Det skal være demokratisk

I vore netop udsendte medlemsorientering skriver vi bl.a.:

»Som bekendt fik Bornholms Passagerforening den 16/3 2009 medlemmernes godkendelse af, at der måtte etableres en separat gruppe kaldet Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening. Gruppen blev etableret, fordi pendlerne ikke kunne komme i kontakt med eller blive optaget i Bornholms Pendlerforening. Der var ikke tale om, at pendlerne ikke ville i dialog med den selvbestaltede formand for Bornholms Pendlerforening. De kunne ikke komme i dialog med ham. Pendlergruppen søgte i august 2009 optagelse i Kontaktrådet, hvor Bornholms Pendlerforening havde sæde uden at have medlemmer bag sig.
Kontaktrådet var i næsten 2 år ikke til sinds at undersøge forholdene tilstrækkeligt – og henholdt sig til, at det måtte pendlerne selv afklare indbyrdes. I det omfang, sagen blev undersøgt, indgik der argumenter, som ikke var juridisk holdbare.
I december 2010 stævnede 53 personer på Pendlergruppens vegne de 2 selvbestaltede bestyrelsesmedlemmer i Bornholms Pendlerforening med krav om ret til optagelse i foreningen. Men der skulle gå endnu ½ år, før Kontaktrådet besluttede, at Bornholms Pendlerforening ikke var rette repræsentant for pendlerne i Kontaktrådet. Desværre har Rådet undladt at tage stilling til Pendlergruppens ansøgning om optagelse i Rådet.
Indtil videre er det således Bornholms Passagerforening, der også varetager pendlernes interesser i Rådet, men foreningen anser det – når alt tages i betragtning – for uhensigtsmæssigt, at Pendlergruppen ikke har egen repræsentant i Kontaktrådet, idet Gruppen har særlige interesseområder at varetage.
Sagen har været meget belastende for hele bestyrelsen i Bornholms Passagerforening, men det har været nødvendigt, at kæmpe for, at foreninger på demokratisk vis skal repræsentere andre … og ikke blot fordi 1 eller 2 personer finder det »fornøjeligt« at sidde i diverse råd og bestyrelser.
Arbejdet for de mange bornholmske pendlere – såvel ud- som indpendlere – fortsættes med stor iver og energi.«
Lone Thrane
Kasserer i Bornholms Passagerforening

Smallesund 108, 3700 Rønne

Share

Det klæ’r dig ikke, Winni

Sejlplanen for 2012 er – efter min opfattelse – endt i den rene farce. Færgerne sejler på tidspunkter, som passagererne ikke ønsker – og temmelig mange i foreningslivet på Bornholm må enten med stort besvær ændre deres planer eller helt opgive at være sammen med ligesindede på den anden side af vandet.

Bornholmerbussen kører ikke til alle afgange/ankomster længere. BAT har indført en form for telebus. Sidst, men ikke mindst, så kører DSB nu med busser på ugens allerstørste afgang (= fredag eftermiddag).
Jeg har aldrig set så lang en kø ved håndvasken, som da det skulle forklares, hvem der har ansvaret for, at det er gået så galt, at DSB ikke længere kan køre med tog fredag eftermiddag.
Og forrest i køen stod du, Winni. Det er uartigt over for bornholmerne, det er uartigt at løbe fra din del af ansvaret, og det kan du slet ikke tillade dig.
Jeg sad i mange år i Kontaktrådet, og jeg ved ganske udmærket, hvor meget reel magt og indflydelse Kontaktrådet har på sejlplanen. Måske kan du påvise rent juridisk, at du og Kontaktrådet kun er rådgivende, men virkelighedens verden er anderledes. Derfor havde det klædt dig, hvis du havde stået frem og fortalt, at det var den langsommelige behandling i Kontaktrådet, der var årsag til, at sejlplanen blev fastsat så sent, at hverken Færgen, DSB eller andre kunne nå at få deres planlægning på plads.
Kontaktrådet var oven i købet – inden sejlplanen blev vedtaget – blevet advaret om risikoen for at DSB ikke kunne køre, når sejlplanen blev leveret så sent fra Kontaktrådets side. Som minimum havde det da været på sin plads, at du havde sørget for at få det undersøgt. Det er en forsømmelse, som har fået kreperlige følger. Og det er du nødt til at tage din del af ansvaret for.
Det klæ’r dig heller ikke at lange ud til højre og til venstre, når nogen klager over at de ikke kan bruge sejlplanen, som den er. Du langer ud efter de adskillige foreninger, som har fået deres muligheder forringet eller helt ødelagt for at deltage i arrangementer på den anden side af vandet. Det gælder også den modsatte vej, når foreningerne skal have udvekslingsbesøg her på Bornholm.
De skal tænke sig om, før de klager, er dit budskab.
Du langer ud efter bornholmere, som gerne vil have ordentlige rejsetider, når de skal besøge deres børn og børnebørn ovre. De skal også tænke sig om, før de klager, mener du. Du skulle også have tænkt dig om, inden Kontaktrådets formandskab godkendte sejlplanen, som den er nu.
Du vil – siger du – gerne have flere pendlere til øen, men når så sejlplanen slet ikke passer til deres rejsebehov, hvad tror du så der sker?  Enten flytter de slet ikke til øen eller også flytter de igen, når de opdager, at det ikke kan lade sig gøre at bo på Bornholm og arbejde i København.
Vores eget folketingsmedlem, Jeppe Kofod, har været nødt til at flytte for at få sit familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Han udtalte primo oktober 2011:
»Det, der selvfølgelig er ærgerligt, er, at det er umuligt – stort set – i dag at få familie og arbejdsliv til at gå op, når man bor på Bornholm.«
Læg dig denne bemærkning bag øret, se så at få sejlplanen ændret, så alle 3 parter på Bornholm bliver tilgodeset.  Det nytter ikke noget, at du kun vil tage dig af succeserne … fiaskoerne hører med til dit job, og dem er du også nødt til at tage ansvar for.
Erik Pedersen
Borgergade 23, Rønne
Share

