende i dag et gevaldigt erindringsproblem.
Hun siger:
»… og Trafikkontaktrådet er jo et rådgivende organ for transportministeren.«
Den 8/9 2010 skrev hun til os:
»Kontaktrådets formål er: at fungere som rådgivende organ for regionskommunen og for trafikministeren …«.
Når det passer i borgmesterens kram, skal »kommunen med« – ellers ikke. Jeg lader forskellen tale for sig selv.
Borgmesteren siger så sandelig, at det ikke er ført til referat, at dagsordenen er ændret. Det fremgår klart og tydeligt af referatet af 21/4 2010 med vedhæftede bilag. Heri står:
»Brev af 26/2 2010 (sidste afsnit) til advokat Peter Paldan Sørensen er tilsidesat med dagsordenens punkt 2 i dag. Dette er sket uden at orientere advokaten om ændringen, f.eks. omkring partshøring, antal medlemmer mv.«
Ændringerne i dagsorden kan beskrives som følger:
Kontaktrådets Sekretariat skrev den 26/2 2010 bl.a. til Pendlergruppensadvokat:
» … på førstkommende møde i Kontaktrådet, vil der blive foretaget en partshøring …, hvor de respektive parter vil blive hørt om bl.a. antal medlemmer, foreningens vedtægter mv., med henblik på at undersøge repræsentativiteten og legitimiteten.«
Til mødet den 21/4 2010 blev dette imidlertid ændret til bl.a.:
»På seneste møde i Kontaktrådet den 4/2 2010 blev det aftalt, at der på næste møde skal være et dagsordenspunkt omhandlende en redegørelse og udredning af den advokat henvendelse, der i regi af Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening er rettet til Kontaktrådet og dets medlemmer om repræsentationen af pendlerne i Kontaktrådet.«
Grunden var naturligvis, at Lasse Steen Jepsen ikke kunne stå prøven om at blive konfronteret med
» … antal medlemmer…« osv.
Winni: Det er dit ansvar, at dagsordenen blev ændret, og du er kommunalbestyrelsens repræsentant.
Derfor skal du også fortælle i kommunalbestyrelsen, hvorfor du ændrede i dagsordenen.
Bornholms Passagerforening
21. september 2010
Erik Pedersen, Borgergade 23, Rønne
Share

Nix Nick – dur ikke !

I dagens 19.30-nyhedsudsendelse på TV2/Bornholm kom næstformanden for Socialdemokraterne, Nick Hækkerup, med et forsvar for den passagerafgift (på flybilletter) på 75 kr. pr. billet, som partiet har foreslået sammen med SF, f.eks. i det fælles finanslovsforslag for 2011. Nick Hækkerup sagde bl.a. at afgiften ikke skulle indføres for at genere bornholmerne, men at
»det skal bare ikke være sådan, at fordi man er bosiddende på Bornholm, så skal man ikke tage hensyn til miljøet«.
Men argumentet dur blot ikke i Bornholms tilfælde; og det fik os til at skrive til Nick Hækkerup. Vi fremsendte samtidig det brev, vi skrev den 10/9 2010 til Villy Søvndal. Heri skrev vi bl.a.:
» … at der stort set ikke er forskel rent »klimamæssigt« mellem anvendelsen af vores nuværende hurtigfærge og/eller flytransport.«
Imidlertid er der også andre meget essentielle argumenter for at undlade flyafgiften for det bornholmske samfund, hvilket vi har gjort Nick Hækkerup opmærksom på. Vi skrev endvidere:
»Hverken det nuværende forlig (forlængede forlig) eller det fremtidige forlig tager særlige miljøhensyn – tværtimod! Derfor virker dit miljøargument for indførelse af Socialdemokraternes og SF’s flyafgift nærmest boomerangagtigt i relation til Bornholm.
Bornholmske pendlere – som vi repræsenterer via vores Pendlergruppe – har absolut ikke brug for flere udgifter. De bornholmske pendlere er blevet belastet ganske betydeligt af nedsættelsen af fradragsværdien af rejseomkostningerne. Pendlerne har skattemæssigt/økonomisk set meget, meget stor betydning for hele det bornholmske samfund. Pendling til/fra Bornholm har også stor betydning for, at arbejdsløshedskøen på Bornholm ikke er større, end den faktisk er – eller at afvandringen fra øen ikke er større, end den faktisk er.«
Såvel brevet til Villy Søvndal som brevet til Nick Hækkerup kan ses i deres fulde længde på vores hjemmeside www.bornpass.dk.
Bornholms Passagerforening
18. september 2010
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Bedre perron på Ystad Station