Det vigtigste er, at det fungerer

Borgmesteren mener, at staten bør overtage den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm. Det blev, som det nu korrekt fremgår af DR Bornholms hjemmeside, drøftet på Kontaktrådets møde i går.
På dette møde gav Bornholms Passagerforening også udtryk for sin holdning til en ren statsovertagelse.
Vi er så fuldstændigt enige med borgmesteren i, at det nuværende system nærmest har spillet fallit. Det er for bureaukratisk; alt skal skrives i en kontrakt, og under kontraktens løbetid er det meget, meget vanskeligt at ændre i noget som helst. Fleksibiliteten er ikke-eksisterende.
Men når det er sagt, er det afgørende ikke, om det er staten eller en privat operatør, der besejler Bornholm. Det afgørende er og skal være, at tingene skal fungere til kundernes tilfredshed. Og det gør det langt fra nu … Det skyldes ikke operatøren (= BornholmerFærgen). Det skyldes næsten hundrede procent den bagvedliggende kontrakt, som er et kludetæppe af politiske hensyn og embedsmænds beregninger over rentabiliteten, herunder statens udgifter til driften.
Den nuværende kontrakt er noget af det værste, Christiansborg har produceret. Det politiske forlig fra august 2007 kunne Bornholm nok leve med. Men da det blev »indskrænket« på grund af embedsmændenes blik i den økonomiske krystalkugle i marts 2008, gik det helt galt med at sy flere lapper på det i forvejen eksisterende kludetæppe. Nu er dét, det bornholmske samfund som må leve med kludetæppet, og det er mere end svært.
Hverken godset, turismen eller passagererne føler sig tilfredse. På passagerernes vegne må vi igen og igen sige, at der skal være en ligevægt mellem hensynet til de 3 grupper, og det er der ikke nu.
Der skal gøres noget. Det kan ikke vente til 2017, når den nuværende kontrakt udløber.
En af grundene til, at staten må betale så meget i tilskud for den nuværende drift, er sammensætningen af tonnagen og den tid, den skal/kan afskrives over. Der investeres ganske enkelt i for billig, ikke langtidsholdbar og slet ikke Østersøtilpasset tonnage. En aluminiumsfærge på katamaranbasis har ikke bevist at have samme levealder, som konventionelle superfærger. Derfor kan det ikke gå hurtigt nok med at få skiftet til konventionelle superfærger. Villum Clausen, der  ligger til kajs næsten hele året, synes af mange at være yderst slidt på kun 11 år, og adskillige buler, revner etc. er loddet sammen gennem årene. Povl Anker (og dens søsterskib Jens Kofoed) sejler stadig efter 33 år. Vi mener ikke, at nogen af de 2 skibe nogensinde har fået buler af bølgeslag.
Voers holdning er derfor fortsat, at man bør lade statens eje tonnagen, så vi igen kan få skibe bygget til Østersøens bølger, og skibe, der – trods hurtighed – miljømæssigt er superoptimale og kan holde langt ud over en kontraktperiode. Driften af skibene kan sagtens udliciteres. Det er der gode eksempler på fra andre lande i Europa. Det behøver ikke at ske under »snærende« kontraktbånd. Men tonnagen skal holdes ude af kontrakterne.
Vi skal væk fra de sidste 10 års kludetæppeløsninger. Vi skal have ordentlig og tilpasset tonnage. Vi skal have større mulighed for fleksibilitet, når behovene opstår.
Det er langt mere afgørende, at tingene fungerer, end det er afgørende, hvilke ideologier der ligger bag færgedriften og dens beskaffenhed.

Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
9. december 2011
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Email: b.carlsen@tdcadsl.dk

Share

Fra »hvis ikke« til »godkendt«

Den 13/9 2011 blev kontaktrådets medlemmer spurgt via mail, om vi kunne godkende sejlplanen 2012, sådan som fragten og turismen havde indgået kompromis om. Vi havde hele tiden støttet turismen i, at der skulle en »midterafgang« til (og det gør vi stadig), for at vi kunne godkende planen. Det har undersøgelser vist, at bornholmerne foretrækker.
Men at flytte eftermiddagsafgangen til om formiddagen, så der derved (ca. 50 dage om året) er 10 timer mellem 2. og 3. afgang i stedet for mellem 1. og 2. afgang, det skaber da slet ikke nogen midterafgang, og gør faktisk problemet endnu større.
Samme dag afgav vi vores høringssvar. Heri hedder det bl.a.:
»Hvis ikke der fordeles 22:30-afgange ud over samtlige mandage, tirsdage, onsdage og torsdage til afgange 16:30, vil sejlplanen være uacceptabel i disse 4 lavsæsondage set ud fra et passagerhensyn. Bl.a. kan nævnes:
  • Pendlerne – som typisk tager hjem til Bornholm torsdag eftermiddag – er udelukket fra at bruge færgen med en sådan sejlplan. Planen i øvrigt er heller ikke denne gruppe venligt stemt; og der skal i den forbindelse erindres om, at natfærgen nu kun i ringe omfang er en transportmulighed for denne gruppe
  • Enhver, der har et ærinde i København, møde/hospital etc., vil med sejlplanen, som den er vist i de 4 dage, skulle rejse fra Rønne kl. 6:30 og først kunne være hjemme igen i Rønne kl. 23:50. Hertil kommer evt. videretransport ud på øen med offentlig transport.«
I går (17/10 2011) kunne man så igen læse (denne gang i Tidende) følgende udlægning af situationen:
»Vi (Færgen) har nu fået godkendt en sejlplan efter bornholmernes eget ønske, repræsenteret ved trafikkontaktrådet, og den er godkendt i Trafikstyrelsen,fordi der er et enigt trafikkontaktråd bag det.«
Hvordan kan man få ordene »Hvis ikke …« og »uacceptabel« til at blive til »Godkendt af et enigt trafikkontaktråd«?
Bornholms Passagerforening
18. oktober 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Nej, nej og atter nej …

I Bornholms Tidende står dags dato bl.a.:
»Vi har nu fået godkendt en sejlplan efter bornholmernes eget ønske, repræsenteret ved trafikkontaktrådet, og den er godkendt i Trafikstyrelsen,fordi der er et enigt trafikkontaktråd bag det.«
Der er absolut ikke tale om et »enigt trafikkontaktråd«. Bornholms Passagerforening har naturligvis ikke på passagerernes vegne kunnet godkende planen. Det burde alene vores debatindlæg med citater fra flere bornholmere til fulde dokumentere. Ikke desto mindre må vi, hver gang denne påstand kommer frem i pressen, svare på mails og telefonhenvendelser om at vi f.eks. skulle spille med fordækte kort. Dét gør vi ikke, og da slet ikke efter vi har fået mange beviser på, at bornholmerne har meget svært ved at leve med sejlplanen.
Flere har givet udtryk for, at resultatet kan blive, at de må flytte fra øen, da de rejser jævnligt i bil og ikke kan bruge flyveren i stedet for. Som vi har dokumenteret rammer sejlplanen den almindelige passager, pendlere, sportsklubber og lignende fritidsklubber samt pensionister. Dette skyder vist også en pil igennem påstanden om, at »sejlplanen er efter bornholmernes eget ønske«.
Her til aften (17/10 2011) har vi fået både mails og telefonopkald. Det hedder i den ene mail bl.a.:
»Jeg har læst artiklen d.d. i Tidende, hvor Lindy Kjøller udtaler sig om alle goderne ved den nye fartplan 2012.
For at kunne kommentere disse udtalelser er det tvingende nødvendigt at få oplysninger om, i hvilken grad Kontaktrådet var ENIGT, som Lindy Kjøller udtaler sig til stor tilfredshed, og det er bornholmernes sejlplan, der nu er offentliggjort.
 …
Det er fuldkomment sindssygt at der er 10 (skriver ti) timer mellem enten første og anden afgang fra Rønne til Ystad eller mellem anden og tredje afgang.«
Vi har naturligvis svaret den pågældende og dokumenteret, at vi på intet tidspunkt har erklæret os enige i sejlplanen.
Bornholms Passagerforening
17. oktober 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Kastrup lever i bedste velgående