Vi har fået et yderst relevant spørgsmål om perronen på Ystad Station, der lyder som følger:
»Ved ombordstigning/afstigning i Ystad er der meget stor afstand mellem perron og tog. Man kan nemt komme til skade ved fejltrin eller børn kan falde ned mellem perronkant og toget.«
Vi stillede naturligvis spørgsmålet – og i øvrigt andre spørgsmål – videre til vores kontaktperson i DSB, hvorfra vi har fået følgende svar:
»Perronen på Ystad Station er buet og ikke bygget efter de nye standarder i Europa. Dette gør, at der visse steder er »stor« afstand mellem tog og perronkant samt at indstigning ikke er i niveau. Det arbejde som Skånetrafikken og Trafikverket gennemfører for øjeblikket betyder, at perronniveauet bliver ændret til standarden i Europa. Øresundstoget, som kører IC Bornholm, er bygget efter denne standard. Så forholdene bliver kraftig forbedret efter ombygningen.
Dog vil problemet med afstand fra tog til perronkant, grundet den buede perron, ikke blive helt løst, men dog minimeret.«
Apropos togulykken i Sverige søndag aften. Her hedder det i pressen, at flere togpassagerer kom til skade, fordi kufferter og tasker fald ned (efter 3. slag ind i gravemaskinen). Men allerede ultimo august 2010 skrev vi til DSB om det tilsvarende problem på IC Bornholm. Vi har selv i bestyrelsen observeret, at kufferter er faldet ned under kørslen mellem Ystad og København, ligesom nogle af vores medlemmer har henvendt sig om det samme. Vi har bedt DSB se nærmere på dette problem, før der sker noget alvorligt, og DSB svarede os for et par uger siden, at de i første omgang vil bede »Sikkerhedsafdelingen for Jernbaner« vurdere problemet nærmere.
Vi skal naturligvis nok orientere, så snart vi får yderligere information.
Bornholms Passagerforening
15. september 2010
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
E-mail: b.carlsen@tdcadsl.dk
Share

Nej da – passer ikke!

Nogle af vores medlemmer har fået opfattelsen af, at Bornholms Passagerforening skulle have opgivet kampen for natfærger. Intet kan være mere forkert.
Da vi fik præsenteret det nye forlig, der træder i kraft 1/9 2011, var vi den eneste organisation i Kontaktrådet, som direkte sagde fra over for heleforliget, selv om alle var ganske utilfredse med, at Trafikstyrelsen/folketinget havde besluttet at nedlægge den dobbeltrettede natsejlads.
I referatet fra Kontaktrådsmødet 8/8 2007 der står:
»Bornholms Passagerforening kan som helhed ikke tiltræde det af Kontaktrådet til Trafikstyrelsen/transportministeren fremsendte forslag til næste færgeudbud.«
Forliget er et kludetæppeforlig uden en samlet løsning.
I februar 2010 blev vi under et møde i Bornholmstrafikken orienteret om, at rederiet ønskede at få indført den enkeltrettede natsejlads så hurtigt som muligt (en del over et år før det indføres ifølge kontrakten). Vi gjorde – dengang som nu – opmærksom på, at »det ikke er en blomst, der er groet i vores have«. Vi blev meget hurtigt klar over, at hvis vi blot stillede os på bagbenene, ville det blive gennemført med adskillige gener for passagererne til følge. Derfor valgte vi i stedet at gå ind i en dialog om, hvordan man kan minimere generne. Vi har arbejdet både seriøst og virkelig hårdt for at få så mange fordele med i ændringen. Nu blev ændringen ikke gennemført i foråret 2010, men først fra 10/10 2010 (godt 10 måneder før kontrakten indfører den enkeltrettede natsejlads). Men det ændrer da ikke véd, at det ikke er noget, vi overhovedet har ønsket … tværtimod !
Vi kan mere end godt være vores arbejde bekendt, med de fordele vi har fået med i stedet for den »golde nedlæggelse af natruten fra Rønne til Køge«, som det ellers sagtens kunne være blevet til. Derfor undrer det os ganske meget, at vi skulle have »opgivet kampen for natfærger«.
Det kender vi ikke selv til.
Bornholms Passagerforening
14. september 2010
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Ystad-natfærge og nattesøvn

Der har været en del informationer i pressen om, hvor »Povl Anker« fra 10. oktober 2010 vil lægge til kaj, når den kommer om natten fra Ystad. Ligeledes har der været nogen tvivl om, hvorvidt man kan blive om bord til kl. 6.00 om morgenen (og på hvilke vilkår) samt om færgen efter ankomsten evt. vil blive forhalet (flyttet) til f.eks. Krydstogtskajen.