Den 14/1 2006 præsenterede Bornholms Passagerforening et forslag til færgebetjening af Bornholm, som ville være epokegørende, og som ville gavne samtlige parter på Bornholm.
Et utal af de problemer, som vi kæmper med nu, ville have været løst, hvis forslaget havde været ført ud i livet. Det drejer sig ikke mindst om problemer ved transit gennem Sverige, men også den flerstrengede transport, herunder brobetalingen.
Forslaget går i al sin enkelthed ud på, at færgebetjeningen skal foregå med 2 superkonventionelle færger. De skal sejle hurtige ture om dagen mellem Rønne og Kastrup (ca. 3½ times overfart) og langsomme ture om natten. I Kastrup findes både motorvej, lufthavn, Metro og Regionaltog.
Kommunalbestyrelsen kunne (åbenbart) se de mange fordele, en sådan færgefart ville medføre, og den 14/12 2006 vedtog ikke færre end 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen følgende beslutning:
Kommunalbestyrelsen 14. december 2006
Trafikkontaktrådets indstilling blev godkendt, idet der i perioden til udbudet 2015/16 skal planlægges anløb i Kastrup og forudsætningerne i form af anlæg søges iværksat.
Beslutningen fremsendes til trafikministeren og formandskabet for trafikkontaktrådet.
De resterende 8 medlemmer ønskede natfærge til København etc.
Bornholms Passagerforening holdt – sammen med Foreningen Bornholmtunnel – den 2/9 2011 et møde, hvor bornholmerne kunne møde partiernes kandidater ved folketingsvalget.
Her kom SF’s repræsentant, Poul Overlund-Sørensen, ind på, at uanset om han kommer i Folketinget eller ej, så vil både han og SF fortsætte med at arbejde for at bornholmerfærgen i fremtiden får anløb i Kastrup. Det værdsætter vi i Bornholms Passagerforening – og ser frem, at Folketinget bevilger penge til – selv om vi aldrig nogensinde har opgivet en natfærge til København.
Men – hvad sker der mon med beslutningen i kommunalbestyrelsen?
Bornholms Passagerforening
10. september 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Godt gået Winni Grosbøll

Onsdag formiddag trådte vores borgmester, Winni Grosbøll, i karakter, da hun over for Trafikkontaktrådets medlemmer anbefalede og indstillede en mere demokratisk løsning af pendlernes repræsentation i Rådet, svarende til den indstilling hun på det seneste har givet udtryk for bl.a. i pressen.

Måske har der været mange knoppede ord i denne sag. Det glæder mig derfor, trods dette, at Rådets medlemmer har lyttet til pendlernes anke over manglende mulighed for demokratisk indflydelse via den repræsentation, der ifølge vedtægterne skulle være i Rådet.

Jeg har allerede fået rigtig mange tilkendegivelser fra medpendlere om, at man er glad for afgørelsen.

Det tjener borgmester Winni Grosbøll til ære at hun egenhændigt igen tog sagen op i Kontaktrådet.

Derved har Winni Grosbøll i udpræget grad medvirket til Rådets indstilling over for transportministeren.

Nu ser vi i Pendlergruppen frem til at møde borgmesteren og i en positiv stemning og ånd skabe de bedst mulige forhold for de bornholmske pendlere.

16. juni 2011 Pendlergruppen, Steen Clausen, Brogade 12, Nexø

Share