Vi fik en mail den 10. september 2010 fra salgschef Lindy Kjøller, Bornholmstrafikken, om disse forhold. Vi har fået bekræftet indholdet dags dato og mailen lyder som følger:
»Jeg bekræfter at vi tilbyder kunderne at blive ombord på PA frem til kl. 06.00.
Vi kører bilerne i land uden omkostning for de rejsende – nøgler kan afhentes i Service centret.
Vedr. lejebenyttelse er vi ved at kigge på sagen – og ja der kan blive tale om at forhale PA efter losning.
Såfremt der må blive behov for det sørger vi for transport mellem færge og terminal. Vi har ikke lagt disse planer endnu …
Mvh Lindy«
Vi hæfter os ved følgende:
1)      Bilerne køres omkostningsfrit i land
2)      Det er ikke besluttet endnu om »Povl Anker« skal forhale
3)      Hvis »Povl Anker« skal forhale, sørger Bornholmstrafikken for transport til terminalen.
Bornholms Passagerforening
14. september 2010
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
E-mail: b.carlsen@tdcadsl.dk
Share

Brev til Villy Søvndal om fly-billetafgift

Bodilsker, den 10. september 2010
Partiformand Villy Søvndal, MF
Folketinget, Christiansborg
1204 København K
Fremsendes via e-mail: villy.sovndal@ft.dk
Øget passagerafgift i »Socialdemokraterne og SF Finanslovsforslag 2011«
Kære Villy Søvndal
For lige godt et år siden fremlagde Socialdemokraterne og SF »Fair Forandring«. I den forbindelse kunne man ringe til dig og/eller Helle Thorning-Schmidt på BT’s telefoner. Det benyttede jeg mig af, og forklarede dig, at den »klimaafgift på 75 kr. pr. flybillet«, som I havde med i oplægget, ikke er rimelig over for bornholmske pendlere, idet man herfra/hertil i mange tilfælde ikke har andre muligheder for transport, hvis man ellers skal have mulighed for at få et blot nogenlunde familieliv til at hænge sammen.
Jeg forklarede dig også, at der stort set ikke er forskel rent »klimamæssigt« mellem anvendelsen af vores nuværende hurtigfærge og/eller flytransport. Hertil kommer, at de bornholmske pendlere endvidere er blevet belastet af nedsættelsen af fradragsværdien af rejseomkostningerne.
Derfor ville en yderligere indførelse af en »klimaafgift på 75 kr. pr. flybillet« være ødelæggende for det bornholmske samfund, idet pendlerne skattemæssigt set har meget, meget stor betydning for Bornholm. Ligeledes har pendling til/fra Bornholm stor betydning for, at arbejdsløshedskøen på Bornholm ikke er større end den faktisk er – eller at afvandringen fra øen ikke er større end den faktisk er.
Du gav under samtalen klart udtryk for, at I burde have undtaget Bornholm for denne flyafgift. Du udtrykte det faktisk så klart, at folketingsmedlem Morten Østergaard (R) kort tid efter brugte samtalen i en munter bemærkning fra folketingets talerstol om, at alle i Det Radikale Venstre var villige til at melde sig ind i Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening på Bornholm, hvis man ad den vej kunne skaffe sig samme politiske forståelse for ændringer i »Fair Forandring«.
Kort tid efter havde jeg en samtale med dig Bornholms Lufthavn, hvor du gentog, at du til fulde forstod argumenterne for, at »klimaafgiften på 75 kr. pr. flybillet« ikke skulle gælde for bornholmske pendlere … og at det nok skulle blive medtaget i fremtiden.
Da I for nogle dage siden fremlagde »Socialdemokraterne og SF Finanslovsforslag 2011«, var jeg helt overbevist om, at der ville stå, at »klimaafgiften på 75 kr. pr. flybillet« ikke skulle gælde for bornholmske pendlere.
Jeg har gennemlæst hele jeres finanslovsforslag og ser ingen steder noget nævnt om denne undtagelse. I skriver:
 
ȯget passagerafgift
Flytrafikken yder et væsentligt bidrag til CO2udledningen. Samtidig er priserne på at flyve gennem de seneste år faldet betydeligt, hvilket trækker i retning af stigende flytrafik. For at øge tilskyndelsen til at anvende andre transportformer indføres en klimaafgift på flytransport fra danske lufthavne.
Afgiften fastsættes til 75 kr. pr. flybillet. En klimaafgift på flytrafik giver et provenu på 700 mio. kr.«
Har jeg ikke ret i, at det er en forglemmelse – eller har I ændret standpunkt?
De venligste hilsner
Bjørn Carlsen
formand
Share